NOOD AAN HELDER ENER­GIE­P­ACT

De Standaard - - Vooraan - BART BRINCKMAN

Re­ge­rin­gen moe­ten nu doen wat ze te lang heb­ben ver­zuimd

Bel­gen zijn geen her­vor­mers. Zel­den of nooit werkt de po­li­tie­ke we­reld op de lan­ge ter­mijn. Het blijft bij klei­ne maat­re­ge­len, die el­kaar soms te­gen­spre­ken. Dat is het pijn­punt van de pen­si­oen­her­vor­ming, zegt voor­ma­lig SP.A­mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke de­ze week in Hu­mo. De­zelf­de ana­ly­se geldt nog meer voor het ener­gie­be­leid. Bel­gië soe­bat al vijf­tien jaar over de mo­ge­lij­ke slui­ting van de kern­cen­tra­les. Het stop­and­go­be­leid ver­oor­zaakt gro­te on­ze­ker­heid, wat de uit­rol van be­taal­ba­re, her­nieuw­ba­re ener­gie be­moei­lijkt.

Kern­cen­tra­les ver­oor­za­ken hoog­op­lo­pen­de dis­cus­sies. Te­gen­stan­ders wij­zen op het feit dat de tech­no­lo­gie wel­licht de 21ste eeuw niet over­leeft. Ze be­na­druk­ken ook het vei­lig­heids­ri­si­co. Maar de ze­ven cen­tra­les cre­ë­ren een ro­buus­te elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie, te­gen bo­dem­prij­zen en met een ui­terst be­perk­te CO2­uit­stoot.

Een ach­ter­deur­tje in de eer­ste wet op de ker­nuit­stap (2003) maak­te dat de re­ge­ring de voor 2015 ge­plan­de uit­stap uit­stel­de naar 2025. Te­gen­woor­dig gaan er bin­nen re­ge­rings­ en on­der­ne­mers­krin­gen stem­men op om de ver­val­da­tum op­nieuw uit te stel­len. Al­ter­na­tie­ve ener­gie­bron­nen zou­den on­vol­doen­de be­drijfs­ze­ker zijn. De pro­duc­tie van wind­ en zon­ne­ener­gie blijft te veel een prooi van de weers­om­stan­dig­he­den, zo­lang de ge­pro­du­ceer­de elek­tri­ci­teit niet kan wor­den op­ge­sla­gen.

Het rap­port van de hoog­span­nings­be­heer­der Elia is zon­ne­klaar. Een vol­le­di­ge uit­stap te­gen 2025 kan, maar vergt een snel­le en hel­de­re be­sluit­vor­ming. Bo­ven­dien moe­ten de ko­men­de ja­ren gas­cen­tra­les wor­den bij­ge­bouwd om de pro­duc­tie­te­rug­val op te van­gen. Dat kost geld, ver­oor­zaakt een ho­ge­re C02­uit­stoot en maakt de elek­tri­ci­teit duur­der. Half­slach­ti­ge op­los­sin­gen, waar­bij en­ke­le kern­cen­tra­les open­blij­ven, zijn nau­we­lijks goed­ko­per en ver­tra­gen de nood­za­ke­lij­ke om­wen­te­ling.

De re­ge­rin­gen moe­ten nu doen wat ze te lang heb­ben ver­zuimd: kla­re taal spre­ken en via het af te slui­ten Ener­gie­p­act het slui­tings­sce­na­rio voor 2025 on­ver­kort uit­voe­ren. Dat schept dui­de­lijk­heid voor al­le mo­ge­lij­ke in­ves­teer­ders. Al­vast Duits­land gaf het goe­de voor­beeld. De Ener­gie­wen­de was com­pro­mis­loos. Toe­ge­ge­ven, ze ver­eis­te een te­rug­keer naar de scha­de­lij­ke steen­kool­cen­tra­les. Maar dat is slechts tij­de­lijk, net als de gas­cen­tra­les in Bel­gië dat zul­len zijn.

Ook wij, bur­gers, dra­gen een ver­ant­woor­de­lijk­heid. Hoe zui­ni­ger we met ener­gie om­sprin­gen, des te mak­ke­lij­ker wor­den de kli­maat­doel­stel­lin­gen ge­haald en des te lich­ter wordt de om­slag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.