Stren­ger te­rug­keer­be­leid moet Eu­ro­pees mi­gra­tie­be­leid red­den

Het nieu­we Eu­ro­pe­se mi­gra­tie­p­act moet vier pijn­pun­ten van het hui­di­ge be­leid weg­wer­ken. De Com­mis­sie zet in op snel­le­re pro­ce­du­res, een stren­ger te­rug­keer­be­leid en so­li­da­ri­teit on­der al­le lid­sta­ten.

De Standaard - - Vooran - Bart Beir­lant

‘Wat in het vluch­te­lin­gen­kamp Mo­ria op Les­bos ge­beur­de, is het symp­toom van een mi­gra­tie­sys­teem dat in fei­te een non-sys­teem is. Wat we nu voor­stel­len, is echt nieuw’, zei Mar­ga­ri­tis Schi­nas, vi­ce­voor­zit­ter van de Com­mis­sie be­voegd voor migratie, bij de voor­stel­ling van het nieu­we mi­gra­tie­p­act. De Com­mis­sie wil vier pijn­pun­ten weg­wer­ken van het hui­di­ge asiel­be­leid, dat vol­gens Schi­nas ont­wor­pen was om men­sen te hel­pen die dic­ta­tu­ren ont­vluch­ten, maar dat niet op­ge­was­sen was te­gen een cri­sis zo­als in 2015.

1

Tra­ge pro­ce­du­res

Van de 12.000 mi­gran­ten die in Mo­ria ver­ble­ven, za­ten er 11.000 nog in de asiel­pro­ce­du­re. Om Mo­ria-toe­stan­den te ver­mij­den, moet het snel­ler en ef­fi­ci­ën­ter. De Com­mis­sie stelt voor dat al wie aan­komt aan een Eu­ro­pe­se bui­ten­grens, ge­screend wordt op iden­ti­teit, ge­zond­heid en mo­ge­lijk vei­lig­heids­ri­si­co. Dat mag maxi­maal vijf da­gen du­ren. Op ba­sis daar­van wordt de mi­grant door­ge­stuurd naar de asiel­pro­ce­du­re, of de te­rug­keer­pro­ce­du­re als hij of zij af­kom­stig is uit een der­de land waar­voor de er­ken­nings­graad on­der de 20 pro­cent ligt.

Bei­de pro­ce­du­res moe­ten bin­nen twaalf we­ken af­ge­werkt wor­den – bij een zwa­re cri­sis kun­nen daar acht we­ken bij­ko­men. Lid­sta­ten krij­gen het recht om men­sen op te slui­ten voor de duur van bei­de pro­ce­du­res. Om de rech­ten van de asiel­zoe­kers te ga­ran­de­ren, moet el­ke lid­staat een on­af­han­ke­lijk toe­zicht­me­cha­nis­me in­stal­le­ren. Fa­mi­lies met kin­de­ren jon­ger dan 12 jaar of kin­de­ren zon­der ou­ders, wor­den vrij­ge­steld van die pro­ce­du­res aan de grens.

2

Sla­bak­kend te­rug­keer­be­leid Jaar­lijks krij­gen ge­mid­deld 370.000 mi­gran­ten in de EU te ho­ren dat ze niet in aan­mer­king ko­men voor in­ter­na­ti­o­na­le be­scher­ming. Daar­van wordt slechts een der­de daad­wer­ke­lijk te­rug­ge­stuurd, al­dus de Com­mis­sie. ‘On­ze bood­schap is: wie af­ge­we­zen wordt, zal wor­den te­rug­ge­stuurd’, zei com­mis­sa­ris voor Bin­nen­land­se Za­ken Yl­va Jo­hans­son. De asiel- en de te­rug­keer­pro­ce­du­re moe­ten snel­ler op el­kaar vol­gen, ter­wijl het grensa­gent­schap Fron­tex meer moet wor­den in­ge­scha­keld.

Maar mi­gran­ten te­rug­stu­ren, ver­on­der­stelt de me­de­wer­king van de lan­den van her­komst – iets wat van­daag heel moei­lijk ligt in bij­voor­beeld Afri­ka. Om druk te zet­ten op die lan­den, zal de EU al­le mid­de­len en be­leids­op­ties in­zet­ten om sa­men­wer­king in­za­ke re-ad­mis­sie af te dwin­gen. Een mo­ge­lijk­heid is dat er min­der vi­sa wor­den uit­ge­reikt aan lan­den die niet mee­wer­ken.

3

Ge­brek aan so­li­da­ri­teit

Het mi­gra­tie­voor­stel van de vo­ri­ge Com­mis­sie sneu­vel­de in 2018 op de wei­ge­ring van de vier Vi­se­grad-lan­den (Honga­rije, Po­len, Ts­je­chië en Slo­vakije) om mee te wer­ken aan een ver­plicht sprei­dings­plan. Als te­gen­voor­stel kwa­men ze op de prop­pen met het idee van ‘flexi­be­le so­li­da­ri­teit’, dat dan weer niet ver ge­noeg ging voor de lan­den aan de Mid­del­land­se Zee.

Om de Oost-Eu­ro­pe­a­nen over de streep te trek­ken, be­dacht de Com­mis­sie het con­cept van ‘ver­plich­te so­li­da­ri­teit’. Als het asiel­sys­teem van een lid­staat on­der druk komt, ac­ti­veert de Com­mis­sie een so­li­da­ri­teits­me­cha­nis­me, waar­bij an­de­re lan­den kun­nen kie­zen tus­sen re­lo­ca­tie van asiel­zoe­kers, ope­ra­ti­o­ne­le steun of het ‘spon­sor­schap’ van de te­rug­keer­ope­ra­tie van af­ge­we­zen mi­gran­ten. Lukt die te­rug­keer niet bin­nen acht maan­den, dan moet die ‘spon­sor’ de mi­gran­ten op­ne­men tot de te­rug­keer rond is. Als er op­nieuw een cri­sis zo­als in 2015 uit­breekt, wordt het keu­ze­me­nu klei­ner en kun­nen lid­sta­ten al­leen kie­zen tus­sen hulp via re­lo­ca­tie of spon­sor­schap.

4

Te wei­nig draag­vlak

De mi­gra­tie­plan­nen van de Com­mis­sie-Junc­ker sneu­vel­den gro­ten­deels door­dat ze een bin­dend en per­ma­nent sprei­dings­plan voor asiel­zoe­kers be­vat­ten – iets wat de Oost-Eu­ro­pe­a­nen be­schouw­den als een aan­slag op hun soe­ve­rei­ni­teit. Schi­nas was heel lief voor de V4 toen hij zei dat ‘de be­zorgd­he­den van elk land even le­gi­tiem zijn. We heb­ben on­ze les ge­leerd uit 2016 en de won­den die dat ge­sla­gen heeft’.

Daar­om komt een ver­plicht sprei­dings­plan niet meer voor in de plan­nen en ligt er een gro­te na­druk op een streng te­rug­keer­be­leid. Schi­nas en Jo­hans­son re­ke­nen er ook op dat het draag­vlak voor hun voor­stel nu gro­ter is door­dat ze twee vol­le over­leg­ron­des hiel­den met de 27 na­ti­o­na­le re­ge­rin­gen, ngo’s, de be­drijfs­we­reld en het Eu­ro­pees Par­le­ment.

‘Wie niet bij­draagt aan de sprei­ding van asiel­zoe­kers, moet dienst­doen als bui­ten­wip­per. Maar dat sys­teem zal niet wer­ken’

Ka­th­leen Van Brempt Eu­ro­pees Par­le­ments­lid (SP.A)

©

Mi­gran­ten en vluch­te­lin­gen dra­gen een boot rich­ting zee op het strand van Gra­ve­li­nes, bij Duin­ker­ken, Noord-Frank­rijk. Sa­meer Al­Dou­my/afp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.