tv­tips

De Standaard - - Televisie & Radio - Tom He­re­mans

1 Hil­la­ry Can­vas 21.20­22.25 uur

Beet­je laat komt Can­vas met de­ze do­cu­reeks. Niet laat op de avond, be­doe­len we dan, dat valt mee, wel veel la­ter dan an­de­re zen­ders, zo­als NPO. Don­dert niet, mis­schien wordt Hil­la­ry wel be­ter als je ze wat laat lig­gen rij­pen. We heb­ben het over de do­cu­reeks, niet over de voor­ma­li­ge first la­dy en pre­si­dents­kan­di­da­te.

2 Alien VTM 4 20.40­22.45 uur

Als u de­ze sci­fi­klas­sie­ker van Rid­ley Scott nog nooit hebt ge­zien, dan woont u on­ge­twij­feld op een an­de­re pla­neet. Laat dat nu pre­cies zijn waar Ri­pley (Si­gour­ney We­a­ver) en co. in de film be­lan­den, en be­laagd wor­den door een bui­ten­lands mon­ster. Het kan geen toe­val zijn.

3 Si­mon and Gar­fun­kel: the har­mo­ny ga­me Can­vas 23.15­0.25 uur

Do­cu­men­tai­re over het laat­ste en wel­licht bes­te al­bum van Si­mon and Gar­fun­kel, Brid­ge over trou­b­led wa­ter. Bot­sen­de ego’s maak­ten niet veel la­ter een eind aan de sa­men­wer­king. Si­mon was na elk op­tre­den boos om­dat Gar­fun­kel, die de ti­tel­song van het al­bum al­leen zong, be­ge­leid door een pi­a­nist, op het eind die pi­a­nist be­dank­te, maar ver­zuim­de Si­mon te ver­noe­men als au­teur van de prach­ti­ge song. ‘If you need a friend, I’m sai­ling right be­hind’. Ra­re jon­gens, toch.

Gar­fun­kel en Si­mon. © rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.