AME­RI­KA SERVEERT GIF­TI­GE COCK­TAIL

De Standaard - - Economie - JAN REYNS

Hoe­ra! Trump wint en Trump ver­liest. De be­leg­gers wa­ren even in hun nop­jes met de du­a­le Ame­ri­kaan­se ver­kie­zings­uit­slag. Wall Street wip­te woens­dag meer­de­re pro­cen­ten ho­ger.

De koer­sen veer­den op toen bleek dat de ij­ve­rigst twit­te­ren­de pre­si­dent uit de ge­schie­de­nis het Huis van Af­ge­vaar­dig­den ver­loor, maar de Se­naat be­hield, bij de mid­terms.

Zo kun­nen de be­drij­ven er ze­ker van zijn dat de be­las­ting­ver­la­ging blijft, ter­wijl ze te­ge­lijk ho­pen dat Trump – met meer De­mo­cra­ti­sche te­gen­stand – in­ge­toomd kan wor­den in zijn han­dels­oor­log. Maar po­li­tie­ke com­men­ta­to­ren zeg­gen dat de ver­kie­zings­uit­slag van woens­dag wel het bin­nen­land­se be­ leid van Trump aan ban­den kan leg­gen, maar min­der ef­fect zal heb­ ben op zijn bui­ten­land­stra­te­gie. Mis­schien zal hij daar dan nog har­der te­keer­gaan? De laat­ste da­gen van de week zak­ten de beurs­koer­sen al­weer. De Nas­daq hield zelfs nog am­per iets over van de ver­kie­zings­winst.

De aan­dacht van de be­leg­gers ver­schoof naar twee evo­lu­ties die op zich al te mij­den zijn, maar ge­com­bi­neerd he­le­maal een gif­ti­ge cock­tail vor­men: een af­ne­men­de we­reld­han­del en een in­fla­tie door op­lo­pen­de prij­zen. Het erg­ste van al­les: een agres­sief bui­ten­lands eco­no­misch be­leid van Trump kan dat al­le­maal nog ge­vaar­lij­ker ma­ken.

De we­reld­han­del is dui­de­lijk aan het ver­tra­gen (zie gra­fiek). En de en­quê­tes bij de in­koop­ma­na­gers (de groe­ne lijn op de gra­fiek, red.)

lij­ken zelfs alar­me­rend: die ge­ven

De beur­zen lij­ken goed­ko­per ge­wor­den, maar als we re­ke­ning hou­den met de ho­ge­re ren­te, no­teert Wall Street het duurst in acht jaar

aan dat de or­ders uit het bui­ten­land zak­ken (cij­fer on­der 50).

Dat be­drij­ven op de rem gaan staan, komt door de com­bi­na­tie van een he­le reeks on­ze­ker­he­den, waar­van het han­dels­be­leid van Trump er een is. De au­to­sec­to­ren zijn het hardst be­dreigd, net nu de in­voe­ring van de nieu­we mi­li­eu­tes­ten de au­to­ver­koop over­al scherp naar be­ne­den heeft ge­duwd. In Chi­na, de met af­stand groot­ste au­to­markt ter we­reld, zak­te de au­to­ver­koop in het der­de kwar­taal zelfs met 9%. Chi­na is bij­na in zijn een­tje al tien jaar goed voor de groei van de we­reld. Dat geeft nog eens aan hoe cru­ci­aal Chi­na is voor de we­reld­eco­no­mie: als dat land in een re­ces­sie zou weg­glij­den, is de voor­bije beurs­cor­rec­tie klein bier. Ge­luk­kig heeft Chi­na er­ va­ring en know­how om de vraag op­nieuw op te krik­ken.

On­der­tus­sen doemt het spook van de in­fla­tie op, in de VS. Vo­ri­ge week bleek dat de lo­nen er zo’n drie pro­cent ho­ger wa­ren ge­gaan in sep­tem­ber, jaar op jaar. Vrij­dag bleek dat ook de prij­zen bij de Ame­ri­kaan­se pro­du­cen­ten een stuk meer ste­gen dan ver­wacht. Mo­ge­lijk zijn dat de eer­ste ef­fec­ten van de in­voer­hef­fin­gen op Chi­ne­se pro­duc­ten. In elk ge­val zul­len die de prij­zen in de VS ul­tiem nog ho­ger ja­gen.

De Ame­ri­kaan­se cen­tra­le bank maak­te de­ze week nog dui­de­lijk dat ze de ren­te ver­der zal ver­ho­gen. Met bij­na 3% op loop­tij­den van twee jaar no­teert die het hoogst in tien jaar.

‘Door de cor­rec­tie lij­ken de beur­zen goed­ko­per ge­wor­den, maar als we re­ke­ning hou­den met die ho­ge­re ren­te, no­teert Wall Street op zijn duurst in acht jaar’, zegt stra­teeg Frank Vran­ken van pri­vé­bank Pui­laet­co. In Eu­ro­pa ge­beur­de net het om­ge­keer­de: hier is de ren­te nau­we­lijks ge­ste­gen en zijn de aan­de­len­koer­sen des te meer ge­zakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.