Wat zit er­in voor wie?

De Standaard - - Vooraan -

In het com­pro­mis van La­chaert en Rous­se­au zit­ten voor el­ke par­tij kren­ten. De li­be­ra­len wij­zen er­op dat er van een meer­waar­de­be­las­ting of een nieu­we ef­fec­ten­taks geen spra­ke meer is. Maar in de tekst staat wel dat er een bij­dra­ge wordt ge­vraagd aan de ‘al­ler­sterk­ste schou­ders’. Daar­mee wordt met­een een po­ten­ti­eel con­flict in­ge­bak­ken. Nog li­be­raal: de begroting mag niet he­le­maal ont­spo­ren. Niet meer dan 4 mil­jard eu­ro dus voor nieuw be­leid. De in­ves­te­rin­gen tot 2022 om de eco­no­mie over de co­ro­na­klap te hel­pen, zit­ten daar nog niet bij. Voorts: een ar­beids­markt­her­zie­ning, met mo­ge­lijk­he­den tot flexi­be­le­re werk­tij­den en de ac­ti­ve­ring van lang­du­rig zie­ken.

CD&V mag een nieu­we in­sti­tu­ti­o­ne­le ron­de voor­be­rei­den, waar­bij de ge­zond­heids­zorg in de

rich­ting van de re­gio’s zou gaan. Over ethische kwes­ties zo­als abor­tus moe­ten al­le par­tij­en ak­koord gaan. CD&V claimt ook heel wat so­ci­a­le ver­wor­ven­he­den.

De so­ci­a­lis­ten ha­len het pen­si­oen van 1.500 eu­ro bin­nen en de groei­norm in de ge­zond­heids­zorg komt op 2,5 pro­cent. De fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie wordt af­ge­schaft en par­ket­ten moe­ten de strijd te­gen zwart geld op­voe­ren. De di­gi­taks voor in­ter­net­gi­gan­ten wordt door groen en rood ge­claimd. De groe­nen be­hou­den de ker­nuit­stap, zo­als in de wet, als de be­voor­ra­dings­ze­ker­heid niet in het ge­drang komt.

De kos­ten voor be­drij­ven en bur­gers wor­den bo­ven­dien be­re­kend en ge­com­pen­seerd. Te­gen 2024 komt er ook een fis­ca­le her­vor­ming. Het be­leid rond be­drijfs­wa­gens wordt her­be­ke­ken. De uit­stoot van CO2 moet te­gen 2030 met 55% naar be­ne­den. (wwi, lob)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.