Bed­den­goed en hand­doe­ken in het slop

De Standaard - - Economie -

BRUS­SEL I De groot­ste stij­ging van het aan­tal win­kels komt vol­gens Stat­bel dus voor re­ke­ning van de brei­win­kels. Op de twee­de plaats staan win­kels voor ‘sa­ni­tai­re ar­ti­ke­len’, waar­van het aan­tal met 113 pro­cent steeg, van 39 naar 83. Ook ge­spe­ci­a­li­seer­de drank­win­kels, voor ‘wij­nen en geest­rij­ke dran­ken’, zit­ten ste­vig in de lift. Het aan­tal ver­dub­bel­de (+102 pro­cent) van 180 naar 363.

Ver­lie­zers

De groot­ste ver­lie­zers zijn win­kels die huis­houdtex­tiel en bed­den­goed ver­ko­pen. Het aan­tal hand­doek­ en la­ken­ver­ko­pers daal­de met 38 pro­cent. Wa­ren er in 2012 nog 1.495 van zul­ke win­kels, dan wa­ren dat er vo­rig jaar nog maar 924. Niet veel be­ter ver­gaat het de ver­lich­tings­win­kels (­37 pro­cent, van 686 naar 432), Mu­ziek­win­kels, waar je cd’s en pla­ten kan ko­pen, en vi­de­o­the­ken lij­den dan weer on­der het suc­ces van Net­flix en Spo­ti­fy: hun aan­tal slonk met 36 pro­cent, van 111 naar slechts 71.

Idem di­to voor win­kels die de daar­voor be­no­dig­de 0’au­dio­ en vi­deo­ap­pa­ra­tuur’ ver­ko­pen: 35 pro­cent min­der, van 886 naar 577. (kls)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.