Fi­nan­cier­de hol­ding Al­bert Frè­re Isla­mi­ti­sche Staat?

Het Fran­se en Bel­gi­sche ge­recht ne­men de hol­ding van Al­bert Frè­re in het vi­zier. Die is de op een na be­lang­rijk­ste aan­deel­hou­der van de bouw­reus La­far­geHol­cim, die er­van ver­dacht wordt IS te heb­ben ge­fi­nan­cierd.

De Standaard - - Front Page - VAN ONZE REDACTEURS NIKOLAS VANHECKE CEDRIC LAGAST

BRUS­SEL I Een huis­zoe­king bij een be­drijf dat ge­no­teerd staat in de Bel­20: het komt niet el­ke dag voor. Ze­ker niet als die huis­zoe­king deel uit­maakt van een on­der­zoek naar de fi­nan­cie­ring van on­der meer ter­reur­groep Isla­mi­ti­sche Staat (IS).

Speur­ders vie­len gis­te­ren bin­nen op het Brus­sel­se hoofd­kwar­tier van de Groep Brus­sel Lam­bert (GBL). De hol­ding heeft par­ti­ci­pa­ties in ver­schil­len­de gro­te be­drij­ven. Rijk­ste Belg Al­bert Frè­re zwaai­de er ja­ren­lang de plak, tot hij zich in 2015 te­rug­trok (zie in­zet). Hij is wel nog steeds de voor­zit­ter van de raad van be­stuur.

Het ge­recht is voor­al ge­ïn­te­res­seerd in de link tus­sen GBL en La­far­geHol­cim. GBL be­zit 9,43 pro­cent van de aan­de­len in de Frans­Zwit­ser­se bouw­reus, die het re­sul­taat is van een fu­sie tus­sen het Fran­se La­far­ge en het Zwit­ser­se Hol­cim. Zij smol­ten sa­men in 2015. Het Bel­gi­sche GBL is er de op een na groot­ste aan­deel­hou­der.

La­far­geHol­cim wordt er­van ver­dacht smeer­geld te heb­ben be­taald aan IS. De eer­ste be­rich­ten daar­over do­ken in de loop van vo­rig jaar op. Toen in 2012 de bur­ger­oor­log in Sy­rië uit­brak, wil­de La­far­ge ze­ker zijn dat een ce­ment­fa­briek in het noor­den van het land zou blij­ven draai­en. De fa­briek be­vond zich tus­sen Ko­ba­ni en Raq­qa – mid­den in een ge­bied dat lan­ge tijd on­der con­tro­le stond van IS en zijn lei­der Abu Bakr Al­Bagh­da­di.

La­far­ge had er niet lang voor­dien voor on­ge­veer 580 mil­joen eu­ro in ge­ïn­ves­teerd. Om ze­ker te zijn dat die in­ves­te­ring zou ren­de­ren, werd er een deal ge­slo­ten met Isla­mi­ti­sche Staat (DS 14 ok­to­ber). In een Turk­se grens­stad ont­moet­ten twee top­lui af­ge­vaar­dig­den van IS. ‘Het was dui­de­lijk dat die geld wil­den als we door hun ge­bied trok­ken’, zei Chris­ti­an Her­rault, een ex­be­stuur­der van La­far­ge, vol­gens een ver­hoor dat in de Fran­se krant Le Mon­de lek­te.

De Sy­ri­sche za­ken­man Fi­ras Tlass trad op als tus­sen­per­soon. La­far­ge be­taal­de hem el­ke maand 80.000 tot 100.000 dol­lar om te ma­ken dat IS en an­de­re strij­ders­groe­pen de fa­briek met rust lie­ten. Het is on­dui­de­lijk hoe­veel geld er pre­cies naar IS is ge­vloeid. De voor­ma­li­ge top­man van de Sy­ri­sche ves­ti­ging van La­far­ge had het in een ver­hoor over 20.000 dol­lar per maand.

De vraag is wat de be­stuur­ders van La­far­geHol­cim wis­ten van die duis­te­re deal. Twee van de twaalf pos­ten in die raad van be­stuur wor­den in­ge­vuld door men­sen van de Bel­gi­sche hol­ding GBL. Een van hen is Gé­rard La­mar­che, die sa­men met de schoon­zoon van Frè­re al vijf jaar de ceo is van GBL. Op de an­de­re stoel in de raad van be­stuur zit Paul Desma­rais.

Bui­ten schot?

Het Fran­se en Bel­gi­sche ge­recht heb­ben een Joint In­ves­ti­ga­ti­on Team op­ge­richt om te we­ten te ko­men of en in wel­ke ma­te zij op de hoog­te wa­ren. Op be­vel van een Brus­sel­se on­der­zoeks­rech­ter vie­len speur­ders daar­om gis­te­ren bin­nen bij GBL. Ze na­men er com­pu­ters en do­cu­men­ten mee. Te­ge­lijk von­den er huis­zoe­kin­gen plaats in Frank­rijk. Het Bel­gi­sche speur­der­s­team was ook op zoek naar La­mar­che om hem te on­der­vra­gen, maar die bleek on­vind­baar. In een me­de­de­ling liet GBL gis­te­ren we­ten zijn vol­le­di­ge me­de­wer­king te ver­le­nen aan het on­der­zoek. Al­bert Frè­re zelf blijft al­licht bui­ten schot. ‘Hij hield zich in 2013­2014, de pe­ri­o­de dat de on­der­han­de­lin­gen met IS lie­pen, niet be­zig met de da­ge­lijk­se be­slis­sin­gen van onze par­ti­ci­pa­ties’, zegt Hans D’Hae­se, hoofd In­ves­tor Re­la­ti­ons van GLB. ‘Dat hij wist wat er in het Mid­den­Oos­ten ge­beur­de, is on­mo­ge­lijk.’

On­danks het smeer­geld dat La­far­ge ja­ren­lang be­taal­de aan IS, viel de ter­reur­groep de fa­briek in sep­tem­ber 2014 toch aan. De eva­cu­a­tie ont­aard­de in een gij­ze­ling. Toen daar­na be­ken­draak­te dat La­far­ge ja­ren­lang za­ken had ge­daan met IS, be­sloot toen­ma­lig top­man Eric Ol­sen op te stap­pen.

Bel­gisch speur­der­s­team wou gis­te­ren ook co­ceo La­mar­che on­der­vra­gen, maar die bleek on­vind­baar

On­danks het smeer­geld viel de ter­reur­groep de Sy­ri­sche ves­ti­ging van La­far­ge in sep­tem­ber 2014 uit­ein­de­lijk toch aan. © bel­ga

Gé­rard La­mar­che. © BEL­GA

Al­bert Frè­re. © BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.