Of zet­ten ze be­ter een stap

De Standaard - - Economie - KARSTEN LEMMENS SAN FRAN­CIS­CO I

Het leek even­tjes of hij niet meer zou ko­men. Al meer dan een uur lang kwam de ene di­rec­teur van Sams­ung na de an­de­re het po­di­um op­ge­stapt, op het groot­se be­drijf­seve­ne­ment in San Fran­cis­co. Maar de op­vouw­ba­re te­le­foon, vol­gens het be­drijf dé re­vo­lu­tie in smartpho­ne­land, die kwam maar niet. En het was net daar­op dat de dui­zen­den men­sen in de zaal za­ten te wach­ten.

Maar toen grab­bel­de Jus­tin De­ni­son, vi­ce­pre­si­dent Sams­ung Elec­tro­nics in Ame­ri­ka, ein­de­lijk in de bin­nen­zak van zijn vest. ‘Dit is een mijl­paal’, zei hij plech­tig. ‘Dit is on­ze vi­sie op de nieuw­ste ge­ne­ra­tie smartpho­nes.’ Er kwam een uit de klui­ten ge­was­sen te­le­foon te­voor­schijn, een­tje met twee scher­men, het klein­ste aan de bui­ten­kant. Als je de te­le­foon open­vouwt, ver­schijnt een 7,8 inch scherm dat aan een ta­blet doet den­ken. Het dik­ke toe­stel zag er zo­wel in­druk­wek­kend als le­lijk uit. ‘We heb­ben het ver­momd’, klonk het. ‘Zo­dat de con­cur­ren­tie niet met het ont­werp gaat lo­pen voor de smartpho­ne in de loop van vol­gend jaar in de rek­ken ligt.’ Zelfs de be­lich­ting van het po­di­um was be­wust ge­dimd, nie­mand in de zaal kon het toe­stel fat­soen­lijk zien.

Het gaat snel ach­ter­uit

Want dat van die con­cur­ren­tie, dat klopt. Ie­der­een werkt aan een op­vouw­ba­re te­le­foon. De gro­ten zo­als Hua­wei, LG en Apple, maar ook ob­scu­re be­drijf­jes zo­als het on­be­ken­de Chi­ne­se Roy­o­le, dat vo­ri­ge week de Fl­ex­pai lan­ceer­de, een krak­ke­mik­ki­ge op­vouw­ba­re te­le­foon waar­van de eni­ge ver­dien­ste lijkt te zijn dat hij de eer­ste is.

Sams­ung kon niet an­ders dan de te­le­foon zo lang voor de lan­ce­ring al te la­ten zien. De ont­wik­ke­laars van apps – de aan­we­zi­gen in de zaal – moe­ten im­mers over­tuigd wor­den om hun pro­duc­ten aan het nieu­we scherm aan te pas­sen. Al­leen zo kan de op­plooi­ba­re te­le­foon een vlie­gen­de start ne­men, als hij vol­gend jaar in de rek­ken ligt.

De nieu­we te­le­foon is be­lang­rijk voor de Zuid­Ko­re­a­nen. De groot­ste smartpho­ne­pro­du­cent ter we­reld – één ver­koch­te smartpho­ne op de vijf is er een­tje van Sams­ung – heeft het moei­lijk. Het af­ge­lo­pen kwar­taal daal­de de winst van zijn mo­bie­le af­de­ling met liefst een der­de. Dat is niet al­leen hun ei­gen fout. De smartpho­ne­markt zit na­me­lijk, zo­als on­der­zoeks­bu­reau Stra­te­gy Ana­ Jus­tin De­ni­son stelt de op­vouw­ba­re te­le­foon van Sams­ung voor in San Fran­cis­co. Of be­ter: een glimp er­van. Het toe­stel zelf zou ko­men. ly­tics het re­cent for­mu­leer­de, in een re­ces­sie. De we­reld­wij­de smartpho­ne­ver­koop daal­de het laat­ste kwar­taal met acht pro­cent, die van Sams­ung met 13 pro­cent.

Ver­vang­cylus ver­snel­len

Er zijn ver­schil­len­de oor­za­ken van die te­rug­val. De markt raakt stil­aan ver­za­digd. Ie­der­een die een smartpho­ne zou ko­pen, heeft er in­tus­sen een­tje. En de ‘re­fresh ra­te’, de fre­quen­tie waar­mee con­su­men­ten hun toe­stel in­rui­len

voor een nieuw mo­del, ligt al­maar la­ger. Smartpho­ne­fa­bri­kan­ten pro­be­ren hun winst­mar­ges vei­lig te stel­len door al­maar duur­de­re mo­del­len te lan­ce­ren. Zo is dui­zend dol­lar voor een te­le­foon te­gen­woor­dig niet meer zo vreemd. Het is een prak­tijk die ook Apple, dat ook met stag­ne­ren­de ver­koop­cij­fers wor­stelt, toe­past.

De bes­te ma­nier om de con­su­ment naar zijn por­te­feuil­le te la­ten tas­ten, is met iets ra­di­caal nieuws te ko­men. Zo­als een op­vouw­ba­re te­le­foon, dus. ‘Een nieu­we vorm­fac­tor kan hel­pen bij de ver­vang­cy­clus’, zegt Caro­li­na Mi­la­ne­si, ana­lis­te bij Cre­a­ti­ve Stra­te­gies, die op de voor­stel­ling was. ‘Ze­ker bij de top­mo­del­len, waar de klan­ten het al­ler­nieuw­ste wil­len heb­ben.’

Te­ge­lijk rukt ook de con­cur­ren­tie ge­na­de­loos op. Zo­als het Chi­ne­se Hua­wei, dat zich met kwa­li­ta­tie­ve top­smartpho­nes bij­zon­der agres­sief op Sams­ungs kern­markt richt. Sams­ung kijkt ook ge­frus­treerd naar Apple, dat het nog steeds als zijn groot­ste con­cur­rent

be­schouwt. Het is ja­loers op hoe Apple een ‘as­pi­ra­ti­o­nal brand’ is, een merk waar­mee de doel­groep zich wil iden­ti­fi­ce­ren en on­der­schei­den – en waar­voor ze ook diep in de bui­del wil tas­ten.

Cri­sis­sfeer­tje

Maar de gi­gant is ver­re van uit­ge­speeld. Gro­te con­cur­rent Hua­wei raakt am­per bin­nen op de Ame­ri­kaan­se markt, door­dat de Ame­ri­kaan­se over­heid het be­drijf boy­cot – of­fi­ci­eel door zor­gen om­trent spi­o­na­ge. En zon­der die markt is het voor de Chi­ne­zen am­per mo­ge­lijk om de kroon van groot­ste smartpho­ne­fa­bri­kant te ste­len van Sams­ung.

‘De num­mer één zijn is wel­is­waar een pres­ti­ge­zaak maar ver­koop­aan­tal­len zijn maar een deel van het ver­haal’, zegt Mi­la­ne­si. ‘Daar her­in­nert Apple ons con­ti­nu aan. Sams­ung is al­tijd de top­per ge­weest wat de winst­mar­ges be­treft, bin­nen de An­droid­smartpho­nes. Dat zie ik nog niet on­mid­del­lijk ver­an­de­ren.’

Tij­dens het eve­ne­ment in San

Fran­cis­co werd dui­de­lijk dat de ze­nu­wen bij Sams­ung strak ge­span­nen staan. Ge­plan­de in­ter­views van top­lui met de me­dia wer­den op het laat­ste nip­per­tje af­ge­zegd, om­dat ze plots naar be­lang­rij­ke bu­si­nes­smee­tings moesten. Plan­nin­gen wer­den door el­kaar ge­gooid. Dat de op­vouw­ba­re te­le­foon pu­bliek ge­toond zou wor­den, bleef zelfs tot het laat­ste mo­ment hoogst on­ze­ker. ‘Cri­sis­sfeer’, werd er ge­mom­peld.

De op­vouw­ba­re te­le­foon moet de sla­bak­ken­de smartpho­ne­markt nieuw le­ven in­bla­zen. Maar is de trend nog om te draai­en? Zelfs Pa­trick Cho­met, vi­ce­pre­si­dent in­no­va­tie en de num­mer twee bij Sams­ung, durft niet te zeg­gen hoe­lang de smartpho­ne nog zal mee­gaan. ‘Van­daag is on­ze mo­bie­le af­de­ling goed voor 90 mil­jard dol­lar, de helft daar­van komt van smartpho­nes’, zegt hij. ‘Zal dat over drie jaar nog 70, 80 of 90 pro­cent zijn? En wat over vijf jaar, of twin­tig jaar? Zul­len we dan nog smartpho­nes ge­brui­ken? Ik weet het niet.’

‘We be­gin­nen met een ach­ter­stand. Maar de eer­ste op de markt wordt niet al­tijd de win­naar’ ADAM CHEYER

Ex­Apple, nu Sams­ung

© Step­hen Lam/reuters

op de markt pas vol­gend jaar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.