Ma­cron wil ‘ge­luk­ki­ge­re ou­ders voor ge­luk­ki­ge­re kin­de­ren’

Fran­se va­ders mo­gen van­af vol­gend jaar een maand thuis­blij­ven bij hun pas­ge­bo­ren kind. Dat past bin­nen een gro­ter plan waar­mee Ma­cron kin­de­ren een be­te­re start wil ge­ven.

De Standaard - - Buitenland - Jo­lien De Bouw

‘Veer­tien da­gen was niet ge­noeg en bo­ven­dien niet goed voor de ge­lijk­heid tus­sen man en vrouw’, zei pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron in een li­ve­vi­deo op In­st­agram, waar­in hij een lan­ger vaderschap­sverlof aan­kon­dig­de. Fran­se va­ders mo­gen bin­nen­kort een maand thuis­blij­ven. Daar­mee ver­dub­belt ons buur­land het vaderschap­sverlof.

Ma­cron, die al tij­dens zijn ver­kie­zings­cam­pag­ne had be­loofd iets te zul­len doen te­gen de gen­der­on­ge­lijk­heid, zei dat er ‘geen re­den is dat al­leen een moe­der zou zor­gen voor een pas­ge­bo­ren kind’. Het Ély­s­ée hoopt zo de be­trok­ken­heid van va­ders bij de op­voe­ding van kin­de­ren te ver­ho­gen, maar ook de pro­fes­si­o­ne­le ge­lijk­heid tus­sen man­nen en vrou­wen recht te trek­ken, ‘want het moe­der­schap wordt nog te vaak ge­zien als een rem op de car­ri­è­re van vrou­wen’, klinkt het.

Het draait na­tuur­lijk niet al­leen rond meer gen­der­ge­lijk­heid. ‘Vi­vre plus heu­reux pour avoir des en­fants plus heu­reux’, ver­woord­de Ma­cron het. Het lan­ge­re vaderschap­sverlof past in een gro­ter plan van de Fran­se pre­si­dent, waar­mee hij kin­de­ren een goe­de start wil ge­ven. Hoe­wel Frank­rijk geen slecht land is om in op te groei­en – in een re­cent Uni­cef-rap­port over de fy­sie­ke en men­ta­le ge­zond­heid van min­der­ja­ri­gen in de meest wel­va­ren­de lan­den staat het op de ze­ven­de plaats, net voor Bel­gië – kan het al­tijd be­ter, vol­gens Ma­cron.

Daar­om richt­te hij vo­rig jaar een werk­groep op. On­der lei­ding van neu­ro­psy­chi­a­ter Bo­ris Cy­rul­nik gin­gen acht­tien spe­ci­a­lis­ten – van vroed­vrou­wen tot ju­ris­ten – aan de slag om de Fran­se re­ge­ring raad te ge­ven over een goe­de start voor de klein­ste Fran­çai­ses en Frans­man­nen. Een groot deel van hun aan­be­ve­lin­gen zal nu ook echt in een be­leid wor­den ge­go­ten.

Dui­zend eer­ste da­gen

Het rap­port waar­mee ze de­ze maand op de prop­pen kwa­men, draait rond de eer­ste dui­zend da­gen in een kin­der­le­ven, van de vier­de maand zwan­ger­schap tot de leef­tijd van twee jaar. Die zijn cru­ci­aal voor de rest van het le­ven. ‘Tij­dens de­ze eer­ste dui­zend da­gen wor­den de ech­te on­ge­lijk­he­den op­ge­bouwd. Als je niet de­zelf­de steun krijgt van je fa­mi­lie, als je min­der lief­de krijgt, heb je niet de­zelf­de emo­ti­o­ne­le en cog­ni­tie­ve start’, al­dus Ma­cron. ‘Ou­ders heb­ben de tijd no­dig om zich over hun kin­de­ren te ont­fer­men en om van hen te hou­den. Daar gaan wij hen bij hel­pen.’

De werk­groep vroeg een vaderschap­sverlof van ne­gen we­ken, maar daar zit­ten de Fran­se va­ders vol­gens Ma­cron dan weer niet op te wach­ten. Frank­rijk blijft zo nog ach­ter de Scan­di­na­vi­sche lan­den, maar wordt toch een van de meest ge­ne­reu­ze lan­den voor pa­pa’s.

Bij­zon­der is dat een deel van het vaderschap­sverlof (ze­ven da­gen) ook ver­plicht zal wor­den. Zo wil de re­ge­ring voor­ko­men dat va­ders hun ver­lof niet op­ne­men on­der druk van hun werk­ge­ver. Pascal Van Hoor­ne, een be­ken­de Fran­se ‘dad­blog­ger’ en voor­vech­ter van een lan­ger vaderschap­sverlof, is te­vre­den: ‘We wor­den ein­de­lijk ge­hoord! Het ver­plich­te deel van het vaderschap­sverlof zal de re­gels ver­an­de­ren, om­dat het in zijn hui­di­ge vorm zeer dis­cri­mi­ne­rend is. Het zijn voor­al de meest be­voor­rech­ten die het op­ne­men.’

Van­daag ne­men ze­ven op de tien Fran­se va­ders hun vaderschap­sverlof op, en dan voor­al man­nen met een vast con­tract. Van de va­ders met een tij­de­lijk ar­beids­con­tract blijft min­der dan de helft thuis na de ge­boor­te van zijn kind.

‘Er is geen re­den waar­om al­leen een moe­der zou zor­gen voor een pas­ge­bo­ren kind’

Em­ma­nu­el Ma­cron Frans pre­si­dent

©

Em­ma­nu­el Ma­cron. EPA-EFE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.