Ro­de vlag­gen

De Standaard - - Binnenland -

moet in zijn taal ver­staan kun­nen wor­den.’ In de nieu­we re­ge­ring ‘van na­ti­o­na­le een­heid’ is Emi­le Van­der­vel­de, voor­zit­ter van het In­ter­na­ti­o­naal So­ci­a­lis­tisch Bu­reau, mi­nis­ter van Jus­ti­tie. Jo­seph Wau­ters, ge­lau­werd oor­logs­spi­on voor het Bel­gi­sche en Fran­se le­ger, krijgt So­ci­a­le Or­ga­ni­sa­tie als be­voegd­heid, waar hij on­der meer de acht­uren­dag zal door­druk­ken. Oud Bel­gië beeft.

Er wordt voor­al ge­juicht, bij som­mi­gen heerst ver­bit­te­ring, maar wan­neer Al­bert be­sluit dat ie­der­een nu aan het werk moet gaan, spreekt hij met de stem van de win­naar. En Bel­gië heeft veel werk. De ver­woes­tin­gen zijn enorm, de schaars­te is ver­schrik­ke­lijk. De eer­ste vrije win­ter in vijf jaar staat in het te­ken van hon­ger, ziek­te en puin rui­men. En al snel blijkt dat er niet zo­veel her­stel­geld uit Duits­land zal ko­men als ge­hoopt: zijn sta­tus van eer­ste slacht­of­fer kan poor litt­le Bel­gi­um in­ter­na­ti­o­naal

niet ver­zil­ve­ren (zie in­zet).

Langs het front wor­den kleur­pij­len af­ge­scho­ten. Fa­brie­ken la­ten de si­re­nes loei­en. Ko­gels val­len op de kas­sei­en. Duit­sers en Ame­ri­ka­nen de­len het mid­dag­maal.

De oor­log is ge­daan!

‘Ge­lijk stem­recht voor al­le man­nen die de leef­tijd heb­ben be­reikt’, be­looft Al­bert in zijn troon­re­de. En ‘elk­een moet in zijn taal ver­staan kun­nen wor­den’

Bron­nen:

Pie­ter Ser­rien, ‘Het elf­de uur’ (Ho­ri­zon) ‘De Groote Oor­log voor­bij’ (Lan­noo) ‘14­18: Oor­log in Bel­gië’ (Da­vids­fonds) Ed­ward An­see­le in Gent.

© Jim­my Kets

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.