Hoofd­re­dac­teur Char­lie Heb­do schrijft open brief over vrije me­nings­ui­ting

De Standaard - - DS2 - Fi­lip Tie­lens Jo­lien De Bouw

PERSVRIJHE­ID Meer dan hon­derd Fran­se me­dia pu­bli­ceer­den gis­te­ren een open brief van de hoofd­re­dac­teur van Char­lie Heb­do.

In een open brief waar­schuwt Lau­rent Sou­ris­se­au, be­ter be­kend als Char­lie Heb­do-hoofd­re­dac­teur Riss, voor ter­ro­ris­ten en lan­den die de vrij­heid van me­nings­ui­ting be­drei­gen. Hij deed dat na­dat de hr­di­rec­tri­ce van Char­lie Heb­do vo­ri­ge week in al­le haast haar huis had moe­ten ver­la­ten om­dat ze doods­be­drei­gin­gen kreeg. ‘Ze heb­ben me ge­zegd dat ik waar­schijn­lijk nooit meer naar huis zal kun­nen’, ver­klaar­de Ma­ri­ka Bret op Fran­cein­fo. De be­drei­gin­gen aan het adres van Char­lie Heb­do na­men weer toe na­dat het sa­ti­ri­sche blad de be­ruch­te Mo­ham­med-car­toons op­nieuw op de voor­pa­gi­na had ge­pu­bli­ceerd.

De open brief, die de ti­tel En­sem­ble, dé­fen­dons la li­ber­té kreeg, is een op­roep aan het Fran­se volk om zich mee ach­ter de vrij­heid van me­nings­ui­ting te scha­ren. ‘Het is nooit eer­der ge­beurd dat de me­dia, die vaak uit­een­lo­pen­de stand­pun­ten ver­de­di­gen en waar­voor een ma­ni­fest geen ge­brui­ke­lij­ke vorm van me­nings­ui­ting is, sa­men heb­ben be­slo­ten om zich op zo’n plech­ti­ge ma­nier tot het pu­bliek en de me­de­bur­gers te rich­ten. Maar we vin­den het cru­ci­aal om u te wij­zen op een van de meest fun­da­men­te­le waar­den van on­ze de­mo­cra­tie: uw vrij­heid van me­nings­ui­ting’, zo staat er te le­zen.

‘Van­daag de dag, in 2020, wor­den som­mi­gen van jul­lie op so­ci­a­le me­dia met de dood be­dreigd om­dat ze een ei­gen­zin­ni­ge mening de­len. Me­dia zijn het doel­wit van in­ter­na­ti­o­na­le ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­ties. Sta­ten oe­fe­nen druk uit op Fran­se jour­na­lis­ten om­dat ze kri­ti­sche ar­ti­ke­len schrij­ven. (...) Het ju­ri­di­sche bouw­werk dat on­ze vrije me­nings­ui­ting be­schermt, wordt be­dreigd zo­als nooit eer­der in de af­ge­lo­pen 75 jaar.’

Ze waar­schu­wen dat het ge­weld van woor­den steeds meer over­gaat in fy­siek ge­weld en dat – zo­lang de wet niet over­tre­den wordt – nie­mand zich on­ge­rust zou moe­ten ma­ken van­we­ge zijn mening. ‘De wet­ten van ons land bie­den ie­der

‘Het ju­ri­di­sche bouw­werk dat on­ze vrije me­nings­ui­ting be­schermt, wordt be­dreigd’

Lau­rent Sou­ris­se­au van jul­lie een ka­der dat jul­lie toe­staat te spre­ken, te schrij­ven en te te­ke­nen zo­als op wei­nig an­de­re plaat­sen in de we­reld. Het is aan u om die kans te grij­pen’.

Gro­te ti­tels als Le Mon­de, Le Fi­ga­ro en BFMTV on­der­te­ken­den het ma­ni­fest, net zo­als zo­wat al­le re­gi­o­na­le ti­tels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.