Geen moord­aan­klacht in zaak Bre­on­na Tay­lor

De Standaard - - Buitenland - (gi­na)

VS De mil­de aan­klacht te­gen de agen­ten die een sla­pen­de zwar­te vrouw dood­scho­ten, wekt op­hef.

In de staat Ken­tuc­ky is be­slist dat slechts een van de drie be­trok­ken agen­ten ver­volgd wordt voor de dood van Bre­on­na Tay­lor. Dat was een zwar­te vrouw (26) die in maart werd dood­ge­scho­ten in haar flat bij een po­li­tie­raid. Daar­bij waar­schuw­den de agen­ten in bur­ger­kle­dij, die op zoek wa­ren naar een drugs­dea­len­de ex­vriend van Tay­lor, de sla­pen­de Tay­lor en haar nieu­we vriend niet. Tay­lors vriend dacht dat het om in­bre­kers ging. Ook schoot een agent op een ver­duis­terd raam, hoe­wel dat te­gen het pro­to­col in­gaat. Tay­lor werd ge­raakt door zes ko­gels.

In de stad Louis­vil­le, waar de fei­ten plaats­von­den, was de zaak aan­lei­ding voor groot­scha­li­ge Black Li­ves Mat­ter-pro­tes­ten te­gen po­li­tie­ge­weld. Het nog­al par­tij­di­ge on­der­zoeks­rap­port dat na de fei­ten werd op­ge­steld, ver­groot­te het wan­trou­wen tus­sen po­li­tie en de­len van de pu­blie­ke opi­nie nog.

Nu heeft een ju­ry be­slist dat slechts één agent, Brett Han­ki­son, zich moet ver­ant­woor­den. Hij heeft vol­gens de aan­klacht ‘bu­ren van Tay­lor moed­wil­lig in ge­vaar ge­bracht’. Een aan­klacht voor moord, zo­als de fa­mi­lie vroeg, komt er niet. Hun ad­vo­caat noemt dat ‘be­le­di­gend en uit­zin­nig’. Twee an­de­re agen­ten wor­den niet ver­volgd en zijn over­ge­plaatst. Han­ki­son is ont­sla­gen. De stad be­loof­de al 10 mil­joen eu­ro scha­de­ver­goe­ding aan de fa­mi­lie. Een raid zon­der waar­schu­wing mag on­der­tus­sen niet meer. Er werd on­mid­del­lijk na het nieuws be­toogd in de stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.