Dis­cre­te scheeps­ty­coon koopt zich in bij Eu­ronav

De be­kend­ste en de dis­creet­ste scheep­vaart­fa­mi­lie van Bel­gië zit­ten weer sa­men op een boot. Op de haar ei­gen dis­cre­te ma­nier heeft de fa­mi­lie Ci­grang nu iets meer dan 5 pro­cent in Eu­ronav in han­den.

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ONZE REDACTEUR PASCAL SERTYN

BRUS­SEL I De Bel­gi­sche olie­tan­ker­re­de­rij Eu­ronav maak­te gis­ter­och­tend be­kend dat de Luxem­burg­se maat­schap­pij Cha­ teau­ban 5,15 pro­cent van haar aan­de­len heeft ver­wor­ven. Cha­teau­ban is on­der­deel van de scheep­vaart­groep CLdN, be­ter be­kend als Co­bel­fret. Daar zwaai­en de Ci­grangs, een ui­terst dis­cre­te Ant­werp­se scheep­vaart­ fa­mi­lie met Luxem­burg­se roots, de plak.

Zo zijn de twee mach­tig­ste fa­mi­li­a­le re­ders van ons land voor het eerst in meer dan der­tig jaar op­nieuw ver­e­nigd. In de ja­ren tach­tig van de vo­ri­ge eeuw ston­den de fa­mi­lies Sa­ve­rys (toen nog ei­ge­naar van de Boel scheeps­werf) en Ci­grang al sa­men aan de wieg van de re­de­rij Bo­ci­mar (BOel, CI­grang, MARi­ti­me). De sa­men­wer­king was geen lang le­ven be­scho­ren. Al bleef Bo­ci­mar wel be­staan en is het nu nog al­tijd de hoek­steen van CMB, een re­de­rij ge­spe­ci­a­li­seerd in het ver­voer van dro­ge mas­sa­goe­de­ren die eind 2015 door ei­ge­naar Marc Sa­ve­rys van de beurs werd ge­haald.

Koop­jes­jacht

Waar­om de fa­mi­lie Ci­grang de draad weer op­neemt? Van ster­ke man Chris­ti­an Ci­grang (52) moet je geen uit­leg ver­wach­ten. Hij heeft zich in heel zijn car­ri­è­re aan de top van Co­bel­fret zo goed als nooit la­ten be­trap­pen op een uit­spraak over zijn aan­pak als scheep­vaart­ty­coon. En als je Lud­o­vic Sa­ve­rys, de fi­nan­ci­eel di­rec­teur van Eu­rona­vs zus­ter­be­drijf CMB en de zoon van Marc, mag ge­lo­ven, heeft ook de fa­mi­lie Sa­ve­rys er het ra­den naar. ‘Daar heb ik geen zicht op. Dat moet u met hen be­spre­ken’, ver­klaar­de hij in een re­ac­tie aan de za­ken­krant De Tijd.

Als we lou­ter naar de beurs­koers van Eu­ronav kij­ken, ont­staat de in­druk dat de fa­mi­lie Ci­grang op koop­jes­jacht is. Het aan­deel van het olie­tan­ker­be­drijf is mo­men­teel iets meer dan 7 eu­ro waard op de beurs. Tien jaar ge­le­den was dat nog ruim 30 eu­ro. Bo­ven­dien is er op kor­te ter­mijn niet veel be­ter­schap te ver­wach­ten. Het olie­trans­port over zee zit in een zwa­re cri­sis.

Chris­ti­an Ci­grang in­ves­teert ook in een ac­ti­vi­teit waar­in hij niet zelf ac­tief is. Zijn be­drijf Co­bel­fret legt zich toe op au­to­trans­por­ten, dro­ge bulk en de uit­ba­ting van ha­ven­ter­mi­nals. Zo is het een van de steun­be­ren van de over­slag in de ha­ven van Zee­brug­ge. Al die ac­ti­vi­tei­ten wa­ren in 2015 goed voor een om­zet van 1,3 mil­jard eu­ro en 1450 werk­ne­mers. Re­cen­te­re cij­fers zijn er niet.

De voor­bije ja­ren heeft de fa­mi­lie Ci­grang haar ac­ti­vi­tei­ten op een op­val­len­de ma­nier ver­breed. Ze is een van de groot­ste aan­deel­hou­ders van Bank De­g­roof Pe­ter­cam en ver­uit de groot­ste me­ce­nas van de Bel­gi­sche mo­de met in­ves­te­rin­gen in de Ant­werp­se Mo­deNa­tie, A.F. Van­de­vorst en re­cent nog in het Bel­gi­sche jeans­merk Eat Dust. Chris­ti­an Ci­grang zet­te ook zijn schou­ders on­der de car­ri­è­re van Raf Si­mons, de hui­di­ge cre­a­tief di­rec­teur van Cal­vin Klein.

Ci­grang is ten slot­te be­kend als kunst­ver­za­me­laar en fi­nan­cier­de de film Any­way the wind blows, van Deus­boeg­beeld Tom Bar­man.

De fa­mi­lie Ci­grang is ver­uit de groot­ste me­ce­nas van de Bel­gi­sche mo­de

© ID/pho­to ag­en­cy

Chris­ti­an Ci­grang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.