‘Toen ik dat film­pje zag, dacht ik aan 80 jaar ge­le­den’

Pe­ter Kor­múth, de Slo­vaak­se am­bas­sa­deur in ons land, ver­ge­leek woens­dag in de Ka­mer de dood van Jo­zef Chovanec met na­zi­prak­tij­ken.

De Standaard - - Binnenland - Mark Eeck­haut

Het was al be­kend dat de toen­ma­li­ge am­bas­sa­deur van Slo­vakije, Stan­si­lav Val­lo, op 30 mei 2018 over de zaak-Chovanec ging pra­ten bij Jan Jam­bon (N-VA), des­tijds mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken, ook al her­in­ner­de die zich dat be­zoek niet.

Gis­te­ren bleek in de Ka­mer uit het ge­tui­ge­nis van Pe­ter Kor­múth, de hui­di­ge am­bas­sa­deur van Slo­vakije, dat dat ge­sprek lang niet de eni­ge po­ging van de Slo­vaak­se over­heid is ge­weest om het over­lij­den van Jo­zef Chovanec on­der de aan­dacht te bren­gen. ‘De Bel­gi­sche au­to­ri­tei­ten heb­ben ons al­tijd ver­ze­kerd dat de zaak-Chovanec voor hen een pri­o­ri­teit was’, zei Kor­múth.

Jo­zef Chovanec over­leed na­dat hij op 24 fe­bru­a­ri 2018 in een po­li­tie­cel op de lucht­ha­ven van Char­le­roi hard was aan­ge­pakt. Eind au­gus­tus dit jaar bleek uit uit­ge­lek­te beel­den dat agen­ten bij de doods­strijd van de man ston­den te la­chen en dat een van hen zelfs de Hit­ler­groet bracht.

Veel con­tac­ten

‘Vlak na de fei­ten werd on­ze vroe­ge­re am­bas­sa­deur ont­van­gen door de di­rec­tri­ce pro­to­col van de Bel­gi­sche FOD Bui­ten­land­se Za­ken’, ver­tel­de Kor­múth. ‘Ze werd door ons op de hoog­te ge­bracht van de tra­gi­sche ge­beur­te­nis­sen. De di­rec­tri­ce heeft be­loofd dat ze de be­voeg­de in­stan­ties op de hoog­te zou bren­gen en heeft ook ge­zegd dat er een on­der­zoek zou ko­men van het Co­mi­té P.’

‘Op 28 fe­bru­a­ri 2018 heb­ben we de Bel­gi­sche am­bas­sa­deur in Bra­ti­sla­va op­ge­roe­pen en heb­ben we hem ge­zegd dat we de­ze zaak bij­zon­der ern­stig na­men’, voeg­de Kor­múth daar­aan toe. En ook daar­mee stop­te het niet. ‘We heb­ben ook de FOD Bin­nen­land­se Za­ken ge­con­tac­teerd. Ook die heeft ons be­loofd dat er een gron­dig on­der­zoek zou ko­men. Op 30 mei 2018 is am­bas­sa­deur Val­lo dan per­soon­lijk bij de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken ge­weest. Op 13 ju­ni heb­ben we op­nieuw in­fo ge­vraagd aan Bui­ten­land­se Za­ken. Op 2 ju­li nog eens. Tel­kens werd de am­bas­sa­deur ge­rust­ge­steld.’

Op 13 maart 2019 schreef de am­bas­sa­deur op­nieuw een no­ta en op 6 mei was er vol­gens Kor­múth een ont­moe­ting met de ad­junct-pro­cu­reur-ge­ne­raal. De laat­ste de­mar­che van de Slo­vaak­se au­to­ri­tei­ten da­teert van 21 no­vem­ber 2019. ‘Toen heb­ben we op­nieuw een cor­rect on­der­zoek ge­vraagd.’

Slo­vakije kreeg vol­gens de am­bas­sa­deur nooit een be­vre­di­gend ant­woord. ‘Het film­pje dat in au­gus­tus is uit­ge­lekt, heeft de zaak in een nieuw dag­licht ge­plaatst. Voor­dien werd ons ver­teld dat me­neer Chovanec al­licht was over­le­den door de in­jec­tie die hij had ge­kre­gen om te kal­me­ren. Maar dat film­pje toon­de iets an­ders.’

‘En dan is er nog die Hit­ler­groet. Bij ons in Slo­vakije is dat een mis­drijf. Toen ik dat zag, dacht ik plots dat we tach­tig jaar te­rug in de tijd wa­ren. In Bel­gië zijn er in het ver­le­den al ge­lijk­aar­di­ge voor­val­len ge­weest. Tel­kens is er een rechts­zaak en een ver­oor­de­ling ge­ko­men (de am­bas­sa­deur ver­wijst naar de zaakJo­na­than Ja­cob, red.). Wij heb­ben nog al­tijd ver­trou­wen in het Bel­gi­sche ge­recht, maar we heb­ben ge­vraagd dat een Slo­vaak­se wets­dok­ter be­trok­ken wordt bij het on­der­zoek. De Bel­gi­sche au­to­ri­tei­ten moe­ten be­slis­sen of dat kan.’

Door­stro­ming

Ook An­dré De­sen­fants kwam in de Ka­mer aan het woord, de di­rec­teur­ge­ne­raal van de be­stuur­lij­ke po­li­tie die na het uit­lek­ken van de fei­ten een stap op­zij­zet­te. ‘Hoe het komt dat ik en de top van de po­li­tie die beel­den niet heb­ben ge­zien voor ze uit­lek­ten in de pers, be­grijp ik niet’, zei hij. ‘Er is dui­de­lijk een groot pro­bleem ge­weest met de door­stro­ming van de in­for­ma­tie.’

‘Er was ons ver­teld dat Chovanec al­licht was over­le­den door die in­jec­tie. Dat film­pje toon­de iets an­ders’

Pe­ter Kor­múth Slo­vaaks am­bas­sa­deur

belga ©

Pe­ter Kor­múth zei dat Slo­vakije nooit een be­vre­di­gend ant­woord van de Bel­gi­sche over­heid kreeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.