Over the­ra­pie met Barack, ivf-ba­by’s en Trump

De Obama’s gin­gen sa­men in the­ra­pie, hun bei­de doch­ters kwa­men er dank­zij ivf, en Michelle ver­geeft Trump nooit dat hij de leu­gen ver­spreid­de dat Barack niet zou zijn ge­bo­ren in de VS.

De Standaard - - Buitenland - INE ROOX

BRUS­SEL I Neen, de De­mo­cra­ten kun­nen Michelle Obama er niet van over­tui­gen om in 2020 een gooi te doen naar het pre­si­dent­schap. Kijk eens naar die co­ver­fo­to op Michelle Obama’s au­to­bi­o­gra­fie, zo merkt The Washington Post op. Ze draagt een non­cha­lan­te top en laat één schou­der bloot. Niet het por­tret van ie­mand die straks in de po­li­tiek stapt, zo stelt de ge­re­pu­teer­de krant uit de Ame­ri­kaan­se hoofd­stad vast.

In haar boek maakt Obama ook zelf kom­af met die aan­sle­pen­de spe­cu­la­ties: ‘Ik was nooit een fan van po­li­tiek en mijn er­va­rin­gen de voor­bije tien jaar heb­ben daar wei­nig aan ver­an­derd. De boos­aar­dig­heid stoot me nog al­tijd af.’

Pas dins­dag ver­schijnt ‘Mijn ver­haal – Be­co­ming’, de au­to­bi­o­gra­fie van de voor­ma­li­ge first la­dy. Dat gaat ge­paard met een bij­zon­der prij­zi­ge boek­tour met veel ‘star qua­li­ty’. On­der meer Oprah Win­frey, Ree­se Whi­ther­spoon en Sa­rah Jes­si­ca Par­ker dui­ken op. Maar hoe angst­val­lig ook haar uit­ge­ver de in­houd van het boek tot de ver­schij­nings­da­tum pro­beer­de ge­heim te hou­den, na­tuur­lijk zijn de span­nend­ste de­tails al ge­lekt in de Ame­ri­kaan­se me­dia.

Michelle Obama heeft ook al in een in­ter­view naar aan­lei­ding van haar boek open­har­tig ver­teld dat ze met haar man naar een hu­we­lijks­con­su­lent ging, en dat ze moei­te had­den om zwan­ger te wor­den. Na een mis­kraam be­slo­ten de Obama’s om ivf te pro­be­ren, en hun bei­de doch­ters Sas­ha en Ma­lia wa­ren proef­buis­ba­by’s.

Haar ge­voe­lens voor haar man be­schrijft Michelle Obama vol­gens The Washington Post ‘op een ma­nier zo­als een first la­dy nog nooit over haar man heeft ge­praat’. Michelle Obama’s ci­taat: ‘Zo­dra ik me­zelf toe­liet om iets te voe­len voor Barack, dron­gen de ge­voe­lens zich snel op – een ver­zwel­gen­de ex­plo­sie van lust, dank­baar­heid, ver­vul­ling, ver­won­de­ring.’ Vol­gens wie het boek al kon le­zen, blijft Michelle Oba­ Michelle Obama met Barack Obama en doch­ters Ma­lia en Sas­ha in 2012. ma ver­der dis­creet over haar pri­véle­ven en dat van haar ge­zin.

Ras, klas­se en on­der­wijs

Be­co­ming Me, Be­co­ming Us, Be­co­ming Mo­re. Het eer­ste stuk is een gron­dig so­ci­o­lo­gisch por­tret van haar thuis­stad Chicago. Michelle Obama, die een di­plo­ma so­ci­o­lo­gie en Afro­Ame­ri­kaan­se stu­dies op zak heeft, gaat in dat eer­ste hoofd­stuk diep in op pu­bliek on­der­wijs, ras, klas­se en een pran­gend the­ma als gen­tri­fi­ca­tie. Het twee­de hoofd­stuk be­han­delt haar re­la­tie met Barack Obama, en het der­de hoofd­stuk gaat over hun pu­blie­ke le­ven sa­men.

Tij­dens de De­mo­cra­ti­sche con­ven­tie in de zo­mer van 2016, waar­op Hil­la­ry Clin­ton als pre­si­dents­kan­di­da­te werd ge­no­mi­neerd, sprak Michelle Obama de in­tus­sen be­roem­de woor­den: ‘When they go low, we go high’, in een stren­ge te­recht­wij­zing van Do­nald Trumps ra­cis­ti­sche en op­rui­en­de re­to­riek tij­dens zijn ver­kie­zings­cam­pag­ne.

Ook in haar me­moi­res drukt Michelle Obama haar weer­zin uit voor Trump, van­daag pre­si­dent, en voor diens uit­spraak dat je vrou­wen best in hun kruis mag graai­en. In haar boek schrijft Michelle Obama dat ze Trump nooit zal ver­ge­ven dat hij ja­ren­lang de leu­gen her­haal­de dat haar man niet zou zijn ge­bo­ren in de VS. Daar­door kreeg ze schrik dat een of an­de­re gek met een wa­pen naar Washington zou kun­nen rij­den, en mis­schien wel haar doch­ters zou aan­val­len.

Ge­vraagd naar een re­ac­tie leid­de Trump op­val­lend snel de aan­dacht af van de in Ame­ri­ka nog al­tijd erg po­pu­lai­re Michelle. ‘O wel, er zijn dan weer heel veel za­ken die ik haar man nooit zal ver­ge­ven’, re­a­geer­de de pre­si­dent, ‘zo­als de schroot­hoop waar­toe hij ons le­ger heeft ge­re­du­ceerd. Ik moet er nu veel geld in stop­pen om de boel weer recht te trek­ken.’

‘Zo­dra ik me­zelf toe­liet om iets te voe­len voor Barack, dron­gen de ge­voe­lens zich snel op – een ver­zwel­gen­de ex­plo­sie van lust, dank­baar­heid, ver­vul­ling, ver­won­de­ring’ MICHELLE OBAMA

Obama, die een di­plo­ma so­ci­o­lo­gie en Afro­Ame­ri­kaan­se stu­dies op zak heeft, gaat diep in op pu­bliek on­der­wijs, ras, klas­se en een pran­gend the­ma als gen­tri­fi­ca­tie

Sas­ha Obama in 2016. Ma­lia Obama in 2018.

© belga

© imp fea­tu­res

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.