Axel Her­vel­le stopt bij Li­ons

De Standaard - - Sport - (cpm)

De Bel­gi­sche re­cord­in­ter­na­ti­o­nal (128 se­lec­ties) fo­cust voort­aan op de com­pe­ti­tie met Bil­bao.

BRUS­SEL I Veer­tien jaar was Axel Her­vel­le (34) de sterk­hou­der van de Bel­gi­an Li­ons. De ex-spe­ler van Re­al Ma­drid be­reik­te drie op­een­vol­gen­de Eu­ro­pe­se kam­pi­oen­schap­pen (2013, 2015 en 2017) en was op het EK in Slo­ve­nië (2013), toen Bel­gië ne­gen­de ein­dig­de, de bes­te re­boun­der van het tor­nooi. Het EK van 2011 mis­te hij net door een knie­bles­su­re. ‘De groot­ste ont­goo­che­ling in mijn car­ri­è­re’, zei Her­vel­le toen.

Na Chris­top­he Be­gin (137) en Jef Ey­gel (134) telt Her­vel­le de mees­te se­lec­ties bij de Li­ons. ‘Nu stop­pen was een zeer moei­lij­ke be­slis­sing. Maar ik moet cor­rect zijn met me­zelf. Door de nieu­we ka­len­der, waar­bij in­ter­lands op­nieuw tij­dens het sei­zoen ge­speeld wor­den, wordt de com­bi­na­tie te zwaar. Ik moet naar mijn li­chaam luis­te­ren en dat zegt stop. Ik con­cen­treer me nu op mijn club Bil­bao.’

Het slech­te re­sul­taat op het EK in Istan­bul in sep­tem­ber heeft vol­gens Her­vel­le geen rol ge­speeld in zijn be­slis­sing. ‘Al is het frus­tre­rend dat ik door klei­ne let­sels en een buik­vi­rus niet mijn ge­wens­te ni­veau haal­de. In mijn hart blijf ik ui­ter­aard een Bel­gi­an Li­on. Ik zal de na­ti­o­na­le ploeg blij­ven vol­gen.’

Vol­gens Her­vel­le oogt de toe­komst voor de Li­ons goed. ‘Bonds­coach Ed­dy Cas­teels be­schikt met Roel Moors en Ser­ge Cre­ve­coeur over goe­de as­sis­ten­ten en an­ciens als Sam Van Ros­som, Jo­na­than Ta­bu en Maxi­me De Zeeuw moe­ten mijn rol kun­nen over­ne­men.’

Bonds­coach Ed­dy Cas­teels heeft res­pect voor de be­slis­sing van Her­vel­le. ‘Jam­mer, maar ik heb be­grip voor de si­tu­a­tie van Axel. Wat hij be­te­ken­de voor mij? Hij was voor mij op en naast het par­ket één van de groot­ste, mis­schien wel de bes­te, Bel­gi­sche spe­lers al­ler tij­den.’

Veel af­we­zi­gen

Vol­gen­de week vrij­dag, op 24 no­vem­ber, vat­ten de Bel­gi­an Li­ons de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den aan in de Lot­to Are­na te­gen Frank­rijk. Be­hal­ve Her­vel­le dreigt de bonds­coach nog en­ke­le sterk­hou­ders te moe­ten mis­sen. Sam Van Ros­som (Va­len­cia) is we­gens de pe­ri­ke­len tus­sen FIBA en Eu­roLe­a­gue nog niet ze­ker dat hij kan mee­spe­len. Na de NBA geeft de Eu­roLe­a­gue zijn spe­lers niet vrij voor de na­ti­o­na­le ploeg.

On­der druk van Tur­kije, Rus­land en Span­je wordt last mi­nu­te naar een op­los­sing ge­zocht. Bac­kup gu­ard Ma­nu Le­com­te, een 22ja­rig top­ta­lent dat op het EK zijn de­buut vier­de, wordt door Bay­lor Uni­ver­si­ty (NCAA) ook niet vrij­ge­ge­ven.

© bel­ga

Axel Her­vel­le: ‘Mijn li­chaam zegt stop.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.