Zaai­en voor 2019

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

Voor de PVDA is het be­lang van de­ze ver­kie­zin­gen groot. Door de ve­le ve­to’s die er al ge­steld zijn te­gen voor­zit­ter Peter Mer­tens en de zij­nen, is de kans klein dat in ja­nu­a­ri veel PVDA­sche­pe­nen de eed zul­len af­leg­gen. Maar de mar­xis­ten kij­ken ver­der dan 14 ok­to­ber.

De ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen zijn be­lang­rijk om de af­de­lin­gen uit te bou­wen en lo­kaal pro­be­ren te we­gen op het be­leid, maar in mei 2019 wacht een be­lang­rij­ke­re uit­da­ging. Mer­tens moet dan ab­so­luut een ze­tel in de Ka­mer be­mach­ti­gen. Als eni­ge na­ti­o­na­le par­tij komt PVDA/PTB in een zeer moei­lij­ke si­tu­a­tie te­recht als dat niet lukt. Nog eens vijf jaar ver­der met al­leen maar Frans­ta­li­ge par­le­ments­le­den, ter­wijl je een Vlaam­se voor­zit­ter hebt, dat wordt las­tig.

De ba­sis voor dat ver­haal moet zon­dag ge­schre­ven wor­den. In het be­perk­te aan­tal (cen­trum)ste­den waar de par­tij een lijst in­dien­de, maar in de eer­ste plaats in de pro­vin­cie en voor­al de stad Ant­wer­pen, Peter Mer­tens’ ter­rein. (lob)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.