Soft­wa­re con­tact­on­der­zoek kan maar 10 con­tac­ten aan

Van­af mor­gen mo­gen we we­ke­lijks vijf­tien an­de­re per­so­nen ont­moe­ten. Maar de soft­wa­re in de con­tact­cen­ters kan niet meer dan tien per­so­nen re­gi­stre­ren. Te­rug­bel­len kan even­min.

De Standaard - - Vooran - © Dries De Smet, Ni­ko­las Van­hec­ke

TRACING Het zo al de­li­ca­te con­tact­on­der­zoek bij men­sen met co­vid-19 wordt be­moei­lijkt door soft­wa­re die ach­ter­op loopt. Zo kan het di­gi­ta­le plat­form dat de ‘call agents’ ge­brui­ken, maxi­maal tien con­tact­per­so­nen re­gi­stre­ren. Wan­neer ie­mand meer dan tien per­so­nen door­geeft, moe­ten de con­tact­on­der­zoe­kers die hand­ma­tig bij­hou­den. Van­af mor­gen mo­gen we noch­tans we­ke­lijks vijf­tien an­de­re per­so­nen ont­moe­ten. Een up­da­te moet het probleem ver­hel­pen.

Een an­der probleem is dat het van­daag on­mo­ge­lijk is om zelf het con­tact­cen­trum te bel­len. Be­smet­te per­so­nen die zich een ex­tra con­tact her­in­ne­ren, kun­nen dat dus niet door­ge­ven. Over drie we­ken moet dat ver­hol­pen zijn. Ook voor dok­ters die ver­bon­den zijn aan scho­len of be­drij­ven, wordt het daar­door een­vou­di­ger wer­ken.

Lang­zaam maar ze­ker ver­be­tert het con­tact­on­der­zoek, al is er nog veel werk. Bij slechts de helft van de op­roe­pen is er spra­ke van een ge­sprek, en daar­bij geeft ze­ker niet ie­der­een con­tac­ten door.

Wie be­smet is met sars-CoV-2 wordt op­ge­beld door een con­tact­on­der­zoe­ker om na te gaan wie er mo­ge­lijk nog be­smet is ge­raakt. Dat is een es­sen­ti­eel in­stru­ment om vat te krij­gen op de ver­sprei­ding.

Zo een­vou­dig als het op pa­pier klinkt, zo moei­lijk is het in de prak­tijk om con­tac­ten te ver­za­me­len. Ten eer­ste moe­ten de on­der­zoe­kers we­ten dat ie­mand be­smet is. Voor el­ke veer­tig be­smet­tin­gen die met een la­bo­ra­to­ri­um­test be­ves­tigd wor­den, zijn er naar schat­ting zes­tig die nooit of­fi­ci­eel vast­ge­steld wor­den, be­re­ken­de het Simid Co­vid-19-team van UHas­selt en UAnt­wer­pen. Bo­ven­dien is het niet mak­ke­lijk men­sen te be­rei­ken: de helft neemt niet op of kan niet com­mu­ni­ce­ren met de on­der­zoe­kers. Van die­ge­nen die wel be­reikt wor­den, geeft twee der­de con­tac­ten door. Dat maakt dat on­der­zoe­kers maar van ruw­weg 13 pro­cent van de be­smet­ten con­tac­ten ge­meld krij­gen (zie gra­fiek).

Dat het di­gi­ta­le plat­form ge­plaagd blijft door kinderziek­tes, helpt niet om meer con­tac­ten op te spo­ren. Zo stelt zich een probleem bij pa­ti­ën­ten die meer dan tien con­tac­ten door­ge­ven. Voor num­mer elf is er geen plaats op het di­gi­ta­le re­gi­stra­tie­for­mu­lier. Van­af dan moet de con­tact­on­der­zoe­ker hand­ma­tig no­te­ren, wat de stroom­lij­ning van het on­der­zoek niet be­vor­dert.

Het is een vreem­de be­per­king, nu we we­ke­lijks tien ver­schil­len­de men­sen mo­gen ont­moe­ten en het dus, af­han­ke­lijk van het mo­ment van de besmet­ting, mo­ge­lijk is dat ie­mand pak­weg zes­tien vrien­den en ken­nis­sen door wil ge­ven. Bij de mees­te pa­ti­ën­ten ligt het aan­tal door­ge­ge­ven con­tac­ten la­ger, maar er zijn wel de­ge­lijk uit­schie­ters. Be­hal­ve die ‘bub­bel van tien’ is er bo­ven­dien spra­ke van con­tact met men­sen op het werk, bij de kap­per, in de ho­re­ca, en­zo­voort.

Van­af mor­gen mo­gen we zelfs vijf­tien per­so­nen per week ont­moe­ten, waar­door die grens van tien he­le­maal ach­ter­haald is.

‘Het aan­tal ge­re­gi­streer­de con­tact­per­so­nen moet on­be­perkt zijn’, vindt Ka­ri­ne Moy­kens, voor­zit­ter van het In­ter­fe­de­raal Co­mi­té Tes­ting & Tracing dat de pro­ce­du­res voor de deel­sta­ten uit­werkt. Maan­dag krijgt de soft­wa­re een up­da­te, waar­door die grens van tien weg zou val­len.

Een an­der probleem zijn de ‘in­bound calls’: het is van­daag niet mo­ge­lijk om zelf naar het con­tact­cen­ter te bel­len. Een pa­ti­ënt of con­tact­per­soon die een eer­ste ge­spreks­po­ging heeft ge­mist, kan dus niet te­rug­bel­len. Het­zelf­de geldt voor een pa­ti­ënt die na het ge­sprek be­seft dat hij ver­gat om cru­ci­a­le con­tac­ten door te ge­ven.

Ook voor art­sen is het knap ver­ve­lend dat ze niet naar het con­tact­cen­ter kun­nen bel­len. Raakt een werk­ne­mer be­smet, dan wordt de be­drijfs­arts in­ge­licht. Bij een leer­ling is dat de arts van het Cen­trum voor Leer­ling­be­ge­lei­ding (CLB). ‘Maar als die de op­roep mist, kan hij niet te­rug­bel­len. Zo gaat er tijd ver­lo­ren’, zegt Ste­fan Grie­lens, di­rec­teur van het Vrij CLB Net­werk.

‘Sleu­ren en trek­ken’

Het zal nog voe­ten in de aar­de heb­ben om die in­ko­men­de ge­sprek­ken vlot te la­ten lo­pen. De toe­gang tot dos­siers is een van de as­pec­ten die daar­bij moe­ten wor­den ge­re­geld. Nu kan de ene on­der­zoe­ker van­we­ge pri­va­cy­re­de­nen niet in het dos­sier van de an­de­re kij­ken. ‘Dan heeft het voor pa­ti­ën­ten na­tuur­lijk wei­nig zin om te­rug te bel­len naar een al­ge­meen num­mer van het con­tact­cen­ter’, zegt Moy­kens. Van­af 22 ju­li moet dat wel kun­nen.

Moy­kens wijt de pro­ble­men aan de snel­heid waar­mee het plat­form voor de con­tac­top­spo­ring uit de grond is ge­stampt. ‘Ver­geet niet dat het in twee we­ken tijd ge­bouwd is. Het was goed ge­noeg om te star­ten en om on­der­zoe­kers te trai­nen, maar er is nog werk aan de win­kel.’

De uit­voe­ring van tes­ting & tracing zit ver­spreid over het fe­de­ra­le ni­veau en de ver­schil­len­de deel­sta­ten met elk hun ad­mi­ni­stra­ties, maar hangt ook af van de be­trok­ken­heid van huis­art­sen, tria­ge­cen­tra, en­zo­voort. Moy­kens, die ook de Vlaam­se ‘tas­kfor­ce zorg’ leidt, staat nog maar twee we­ken aan het roer van tes­ting & tracing. Ze heeft naar ei­gen zeg­gen ‘al ge­sleurd en ge­trok­ken’ om de com­plexe ma­chi­ne ge­o­lied te krij­gen.

‘Ver­geet niet dat het plat­form in twee we­ken tijd ge­bouwd is. Het was goed ge­noeg om te star­ten, maar er is nog werk aan de win­kel’

Ka­ri­ne Moy­kens

Voor­zit­ter In­ter­fe­de­raal Co­mi­té Tes­ting & Tracing

Bart Dewaele

Zelf naar het con­tact­cen­ter bel­len, kan mo­men­teel niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.