Is de toe­komst op­vouw­baar?

De Standaard - - Cultuur & Media - DO­MI­NI­QUE DECKMYN

We gaan het dus een fol­da­ble noe­men blijk­baar, de­ze nieu­we vorm van com­pu­ter. Of dat is toch de naam die Goog­le er de­ze week voor lan­ceer­de – echt ge­wel­dig bekt het niet. Een fol­da­ble is niet echt een smartpho­ne, al kun je er­mee bel­len. Dicht­ge­vou­wen past hij in je zak. Als je ’m open­vouwt, wordt hij een ta­blet. Maar dan wel een ta­blet die be­doeld is om werk op te ver­zet­ten, met meer­de­re apps te­ge­lijk in beeld.

Dat Sams­ung ons de­ze week een glimp zou to­nen van zo’n toe­stel, werd ver­wacht. Door de on­ver­wach­te steun van Goog­le – dat een aan­ge­pas­te ver­sie van An­droid ont­wik­kelt – pro­mo­veert het idee tot een heu­se nieu­we pro­duct­ca­te­go­rie. Maar waar­mee moe­ ten we die fol­da­ble dan ver­ge­lij­ken? Is het een cu­ri­o­si­teit, een gim­mick, zo­als de mo­du­lai­re smartpho­ne dat twee jaar ge­le­den was? Is het een nieuw for­maat van smartpho­ne, voor wie het scherm van zijn pha­blet (dát was pas een slech­te naam) nog net te klein vindt? Of is het een to­taal nieu­we vorm van com­pu­ter, tus­sen smartpho­ne en ta­blet/lap­top in?

Het is mak­ke­lijk om de fol­da­ble weg te la­chen als een gim­mick. Het toe­stel dat Sams­ung toon­de, zag er in op­ge­vou­wen toe­stand dik, lomp en hoe­kig uit. Dat zou zo­ge­zegd ge­weest zijn om­ dat het be­drijf er een soort ca­mou­fle­ren­de doos of hoes om­heen had ge­s­to­ ken, om de con­cur­ren­tie op een dwaal­ spoor te bren­gen. Die uit­leg over­tuig­de maar half. En toch. Het ob­scu­re merk Roy­o­le lan­ceer­de al en­ke­le da­gen voor­ dien een op­vouw­baar toe­stel, de Fl­ex­pai. Een mon­stru­o­si­teit, even le­lijk als zijn naam: in ‘dicht­ge­vou­wen’ toe­stand kun je mak­ke­lijk een vin­ger in de vouw ste­ken, zo on­buig­baar is het scherm. Dan was wat Sams­ung toon­de toch van een an­de­re or­de: een keu­ri­ge, scher­pe vouw, waar je niets van ziet als het toe­stel he­le­maal open is.

Wie woens­dag goed luis­ter­de, hoor­ de dat Sams­ung géén smartpho­ne heeft aan­ge­kon­digd. Maar wel een beeld­scherm voor smartpho­nes: de in­fi­ni­ty flex dis­play. Waar­om was dat? Wel, on­der meer om vol­gend jaar de pers nog eens op­nieuw te kun­nen op­trom­me­len, voor de in­tro­duc­tie van het toe­stel zelf – dat mis­schien de Sams­ung Ga­laxy X gaat he­ten. Mis­schien is het ook een aan­wij­zing dat het ap­pa­raat ei­gen­lijk nog niet af is.

Maar door de na­druk de­ze week zo hard op dat scherm te leg­gen, be­na­druk­te de Zuid­Ko­re­aan­se reus ook zijn sterk­te: Sams­ung maakt de bes­te, meest ge­a­van­ceer­de smartpho­ne­scher­ men. Van­daar dat Apple het scherm van de mees­te iPho­nes bij zijn groot­ste con­cur­rent komt ko­pen. En het scherm is te­gen­woor­dig zo­wat de duur­ste com­po­nent van een smartpho­ne. Als de fol­da­ble aan­slaat, is de kans re­ëel dat ook an­de­re fa­bri­kan­ten bij Sams­ung in de rij ko­men staan om zo’n in­fi­ni­ty flex­scher­men te ko­pen. (Al zou ook LG aan een fol­da­ble wer­ken, hoogst­waar­schijn­lijk met een ei­gen scherm.)

Oké, maar wordt het iets, die fol­da­ ble? Tja. We za­gen de­ze week net ge­noeg om te we­ten dat we de fol­da­ble niet zo­maar kun­nen weg­la­chen, maar De Fl­ex­pai van het ob­scu­re merk Roy­o­le: ‘dicht­ge­vou­wen’ kun je een vin­ger in de vouw ste­ken, zo on­buig­baar is het scherm. niet ge­noeg om te we­ten of dit een leef­ba­re pro­duct­ca­te­go­rie wordt. Daar­voor moe­ten we veel meer cij­fers we­ten over de pro­ces­sor, de bat­te­rij, de le­vens­duur van dat scherm, en na­tuur­lijk: de kost­prijs. Aan­ge­zien de top­mo­del­len van Apple en Sams­ung dit jaar al ruim over de 1.000 eu­ro gaan, zou het nie­mand ver­ba­zen als de Ga­laxy X rich­ting 2.000 eu­ro gaat. Goed­ko­pe­re mo­del­len ko­men er pas, als an­de­re beeld­scherm­fa­bri­kan­ten Sams­ung heb­ben bij­ge­beend.

Ooit heb ik de ver­gis­sing be­gaan om de toen pas aan­ge­kon­dig­de iPad te be­oor­de­len op zijn tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties. ‘Dit toe­stel kan niets wat mijn net­book van 200 eu­ro niet kan’, schreef ik in 2010. En ik had ge­lijk – maar te­ge­lijk zat ik er na­tuur­lijk com­pleet naast. Na­tuur­lijk kon een lap­top de­zelf­de din­gen als een ta­blet, en meer. Maar de­zelf­de ta­ken voel­den op een iPad he­le­maal an­ders aan – wat werk leek op een lap­top, werd ont­span­ning op een ta­blet. Men­sen wil­den die iPad aan­ra­ken. Qua ge­bruik­s­er­va­ring was het een re­vo­lu­tie. Is dat ook zo voor de fol­da­ble? Ik spreek mij er niet over uit voor ik ’m een paar keer heb open­ en dicht­ge­vou­wen.

Het is mak­ke­lijk om de fol­da­ble weg te la­chen als een gim­mick

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.