Brus­sel zet tur­bo op plan­nen voor scho­ne lucht

In het Brus­sels Par­le­ment wordt van­daag wel­licht una­niem een re­so­lu­tie goed­ge­keurd om de maat­re­ge­len te­gen lucht­ver­vui­ling fors op te voe­ren in het ge­west.

De Standaard - - Politiek -

BRUS­SEL I De Brus­sel­se par­tij­en zijn het er­over eens dat de re­cent in­ge­voer­de la­ge­emis­sie­zo­ne niet vol­staat om de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren, en de re­ge­ring dus snel werk moet ma­ken van het sti­mu­le­ren van scho­ne ver­war­mings­tech­no­lo­gie­ën, een spe­ci­fie­ke bud­get­lijn voor de aan­plan­ting van ‘bo­men voor ge­zon­de lucht’ en een ‘mo­dal shift’ om het aan­tal voer­tui­gen op fos­sie­le brand­stof­fen te ver­min­de­ren. Die mo­dal shift be­helst vei­li­ge voe­ten fiets­pa­den en meer aan­bod van pro­per open­baar ver­voer. Tot slot moet ook het nood­plan bij lucht­ver­vui­ling (het pol­lu­tie­piek­plan) snel­ler in wer­king tre­den.

Een en an­der staat in een re­so­lu­tie die van­daag goed­ge­keurd wordt in het par­le­ment. De eco­lo­gis­ten na­men het ini­ti­a­tief, maar de uit­ein­de­lij­ke tekst werd in­ge­diend door po­li­ti­ci van Groen en Eco­lo, PS en SP.A, MR, Open VLD en Dé­fi en wordt voor de herfst­va­kan­tie una­niem goed­ge­keurd in de com­mis­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.