Laat ik mijn kind nu al zijn schoen zet­ten?

In win­kels en re­cla­me­boek­jes botst u al lang voor 6 de­cem­ber op Sin­ter­klaas. Maar van­af wan­neer be­gin je als ou­der best met de aan­loop naar het gro­te kin­der­feest?

De Standaard - - Binnenland - RO­GIER VER­SCHU­E­REN, ILLUSTRATIE JOHAN DOCKX

BRUS­SEL I Het hart van de kin­de­ren klopt in­tus­sen vol ver­wach­ting voor de Sint. Vol­gens de ge­drags­co­de die zelf­stan­di­gen­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo heeft op­ge­steld, mag Sin­ter­klaas pas na 1 no­vem­ber ver­schij­nen in win­kels of af­ge­beeld wor­den in re­cla­me­fol­ders. Maar dat geldt niet voor su­per­mark­ten, die kin­de­ren al veel eer­der be­gin­nen te lok­ken met cho­co­la­de, spe­cu­loos en an­der lek­kers ter ere van de goed­hei­lig man.

In 1993 sloot het Sint­Ni­co­laas­ge­noot­ schap een pact af dat be­paalt dat de Sint pas mag ver­schij­nen op 12 no­vem­ber, een dag na de vie­ring van Sint­Maar­ten. ‘Bij klei­ne kin­de­ren zou ik ze­ker tot dan wach­ten met de schoen te zet­ten’, zegt voor­zit­ter Geert Van­den­hen­de. ‘Ze­ker voor kin­de­ren uit de kleu­ter­klas of de eer­ste ja­ren van de la­ge­re school is de span­nings­boog an­ders veel te groot.’

Volg de school

‘Ou­ders kun­nen best het voor­beeld van de school vol­gen’, raadt Van­den­hen­de aan. ‘Kleu­ter­scho­len be­gin­nen maar een week tot an­der­hal­ve week voor Sin­ter­klaas, bij la­ge­re scho­len is dat soms twee we­ken, maar ze­ker niet lan­ger.’

‘Pro­beer het feest te doen aan­slui­ten bij de leef­we­reld van het kind. Daar speelt de school een rol in’, vindt ook pe­da­goog Pe­dro De Bruy­c­ke­re, die er even­eens voor pleit de aan­loop naar het Sin­ter­klaas­feest kort te hou­den. ‘Som­mi­ge kin­de­ren kun­nen ook te véél op­gaan in het feest, en er ang­stig van wor­den. Ga dan ook zelf een beet­je op de rem staan. An­de­re kin­de­ren gaan er dan weer in mee en dan kan je er ook van ge­nie­ten.’

De aan­komst van de Sint is vol­gens De Bruy­c­ke­re een goed mo­ment om de schoen te gaan zet­ten. De meest be­ken­de in­tre­de, in Ant­wer­pen, vindt dit jaar plaats op 17 no­vem­ber. Maar in bij­voor­beeld Has­selt was de Sint er al op 3 no­vem­ber. ‘De mees­te ste­den hou­den zich aan de af­spraak en or­ga­ni­se­ren geen in­t­re­des voor 12 no­vem­ber’, stelt Van­den­hen­de. ‘Maar 2018 is een moei­lijk jaar, om­dat 11 no­vem­ber op een zon­dag valt. De in­tre­de kan dus ten vroeg­ste het week­end er­op ge­or­ga­ni­seerd wor­den, wat al vrij laat is.’

‘Twee we­ken lijkt mij ide­aal, kor­ter moet het ook niet wor­den. Ze­ker voor jon­ge kin­de­ren geeft die aan­loop ook rust’, waar­schuwt pe­da­go­ge en so­ci­o­lo­ge Ka­ren De Looze. ‘Ze heb­ben die vreem­de Sint en Zwar­te Piet dan kun­nen plaat­sen. An­ders wordt het voor kin­de­ren ook stres­se­rend.’

Ook voor De Looze is het be­lang­rijk dat ou­ders zelf een grens trek­ken bij al de com­mer­ci­ë­le im­pul­sen. ‘Ik hoor in mijn prak­tijk van veel ou­ders dat hun kind daar slecht op re­a­geert. De aan­loop­pe­ri­o­de wordt te lang om die blij­de ver­wach­ting nog te heb­ben. Het kind heeft dan voor­al ge­voe­lens van kwaad­heid en droef­heid rond het feest.’

In de we­ken voor 6 de­cem­ber moet het vol­gens De Looze voor­al gaan over de ma­gie van Sin­ter­klaas. ‘Hoe meer de sym­bo­liek voor­bij het com­mer­ci­ë­le gaat, hoe meer je kan mee­gaan in de fan­ta­sie­we­reld van het kind. Koop een ro­de ca­pe, knut­sel met je kin­de­ren iets voor de Sint en maak er een jaar­lijks ri­tu­eel van. De kin­de­ren we­ten dan dat de schoen zet­ten pas het slot is.’

‘Sin­ter­klaas kan ook net de aan­lei­ding zijn om kin­de­ren te le­ren om­gaan met die com­mer­ci­a­li­se­ring’, be­na­drukt De Bruy­c­ke­re. ‘Een van de be­lang­rijk­ste op­drach­ten in on­ze sa­men­le­ving van­daag, is kun­nen kie­zen. Sin­ter­klaas is een uit­ge­le­zen mo­ment om dat bij te bren­gen. Vraag wat ze echt wil­len en waar­om, en leer ze ook dat de Sint niet al­le kin­de­ren al­les kan ge­ven wat ze wil­len heb­ben.’

Geen angst cre­ë­ren aub

Kin­de­ren en­kel hun schoen la­ten zet­ten als ze braaf zijn, is vol­gens Van­den­hen­de geen goed idee. ‘Je mag Sin­ter­klaas niet pe­da­go­gisch mis­brui­ken. Op de in­tre­de van de Sint hoor je te­gen­woor­dig ook niet meer over stou­te kin­de­ren, maar over bra­ve en heel bra­ve kin­de­ren.’

‘Vroe­ger hoor­de je hal­ve hor­ror­ver­ha­len over Zwar­te Piet die stou­te kin­de­ren ont­voer­de, dat is nu niet meer zo’, be­aamt De Bruy­c­ke­re. Als je te­gen je kind zegt dat het zijn schoen niet mag zet­ten als het stout is, moet je ook con­se­quent zijn, en daar wringt vaak het schoen­tje. ‘Want je moet dan iets af­ne­men van je kind, dat je ei­gen­lijk niet wil af­ne­men.’

‘Uit on­der­zoek blijkt ook dat zo­iets ave­rechts werkt en dat kin­de­ren in dat ge­val bij­voor­beeld weer gaan bed­plas­sen, of dat ze uit angst toch ook weer las­tig wor­den’, zegt De Looze. ‘Het is jam­mer voor een kind als een feest dat zo vol van ma­gie is, al­leen om angst draait.’

Con­clu­sie: be­gin er niet te vroeg aan, ze­ker niet voor de in­tre­de van de Sint in Ant­wer­pen (dit jaar op 17 no­vem­ber). Mijd al te com­mer­ci­ë­le toe­stan­den en jaag je kin­de­ren geen angst aan met Zwar­te Piet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.