Voor­al de lucht­kwa­li­teit in Brus­sel en Ant­wer­pen is pro­ble­ma­tisch. De la­ge­emis­sie­zo­ne is in bei­de ste­den niet toe­rei­kend

De Standaard - - Politiek -

An­ne­mie Maes (Groen) is te­vre­den dat de sen­se of ur­g­en­cy breed ge­deeld wordt. ‘Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven zo­als Fil­ter Ca­fé Fil­tré to­nen dat lucht­kwa­li­teit een zeer be­lang­rijk the­ma is voor de Brus­se­laar. Ik ben blij dat de meer­der­heids­par­tij­en dat ein­de­lijk be­gre­pen lij­ken te heb­ben. Brus­sel heeft drin­gend nood aan een co­a­li­tie van scho­ne lucht waar­bij de mi­nis­ters van Volks­ge­zond­heid, Leef­mi­li­eu, Mo­bi­li­teit en Fis­ca­li­teit echt sa­men­wer­ken.’ Haar col­le­ga Ar­naud Pinx­te­ren (Eco­lo) wil dat Brus­sel een voor­beeld neemt aan Cu­ri­eu­zeNeu­zen, de lucht­kwa­li­teits­me­ting van De Stan­daard, de Vlaam­se Mi­li­eu­maat­schap­pij en de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. ‘We moe­ten ook meer in­zet­ten op bur­ger­par­ti­ci­pa­tie en ‘ci­ti­zen sci­en­ce’ ge­co­ör­di­neerd door of in sa­men­wer­king met de over­heid.’ Het toe­val wil dat ons land gis­te­ren nog een schrif­te­lij­ke aan­ma­ning ont­ving van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, om­dat het de Eu­ro­pe­se wet­ge­ving rond lucht­kwa­li­teit en scho­ne lucht niet volgt. Voor­al de lucht­kwa­li­teit in Brus­sel en Ant­wer­pen is pro­ble­ma­tisch, stelt de Com­mis­sie, die er geen doek­jes om windt dat de la­ge­emis­sie­zo­ne in bei­de ste­den niet toe­rei­kend is. (mju, ire)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.