Twee keer Mag­rit­te Ver­lo­ren en te­rug­ge­von­den

In de ja­ren 30 moest een be­rooi­de Re­né Mag­rit­te een schil­de­rij in vier stuk­ken ver­de­len om nieuw werk te kun­nen re­a­li­se­ren. Nu haalt zijn kunst re­cord­prij­zen. Zo­als het po­pu­lai­re ‘Het rijk der lich­ten’, de oer­ver­sie waar­op meer dan twin­tig va­ri­an­ten volgd

De Standaard - - Front Page - GEERT VAN DER SPEETEN

Re­né Mag­rit­te, icoon van het sur­re­a­lis­me, blijft in zijn ju­bi­le­um­jaar de goed­nieuws­show do­mi­ne­ren. Tij­dens een vei­ling bij Chris­tie’s in New York werd maan­dag de vroeg­ste ver­sie van L’em­pi­re

des lu­mi­è­res uit 1949 ver­kocht voor 20,6 mil­joen dol­lar (17,5 mil­joen eu­ro). Dat is een re­cord voor een schil­de­rij van Mag­rit­te. Het vo­ri­ge stond op naam van La cor­de sen

si­ble uit 1960. Dat bracht be­gin dit jaar in Lon­den 14,4 mil­joen pond (15,7 mil­joen eu­ro) op.

Het schil­de­rij, ooit in het be­zit van de Grieks­Ame­ri­kaan­se kunst­han­de­laar Alexan­der Io­las, werd ge­kocht door een ano­nie­me bie­der.

Het rijk der lich­ten, waar­in dag en nacht mys­te­ri­eus sa­men­val­len, is één van Mag­rit­tes be­kend­ste on­der­wer­pen. Op be­stel­ling van col­lec­ti­o­neurs en mu­sea zo­als dat van Brus­sel schil­der­de hij tus­sen 1949 en 1964 liefst 23 ver­sies: 16 in olie­verf en 7 in gou­a­che.

Mag­rit­te nam er geen ge­noe­gen mee om het mo­tief klak­ke­loos te her­ha­len. Hij va­ri­eer­de de for­ma­ten en de con­struc­tie. De hui­zen­rij uit het oor­spron­ke­lij­ke doek maak­te hij com­pac­ter, de po­si­tie van de cen­tra­le lan­taarn uit­ge­spro­ke­ner. Hij schil­

© kmskb, brus­sel / fo­to: J. Ge­leyns / ro scan

‘Het rijk der lich­ten’ (1954) zo­als het hangt in Brus­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.