Do­cu­men­tai­re over Will Tu­ra in de maak

De Standaard - - Cultuur & Media - (jdr)

Er zijn con­cre­te plan­nen voor een do­cu­men­tai­re film over Will Tu­ra. Het idee komt van com­po­nist en mu­ziek­pro­du­cer Jean Klu­ger, met wie Tu­ra ja­ren­lang sa­men­werk­te. Do­mi­ni­que De­rud­de­re, be­kend van on­der meer Wait un­til spring Ban­di­ni, Ie­der­een be­roemd en Fly­ing ho­me, zal de film re­gis­se­ren. De­rud­de­re woont al ja­ren in Los An­ge­les, maar hij keert voor film­werk ook ge­re­geld te­rug naar Vlaan­de­ren.

‘Het wordt geen bi­o­gra­fie van­af mijn ge­boor­te tot van­daag’, zegt Tu­ra. ‘Klu­ger wil voor­al fo­cus­sen op de mu­ziek tij­dens een gro­te suc­ces­pe­ri­o­de in mijn le­ven.’

De film word wel­licht pas vol­gend jaar ge­maakt. ‘Mo­men­teel wordt nog re­search ge­daan. Bij mijn we­ten zul­len er geen nieu­we scè­nes wor­den ge­draaid, maar zal De­rud­de­re be­staan­de op­na­men ge­brui­ken. Lied­jes, op­tre­dens, en­zo­voort.’

Het agent­schap van Klu­ger wordt de hoofd­pro­du­cent van de film, maar ook Bor­ger­hoff & Lam­be­rigts TV zou mee in het pro­ject stap­pen. ‘Of de film uit­ein­de­lijk in de bios­co­pen zal wor­den ver­toond dan wel op tv, is me niet dui­de­lijk’, zegt Tu­ra. ‘Maar dat maakt niet uit. De gren­zen tus­sen film en tv zijn te­gen­woor­dig zo vaag ge­wor­den.’

© J.M. Mer­tens

Will Tu­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.