Naar min­der par­keer­plaat­sen vracht­wa­gens langs E40

De Standaard - - Regio Vlaams-Brabant - (jvi)

GROOT­BIJGAARDEN De snel­weg­par­king langs de E40 rich­ting Oos­ten­de in Groot-Bijgaarden zou op ter­mijn een fo­ren­zen­par­king wor­den met min­der plaats voor vracht­wa­gens. Dat voor­stel ligt op ta­fel na een eer­ste kort over­leg met Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ly­dia Peeters (Open VLD).

Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ly­dia Peeters maakt werk van een ge­meen­schap­pe­lij­ke en be­te­re aan­pak van de trans­mi­gran­ten­pro­ble­ma­tiek op de snel­weg­par­kings. Trans­mi­gran­ten die er in vracht­wa­gens pro­be­ren te klim­men in de hoop in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk te ge­ra­ken, ver­oor­za­ken er al en­ke­le ja­ren een groot on­vei­lig­heids­ge­voel. Na eer­de­re over­leg­mo­men­ten in on­der meer West-Vlaan­de­ren, zat Peeters de­ze week sa­men met de be­trok­ken lo­ka­le be­stu­ren van Vlaams-Bra­bant.

Als ver­te­gen­woor­di­ger van Dil­beek, dat twee snel­weg­par­kings langs de E40 in Groot-Bijgaarden op het grond­ge­bied heeft, te­ken­de po­li­tie­korps­chef Ar­noud Ver­moe­sen pre­sent. Hij ver­ving bur­ge­mees­ter Wil­ly Se­gers (N-VA), die al een col­le­ge­raad had ge­pland.

Doel van het over­leg met de mi­nis­ter was nog niet om tot een fi­naal plan te ko­men, maar om eer­der naar voor­stel­len te luis­te­ren. Toch blijkt er voor de par­kings in Groot-Bijgaarden al een en an­der min of meer dui­de­lijk.

‘De uit­da­ging voor het be­leid is om een aan­tal za­ken in even­wicht te bren­gen’, ver­tel­de Ar­noud Ver­moe­sen na af­loop van het over­leg. ‘Ener­zijds is er de nood­zaak om in­fra­struc­tuur te voor­zien voor vracht­wa­gen­chauf­feurs in een tran­sit­land als Bel­gië, an­der­zijds be­staat de pro­ble­ma­tiek van trans­mi­gra­tie. Het voor­stel dat nu op ta­fel ligt is dat de par­king van GrootBij­gaar­den voor­zien wordt voor “kort­par­ke­ren” of “fo­ren­zen”. Er blij­ven nog maar 29 par­keer­plaat­sen over voor vracht­wa­gens in de rich­ting van Oos­ten­de. Aan de over­kant rich­ting Brus­sel ko­men iets meer par­kings voor vracht­wa­gens, maar dat heeft geen im­pact op de pro­ble­ma­tiek van trans­mi­gra­tie.’

Vol­gens Ver­moe­sen is dat een goe­de uit­gangs­po­si­tie. ‘We moe­ten ver­der nog be­kij­ken wel­ke in­fra­struc­tu­re­le maat­re­ge­len wor­den ge­no­men, zo­als hek­werk en der­ge­lij­ke’, sluit de korps­chef af.

Het voor­stel nu is dat de par­king van GrootBij­gaar­den voor­zien wordt voor kort­par­ke­ren of fo­ren­zen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.