‘De trai­ner staat niet on­der druk’

I

De Standaard - - Sport - JÜR­GEN GERIL

ISTAN­BUL I De ne­der­laag te­gen Fe­ner­bah­çe hak­te er zwaar in. Op de lucht­ha­ven van Istan­bul droop de ont­goo­che­ling nog van het ge­zicht van Marc Cou­c­ke. Eerst wil­de de An­der­lecht­voor­zit­ter geen in­ter­views ge­ven, maar plots be­dacht hij zich. ‘Wat mijn ge­voel is? Je mag kie­zen tus­sen slecht en zeer slecht.’

De Eu­ro­pe­se uit­scha­ke­ling met 1 op 12 in een zwak­ke groep is rond­uit be­scha­mend?

‘Wat An­der­lecht tot nu toe liet zien, is ge­woon ruim on­vol­doen­de. Dat ver­die­nen de­ze club en on­ze fans niet. De ne­der­la­gen op Tr­na­va en in de beker te­gen Union on­der­mij­nen al­les.’

Heeft An­der­lecht niet ge­woon te wei­nig kwa­li­teit?

‘Eer­lijk waar: we dach­ten dat de­ze kern ge­wa­pend was om op

De po­lo­nai­se is een treur­mars ge­wor­den. Marc Cou­c­ke (53) had zich zijn in­tre­de bij An­der­lecht com­pleet an­ders voor­ge­steld. Eu­ro­pa en de beker zijn al weg, hoe moet het nu ver­der? Voor­lo­pig schuift de RSCA­voor­zit­ter nog nie­mand aan de kant, maar hij gaat wel al­les en ie­der­een ana­ly­se­ren. Tot een do­den­mars mag het niet ko­men.

drie fron­ten te strij­den. We wa­ren heel am­bi­ti­eus, maar er zit geen stand­vas­tig­heid in. De eni­ge stand­vas­tig­heid die we zien, is dat de­ze ploeg el­ke match een zwak mo­ment heeft. Ook te­gen Fe­ner­bah­çe zijn we weer met on­ze neus op de fei­ten ge­drukt. Er zit­ten te veel zwak­tes in de­ze kern.’

Uw coach wijt het aan de on­er­va­ren en erg jon­ge se­lec­tie.

‘Dat is een deel van de waar­heid. We be­ta­len wat leer­geld, maar het zit die­per dan dat. Soms spe­len we goed voet­bal, hé. Op Fe­ner­bah­çe had­den we aan de rust zes­tig pro­cent bal­be­zit en had­den we con­tro­le, maar het is geen boks­wed­strijd waar­bij je op het ein­de kunt win­nen op pun­ten als je de te­gen­stan­der niet knock­out klopt. In voet­bal moet je goals ma­ken en daar­voor mis­sen we punch. En zo­dra we een te­gen­goal slik­ken, zakt al­les als een pud­ding in el­kaar.’

Uw trai­ner staat dus on­der druk als ik het goed be­grijp.

‘Nee, nee. De trai­ner staat niet on­der druk. Wat niet weg­neemt dat we gron­di­ge ana­ly­ses gaan ma­ken door veel ge­sprek­ken te voe­ren. Het is dui­de­lijk dat ik in­gre­di­ën­ten mis om suc­ces­vol te zijn bij de­ze club en ik wil we­ten wat die in­gre­di­ën­ten zijn.’

Met wie gaat u dan al­le­maal pra­ten?

‘In­ter­ne en ex­ter­ne ge­sprek­ken. Ik wil ook spre­ken met men­sen die veel voet­bal­er­va­ring heb­ben en de ge­schie­de­nis van An­ der­lecht door en door ken­nen. Zij heb­ben soms een an­de­re vi­sie.’

U be­doelt ico­nen als Van Himst of Zet­ter­berg…

‘Als er le­gends op be­zoek ko­men, grijp ik al­tijd de kans aan om diep­gaand met die men­sen te pra­ten, ja.’

Steekt u de hand ook in ei­gen boe­zem? U be­slis­te toch mee over de sa­men­stel­ling van de kern?

‘Sinds ik de nieu­we voor­zit­ter ben, is er al heel veel ver­an­derd bin­nen An­der­lecht. Ik ben be­zig ge­weest met al­ler­lei za­ken rond de club, maar het ba­sis­pro­duct blijft na­tuur­lijk het voet­bal. Week na week moet al­les ten dien­ste staan van die 90 mi­nu­ten op de gras­mat. Veel men­sen heb­ben daar­voor hun best ge­daan, maar op het veld komt het er mo­men­teel niet uit. Dat is zon­de.’

Die­ge­ne die de trans­fers deed, is Luc De­vroe. Ver­wijt u hem iets?

‘Nog­maals: ie­der­een deed zijn best. Luc ook. De kern is sa­men­ge­

© Vir­gi­nie Le­four/belga

Marc Cou­c­ke blijft strijd­vaar­dig on­danks de ne­der­laag in Istan­bul: ‘Ik mis de in­gre­di­ën­ten om suc­ces­vol te zijn bij de­ze club en ik wil we­ten wat die in­gre­di­ën­ten zijn.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.