‘In de re­gio von­den dit jaar al 35 ka­bel­dief­stal­len plaats, tel­kens met zwa­re ver­tra­gin­gen tot ge­volg’

De Standaard - - Regio - Enor­me ver­tra­gin­gen op het spoor­ver­keer rond Leu­ven.

tie ge­daan. De die­ven heb­ben dus geen ko­per, maar alu­mi­ni­um mee.’

Dat de die­ven op de­zelf­de plaats toe­sloe­gen als en­ke­le we­ken ge­le­den is wel op­val­lend. In de re­gio wor­den steeds meer ko­per­dief­stal­ len ge­re­gi­streerd. ‘Het is een fe­no­meen dat in heel het land de kop op steekt. Vo­rig jaar za­ten we in to­taal op jaar­ba­sis in de­ze pe­ri­o­de van het jaar aan 58 ka­bel­dief­stal­len op het spoor­weg­net. Dit jaar zijn dat er al 261’, zegt Bae­ken.

Plaag

‘In 2012 was er een ech­te plaag aan ko­per­dief­stal­len, waar­na een na­ti­o­naal ac­tie­plan werd op­ge­zet tus­sen spoor­weg­be­heer­ders, po­li­tie en zelfs ij­zer­han­de­laars. Dat wierp zijn vruch­ten af, en re­du­ceer­de het aan­tal bij­na tot nul. Sinds be­gin 2018 ste­ken ze ech­ter op­nieuw de kop op. In het be­gin was dat voor­al in Luik en Char­le­roi.’

‘De die­ven slaan voor­al toe op de ho­ge­snel­heids­lijn. We mer­ken de laat­ste maan­den dat ze steeds dich­ter bij Leu­ven ko­men. In de re­gio Leu­ven­Hageland von­den dit jaar al 35 dief­stal­len plaats, tel­kens met zwa­re pro­ble­men voor het trein­ver­keer tot ge­volg’, zegt Bae­ken.

En­ke­le we­ken ge­le­den werd door de fe­de­ra­le po­li­tie een ben­de ko­per­die­ven op­ge­rold in Luik. Daar­na zag men het aan­tal dief­stal­len sterk af­ne­men, maar nu stijgt het aan­tal stil­aan weer. ‘Het doet ver­moe­den dat het om één ben­de gaat, die zich nu ge­re­or­ga­ni­seerd heeft. We we­ten dat het om Oost­Eu­ro­pe­a­nen gaat, meest­al Bul­ga­ren. We we­ten ook op wel­ke lijn ze de dief­stal­len meest­al ple­gen. Het is nu dus zui­ver een kwes­tie van de ac­ties door te zet­ten en ze op he­ter­daad te be­trap­pen.’

En dat kan maar be­ter snel gaan, want de pas­sa­giers heb­ben veel last van de dief­stal­len. Vrij­dag wa­ren er enor­me ver­tra­gin­gen door­dat al het trein­ver­keer op de ho­ge­snel­heids­lijn tus­sen Leu­ven en Luik moest om­ge­leid wor­den via het lo­ka­le net.

THO­MAS BAE­KEN Woord­voer­der In­fra­bel

© ROB­TV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.