AFWIJZING

De Standaard - - Vooraan -

Het ging in een tv­de­bat over dat­ge­ne waar­over tv nu te de­bat­te­ren heeft, het ging over ex­ces­sie­ve ego’s. Hun oor­zaak, hun ge­vol­gen. On­der­weg viel het cru­ci­a­le con­cept van De Afwijzing. Dat de grens­over­schrij­der het daar las­tig mee heeft, en dat dit zacht uit­ge­drukt is. Maar, zei ie­mand, wie heeft het daar níét las­tig mee? Haalt een afwijzing niet al­tijd het don­ker­ste in ons naar bo­ven?

In mijn ze­tel zat ik te knik­ken. De afwijzing is de oer­angst.

‘Om­gaan met afwijzing’, zelfs wikiHow is er­mee be­zig. Ooit vroeg ie­mand me bij de eer­ste ont­moe­ting of ik al eens was af­ge­we­zen. Niet om een idee, maar ik­zelf, als mens. We­zen­lijk af­ge­we­zen. Het bleek een vas­te vraag bij nieu­we ont­moe­tin­gen. Uit het ant­woord haal­de hij naar ei­gen zeg­gen veel es­sen­tie. Wie al een afwijzing te bo­ven was ge­ko­men, die lag een half le­ven voor­op, vond hij. En wie er niet bang voor is, of niet meer: een vol.

Zelf was hij suc­ces­vol en ge­liefd. Toch kreeg hij de angst niet af­ge­schud. Wat hij al niet be­dacht had om hem te be­zwe­ren. On­ge­naak­baar­heid was de slecht­ste stra­te­gie ge­ble­ken.

WikiHow ziet het juist: de afwijzing is iets om ons in te trai­nen. Ze­ker nu el­ke li­ke te wei­nig als een afwijzing te veel voelt. Het is al­tijd goed be­hen­dig te kun­nen ver­lie­zen in een wed­strijd die je niet

win­nen kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.