Be­slis­sing over VN­ver­kla­ring uit­ge­steld

De Standaard - - Binnenland -

Het kern­ka­bi­net van de fe­de­ra­le re­ge­ring heeft vrij­dag nog geen knoop door­ge­hakt over de hou­ding van ons land te­gen­over het mi­gra­tie­p­act van de Ver­e­nig­de Na­ties. In de VN­ver­kla­ring wor­den niet­bin­den­de af­spra­ken ge­maakt, on­der meer om mi­gra­tie zo or­den­te­lijk te la­ten ver­lo­pen en men­sen­smok­kel te­gen te gaan. De tekst zal in de­cem­ber – na een pro­ces dat in 2016 van start ging – on­der­te­kend wor­den in de Ma­rok­kaan­se stad Mar­ra­kesh.

De be­doe­ling is dat de ex­per­ten van de fe­de­ra­le re­ge­ring zich nu bui­gen over de fi­na­le ver­sie van de tekst en dat er over­leg komt met Eu­ro­pe­se col­le­ga’s over pun­ten die nog dis­cus­sie kun­nen op­le­ve­ren. Een aan­tal lan­den heeft aan­ge­kon­digd zich te­rug te trek­ken, ter­wijl an­de­re er se­ri­eu­ze vraag­te­kens bij plaat­sen. In ei­gen land rij­zen er bij de N­VA vra­gen. De par­tij drong aan op een gron­di­ge ana­ly­se al­vo­rens het licht op groen te zet­ten. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.