BPOST KRIJGT PANDOERING OP DE BEURS: AAN­DEEL VER­LIEST ELF PRO­CENT

Niet al­leen het per­so­neel, maar ook be­leg­gers heb­ben Bpost de wacht aan­ge­zegd. Het be­drijf ver­loor gis­te­ren 11 pro­cent van zijn waar­de.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTEUR PAS­CAL DENDOOVEN

BRUS­SEL I Na de slech­te kwar­taal­re­sul­ta­ten die woens­dag na­beurs wa­ren be­kend­ge­maakt, heeft Bpost gis­te­ren een heu­se pandoering ge­kre­gen. Bij de slot­bel stond het aan­deel 10,82 pro­cent in de min. De uit­leg van ceo Koen Van Ger­ven kon ana­lis­ten en be­leg­gers niet over­tui­gen. Door de in­zak­ken­de winst en de krim­pen­de mar­ge na­men veel aan­deel­hou­ders af­scheid van het be­drijf.

De druk van de markt komt nog bo­ven op de so­ci­a­le cri­sis die het be­drijf door­maakt. Van­daag be­gint de der­de van vijf sta­kings­da­gen. Het is de beurt aan de post­bo­des om het werk neer te leg­gen. De hin­der ver­oor­zaakt al­maar meer wre­vel bij de klan­ten. Van Ger­ven en zijn team za­ten gis­te­ren op­nieuw sa­men met de vak­bon­den. Maar ook voog­dij­mi­nis­ter Alexan­der De Croo (Open VLD) meng­de zich in het de­bat en zat aan ta­fel met di­rec­tie en bon­den.

De Croo zei dat zo snel mo­ge­lijk ‘ac­tie no­dig is om de werk­druk haal­baar te ma­ken en het chro­ni­sche per­so­neels­te­kort op te los­sen’. ‘Er is op de vloer een pro­bleem en dat moet zo snel mo­ge­lijk aan­ge­pakt wor­den.’ Hij voeg­de er­aan toe dat de si­tu­a­tie niet op de spits ge­dre­ven mag wor­den om­dat (pak­jes)klan­ten be­gin­nen af te ha­ken. ‘Pak­jes zijn de le­vens­lijn van Bpost. Dat in ge­vaar bren­gen is het be­drijf in ge­vaar bren­gen.’

Ein­de­jaars­pe­ri­o­de

Van Ger­ven had ’s och­tends in zijn toe­lich­ting bij de re­sul­ta­ten ge­zegd naar een op­los­sing te zoe­ken. ‘Dit is niet goed voor Bpost, niet voor de werk­ne­mers en niet voor de klan­ten.’ Hij hoop­te zo snel mo­ge­lijk zicht te krij­gen op wat nu de exac­te vra­gen van de bon­den zijn. Werk­druk en wel­zijn zijn veel­ge­hoor­de ter­men. Daar­naast is er de uit­da­ging op lan­ge ter­mijn: een nieuw mo­del vin­den voor Bpost, dat min­der brie­ven ver­werkt, maar meer pak­jes.

Eer­de­re uit­la­tin­gen van de so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond dat de staking ook tien en zelfs vijf­tien da­ gen kan du­ren als er geen re­sul­ta­ten ge­boekt wor­den, ja­gen klan­ten de gor­dij­nen in. De druk­ke ein­de­jaars­pe­ri­o­de is aan­ge­bro­ken en het vier­de kwar­taal maakt of kraakt de re­sul­ta­ten van zo­wel de klan­ten van Bpost als van Bpost zelf.

Van Ger­ven had ’s och­tends ana­lis­ten nog ver­ze­kerd dat de jaar­prog­no­se van een mi­ni­ma­le bru­to­be­drijfs­winst van 560 mil­joen haal­baar is. Dat be­te­kent dat Bpost in het vier­de kwar­taal een sub­stan­ti­eel be­ter re­sul­taat moet ha­len dan vo­rig jaar.

Dat zou the­o­re­tisch kun­nen, om­dat er vo­rig jaar al­ler­lei ex­tra kos­ten wa­ren om pak­jes bij klan­ten te krij­gen we­gens pro­ble­men in het nieu­we pak­jes­sor­teer­cen­trum.

Cij­fers op­ge­smukt

Gis­te­ren moest Van Ger­ven op­biech­ten dat hij vo­rig jaar zijn der­de­kwar­taal­cij­fers met een­ma­li­ge mee­val­lers van 22,2 mil­joen eu­ro op­ge­smukt had, en dat hij dat had ver­zwe­gen. Bij­zon­der bi­zar. Zul­ke

‘Pak­jes zijn de le­vens­lijn van Bpost. Dat in ge­vaar bren­gen is het be­drijf in ge­vaar bren­gen’ ALEXAN­DER DE CROO Mi­nis­ter van Post (Open VLD)

een­ma­li­ge cij­fers ho­ren niet thuis in de cou­ran­te winst­stroom.

Het ging vol­gens Bpost om een te­rug­na­me van eer­der aan­ge­leg­de pro­vi­sies. De­ze boek­houd­kun­di­ge kron­kel ver­klaar­de waar­om al­le ana­lis­ten er flink naast za­ten in hun prog­no­se van het af­ge­lo­pen kwar­taal. Dat is dui­de­lijk niet voor her­ha­ling vat­baar.

Lan­ge weg te gaan

De ba­sis­trend bij Bpost blijft de­zelf­de: een da­lend post­vo­lu­me, groei in de pak­jes maar te­gen slech­te mar­ges en op­lo­pen­de kos­ten. ‘Het is een lan­ge weg naar winst­her­stel’, zegt Tom Si­m­onts van KBC Se­cu­ri­ties. Be­leg­gers twij­fe­len er steeds meer aan of Bpost zijn di­vi­dend wel kan hand­ha­ven. ‘Mis­schien kan het nog twee jaar. Maar wie een di­vi­dend en groei zoekt, heeft an­de­re mo­ge­lijk­he­den op de beurs’, zegt Si­m­onts.

Het ver­trou­wen van de be­leg­gers is dui­de­lijk aan­ge­tast. Bpost is daar­door dit jaar de slecht­ste pres­teer­der in de Bel20.

Fred De­brock ©

groei in de pak­jes, maar daar is de winst­mar­ge klei­ner en lo­pen de kos­ten op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.