Klimaat weer op agen­da zet­ten met de hand­rem op

Mor­gen voert Youth For Cli­ma­te nog eens ac­tie, op het Brus­sel­se Munt­plein. Want corona of niet, de kli­maat­cri­sis woedt voort. ‘Over­al vol­trek­ken er zich ram­pen. Ons ac­ti­vis­me is niet ver­min­derd.’

De Standaard - - Binnenland -

par­tij­voor­zit­ters heb­ben al­le­maal een ko­pie ge­kre­gen. Daar is wei­nig tot niets mee ge­beurd, luidt de in­schat­ting. Dat is niet al­leen voor de kli­maat­jon­ge­ren een enor­me te­leur­stel­ling, maar ook voor de sa­men­stel­lers van het rap­port, zo­als Leo Van Broeck, de toen­ma­li­ge Vlaam­se Bouw­mees­ter, die sa­men met Jean-Pascal van Yper­se­le het pro­ces in goe­de ba­nen ge­leid heeft. Toen het rap­port klaar was, heeft Van Broeck ge­weend als een kleu­ter, zegt hij nu, zo ont­roerd was hij door de be­lan­ge­lo­ze in­zet van al­le

‘Als wij jon­ge­ren de eni­gen zijn die hier­over spre­ken, staat er ons een lan­ge en har­de strijd te wach­ten'

Anu­na De We­ver Kli­maat­ac­ti­vis­te

Ter­wijl de co­rona­cri­sis de groei van het fiets­ver­keer deed ver­snel­len, vol­deed vo­rig jaar nog steeds niet de helft van al­le fiets­pa­den aan de re­gels. De staat er­van gaat zelfs ach­ter­uit.

Slechts 46 pro­cent van de Vlaam­se fiets­pa­den vol­deed vo­rig jaar aan de richt­lij­nen rond com­fort en veiligheid die de Vlaam­se over­heid zich­zelf op­legt. Die richt­lij­nen gaan over de breed­te van het fiets­pad, de af­stand er­van tot de rij­weg of de snel­heid van de au­to’s die daar­over rij­den. Een vier­de van al­le fiets­pa­den – goed voor bij­na 1.800 ki­lo­me­ter – scoort zelfs ‘zeer slecht’. Dat toont het nieu­we Fiets­pa­den­rap­port van het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV). Voor­al in de pro­vin­cies Lim­burg en Oos­tVlaan­de­ren ligt nog veel werk op de plank.

Het AWV in­spec­teer­de ook de staat van de fiets­pa­den: hoe vlak zijn ze, hoe­veel put­ten zit­ten er­in? Uit die in­spec­ties blijkt dat vo­rig jaar 56 pro­cent van de fiets­pa­den ‘uit­ste­kend’ of ‘be­hoor­lijk’ com­for­ta­bel was om over te fiet­sen, ter­wijl al de rest in een ‘ge­brek­ki­ge’, ‘slech­te’ of zelfs ‘zeer slech­te’ staat ver­keer­de. Een op de tien Vlaam­se fiets­pa­den valt in­tus­sen in die laat­ste ca­te­go­rie: een toe­na­me te­gen­over twee jaar ge­le­den.

‘Be­scha­mend’

De evo­lu­tie naar meer ‘con­for­me fiets­pa­den’ gaat ter­gend traag: elk jaar tikt de ba­lans met on­ge­veer 1 pro­cent­punt aan. Noch­tans zijn de nor­men ei­gen­lijk al ach­ter­haald door de groei van het fiets­ver­keer en werkt het AWV aan een up­da­te er­van.

‘Het is rond­uit be­scha­mend’, oor­deelt Vlaams Par­le­ments­lid An­nick Lam­brecht (SP.A). Ze wijst er­op dat het fiets­ge­bruik door de co­rona­cri­sis ‘enorm toe­ge­no­men is’, wat en­quê­tes en tel­lin­gen de af­ge­lo­pen we­ken be­ves­tig­den. ‘Het is nu het mo­ment om een fiets­re­vo­lu­tie te ont­ke­te­nen en mas­saal in com­for­ta­be­le, vei­li­ge fiets­pa­den te in­ves­te­ren.’

Mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ly­dia Peeters (Open VLD) wijst er­op dat tij­dens de­ze re­geer­pe­ri­o­de de in­ves­te­rin­gen in fiets­in­fra­struc­tuur zou­den moe­ten groei­en van 138 naar 300 mil­joen eu­ro.

Lie­ver te smal dan geen nieuw fiets­pad

Ook het AWV zelf er­kent dat 2 pro­cent voor­uit­gang in twee jaar tijd ‘wei­nig’ is. Maar dat heeft min­der met in­ves­te­rings­bud­get dan met pro­ce­du­res te ma­ken, zegt woord­voer­ster Ve­va Da­ni­ëls. ‘Op het ter­rein is vaak niet ge­noeg ruim­te om fiets­pa­den aan te leg­gen die breed ge­noeg zijn om aan de re­gels te vol­doen. Wij heb­ben dan twee keu­zes: of we star­ten ont­ei­ge­nings­pro­ce­du­res op, die ja­ren kun­nen aan­sle­pen, of we leg­gen toch een nieuw fiets­pad aan, dat wel­is­waar niet aan al­le re­gels vol­doet. We kie­zen heel be­wust voor dat laat­ste.’

In de com­mis­sie-Mo­bi­li­teit van het Vlaams Par­le­ment wordt van­daag een voor­stel van de­creet be­spro­ken dat de maxi­ma­le door­loop­tijd van zul­ke ont­ei­ge­nings­dos­siers tot één jaar zou moe­ten be­per­ken.

Jef Pop­pel­mon­de

Evo­lu­tie naar meer ‘con­for­me fiets­pa­den’ gaat ter­gend traag: elk jaar tikt ba­lans met zo’n 1 pro­cent­punt aan

©

Maan­dag werd Anu­na de We­ver op­ge­pakt bij een ac­tie voor het ko­nink­lijk pa­leis. isopix

©

Ont­ei­ge­nings­pro­ce­du­res ma­ken dat het soms ja­ren duurt om nieu­we fiets­pa­den aan te leg­gen. getty/iS­tockp­ho­to

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.