Vak­bon­den Bpost ei­sen dui­de­lij­ke taal van ceo Van Aver­maet

De lang­ver­wach­te Bat­tery Day bracht niet waar­op be­leg­gers ge­hoopt had­den. Te­sla brengt pas in 2023 zijn goed­ko­pe­re bat­te­rij op gro­te schaal op de markt. Toch zet het een be­lang­rij­ke stap om elektrisch rij­den be­taal­baar te ma­ken.

De Standaard - - Economie - Pascal Den­dooven

De vak­bon­den zijn er­voor be­ducht dat het be­drijf en de werk­ne­mers de prijs zul­len be­ta­len voor de im­pas­se bij Bpost. ‘In twee jaar tijd ver­lie­ten al ne­gen top­pers het be­drijf. Dit kan zo niet ver­der’, zegt Jean-Pier­re Nyns (ACOD).

De vak­bon­den wil­len dat Jean-Paul Van Aver­maet, de ceo van Bpost, vrij­dag op een ver­ga­de­ring kla­re taal spreekt over wat er aan de hand is bij het post­be­drijf. Dat ze het ver­trek van de num­mer twee, Hen­ri de Rom­rée, in de krant moesten le­zen (DS 23 sep­tem­ber), zint hen niet. De Rom­rée ver­laat eind dit jaar Bpost. Hij is sinds be­gin dit jaar de top­man van het Ame­ri­kaan­se Ra­di­al, een dien­sten­be­drijf voor e-com­mer­ce dat Bpost in 2017 kocht als wis­sel op de toe­komst. De e-com­mer­ce­dien­sten moesten het in­kom­sten­ver­lies van de te­rug­val­len­de post­be­de­ling hel­pen te com­pen­se­ren.

De Rom­rée werd ver­ant­woor­de­lijk voor Ra­di­al toen een an­de­re sterk­hou­der, Pier­re Wi­nand, zijn ont­slag gaf. Dat ge­beur­de na­dat dui­de­lijk ge­wor­den was dat ceo Koen Van Ger­ven Bpost zou ver­la­ten. Wi­nand had ook fa­mi­li­a­le re­de­nen om te­rug te ke­ren naar Eu­ro­pa. Bpost be­ves­tig­de gis­te­ren het nieuws van het ver­lies van zijn num­mer twee, maar wees ook voor De Rom­rée op ‘fa­mi­li­a­le re­de­nen’. Dat het voor diens kin­de­ren in King of Prus­sia, het plaats­je in Pen­n­syl­vania waar het hoofd­kan­toor van Ra­di­al ge­ves­tigd is, tij­dens de lock­down geen feest was, is evi­dent. Maar De Rom­rée had het al even­zeer ge­had met de ma­nier waar­op Van Aver­maet hem het func­ti­o­ne­ren be­moei­lijk­te. Ook diens stijl lag hem niet.

In­hou­de­lij­ke uit­leg

Met De Rom­rée ver­liest Bpost op­nieuw een top­per die ge­zien werd als een mo­ge­lij­ke toe­kom­sti­ge ceo voor Bpost. De beurs re­a­geer­de gis­te­ren ne­ga­tief op het nieuws, het aan­deel ver­loor ruim 4 pro­cent. De Rom­rée komt wel de­ge­lijk te­rug naar Bel­gië, maar niet naar Bpost. Hij zal drie jaar bij Bpost ge­werkt heb­ben, in drie ver­schil­len­de func­ties (fi­nan­ci­ën, brie­ven­post en Ra­di­al). Het zegt iets over de ve­le ver­an­de­rin­gen aan de top.

Het ver­trek van de top­per komt op een ogen­blik dat het niet dui­de­lijk is hoe lang de func­tie van Van Aver­maet als ceo nog houd­baar is. Hij wordt ver­dacht van kar­tel­vor­ming en ver­bo­den markt­af­spra­ken in de pe­ri­o­de dat hij clus­ter­ma­na­ger van G4S was. Dat ook het Ame­ri­kaan­se De­part­ment of Jus­ti­ce (DoJ) daar een on­der­zoek naar voert en dat Van Aver­maet niet meer vrij kan reizen, is een pro­bleem. Het dos­sier dreigt ook straf­rech­te­lijk te wor­den.

‘Dat Van Aver­maet niet naar Ame­ri­ka kan, waar een zeer be­lang­rij­ke ac­ti­vi­teit van Bpost is, is een pro­bleem’, zegt ook Jean-Pier­re Nyns (ACOD). Bpost zelf hult zich in stil­zwij­gen over wel­ke stap­pen het in dit dos­sier neemt. Nyns wil we­ten waar Bpost aan toe is. Van Aver­maet moet daar­over een ern­stig ge­sprek voe­ren. Vrij­dag staat een ver­ga­de­ring ge­pland, maar de vak­bon­den wil­len al­leen gaan als de ceo ook een in­hou­de­lij­ke bood­schap brengt. ‘Als het is om rond de pot te draai­en, doen we niet mee. We ei­sen in­hou­de­lij­ke ga­ran­ties over het ko­men­de ge­sprek’, zegt Nyns.

Kan­sen grij­pen

Het ver­trek van De Rom­rée is voor de vak­bon­den een nieuw alarm­sig­naal. Ze zijn in toe­ne­men­de ma­te be­zorgd dat Bpost nu ook met een ope­ra­ti­o­ne­le cri­sis te ma­ken krijgt. ‘In twee jaar tijd heb­ben ne­gen top­pers het be­drijf ver­la­ten. Geen en­ke­le slang kan zo snel ver­vel­len, Bpost kan dat als be­drijf ook niet aan’, zegt Nyns.

‘Bpost moet zich met be­kwa­me spoed trans­for­me­ren tot e-com­mer­ce­be­drijf. Co­vid-19 biedt kan­sen om te groei­en op de pak­jes­markt. Die moe­ten we grij­pen. De pro­ble­men aan de top mo­gen dat niet in de weg staan. Het gaat om de toe­komst van de werk­ne­mers.’ De bon­den wil­len dui­de­lijk­heid over de kor­te én de mid­del­lan­ge ter­mijn van Bpost.

De ve­le ver­trek­ken ver­zwak­ken Bpost ook, bij el­ke op­vol­ging is er spra­ke van kwa­li­teits­ver­lies. Door­dat ook jon­ge­re ma­na­gers het be­drijf ver­la­ten, stijgt de ge­mid­del­de leef­tijd bin­nen het di­rec­tie­co­mi­té. ‘Het wordt daar stil­aan een ou­de­man­nen­huis’, zegt een ken­ner. Be­hal­ve Van Aver­maet zit­ten nog vier man­nen in het di­rec­tie­co­mi­té. Drie van hen zijn zes­tig­plus­sers. Ni­co Cools, hoofd ICT, is 65 jaar, maar ook hr-man Marc

‘Als het is om rond de pot te draai­en, ko­men we niet naar het over­leg met de ceo’

Jean­Pier­re Nyns Vak­bonds­se­cre­ta­ris ACOD

Mi­chiels en di­rec­teur brie­ven­post en re­tail Luc Cloet staan dicht bij hun pen­si­oen. Twee da­mes bren­gen ver­jon­ging: Leen Geir­nae­rdt (fi­nan­ci­eel di­rec­teur) en Ka­th­leen Van Be­ve­ren (di­rec­teur pak­jes en lo­gis­tiek). ‘Het is dui­de­lijk dat er de ko­men­de twee jaar een aan­tal men­sen ver­van­gen zal moe­ten wor­den’, zegt Nyns.

Par­le­men­tai­re vra­gen

Wie De Rom­rée zal op­vol­gen, is niet dui­de­lijk. Ra­di­al staat aan de voor­avond van de be­lang­rij­ke ein­de­jaars­pe­ri­o­de. In een pers­be­richt zegt De Rom­rée dat het toe­kom­sti­ge suc­ces van Ra­di­al vei­lig is ‘in de be­kwa­me han­den van het exe­cu­ti­ve lea­der­ship team van Ra­di­al’. Bij Bpost leeft de vrees dat er geen Bel­gi­sche sterk­hou­ders zijn om De Rom­rée op te vol­gen.

De be­lang­rijk­ste vraag bij Bpost is hoe­lang Van Aver­maet zich nog ceo kan noe­men. Dat hij zijn tijd moet ste­ken in zijn per­soon­lij­ke ver­de­di­ging en zijn aan­dacht dus niet vol­le­dig bij het be­drijf kan hou­den, is een van de ve­le pro­ble­men.

On­der­tus­sen wil ook het par­le­ment hem ho­ren. Dat zou op 6 ok­to­ber ge­beu­ren. ‘Eerst was er corona, waar­door hij niet kon ko­men, ver­vol­gens moest hij op va­kan­tie. Ver­der uit­stel is on­aan­vaard­baar’, zegt Mi­chael Frei­lich (N-VA). Ko­men­de week zijn er ook al par­le­men­tai­re vra­gen ge­pland voor voog­dij­mi­nis­ter Phi­lip­pe De Bac­ker (Open VLD). Nu er toch een nieu­we re­ge­ring lijkt te ko­men, kij­ken ve­len uit naar wie de nieu­we be­voeg­de mi­nis­ter wordt. Het is twij­fel­ach­tig of Van Aver­maet die kaap kan ne­men.

Dat Van Aver­maet zich door zijn kar­tel­ver­le­den niet vol­le­dig op Bpost kan con­cen­tre­ren en ook nog eens in­ter­na­ti­o­naal vleu­gel­lam is, wordt bij Bpost als een groot pro­bleem er­va­ren

Wie naar de beurs­koer­sen keek na de met veel la­waai aan­ge­kon­dig­de Bat­tery Day van au­to­pro­du­cent Te­sla, kon twee za­ken con­clu­de­ren. Een: de dag baar­de een do­de mus, want de koers van Te­sla ging on­der­uit, al had dat meer te ma­ken met de to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen die ceo Elon Musk ge­scha­pen had, ter­wijl bleek dat al­les pas in 2023 op gro­te schaal ge­re­a­li­seerd wordt. En twee: an­de­re bat­te­rij­en­pro­du­cen­ten als LG of CATL za­gen hun koers ook flink da­len, wat er­op wijst dat be­leg­gers vre­zen dat Te­sla met zijn nieu­we bat­te­rij een prij­sen per­for­man­tie­oor­log ge­start is. Die zou elek­tri­sche au­to’s op ter­mijn een pak goed­ko­per ma­ken.

Over­al wat be­spaard

Te­sla pro­du­ceert – in te­gen­stel­ling tot wat door­gaans ge­dacht wordt – zijn bat­te­rij­en im­mers niet zelf. De gro­te bat­te­rij­en­fa­briek in Ne­va­da is een joint ven­tu­re met Pa­naso­nic. Dat be­drijf maakt klei­ne­re bat­te­rij­en die dan door Te­sla in de­zelf­de fa­briek tot een groot pak­ket ge­as­sem­bleerd wor­den. De gro­te bat­te­rij­en wor­den ver­vol­gens in de mon­ta­ge­fa­briek in Fre­mont in een Te­sla ge­plaatst. De know­how van Te­sla zit voor­al in de soft­wa­re die de bat­te­rij­en aan­stuurt, de lay-out van het bat­te­rij­en­pak­ket en het de­sign en ge­wicht van de wa­gen, níét in de che­mi­sche sa­men­stel­ling en de pro­duc­tie van de bat­te­rij zelf.

Dat wou ceo Elon Musk, die zijn be­drij­ven zo on­af­han­ke­lijk mo­ge­lijk wil ma­ken van ex­ter­ne le­ve­ran­ciers, al een tijd ver­an­de­ren. Zijn in­ge­ni­eurs ko­men nu op de prop­pen met een bat­te­rij die 56 pro­cent goed­ko­per moet zijn en de wa­gens 54 pro­cent meer ki­lo­me­ters moet doen af­leg­gen. Hoe Te­sla dat pre­cies wil re­a­li­se­ren, gaf het be­drijf niet mee, maar de po­wer­point­pre­sen­ta­tie gaf wel wat aan­wij­zin­gen. De prijs­da­ling is voor 14 pro­cent­punt te dan­ken aan een an­der de­sign van de bat­te­rij en voor 18 pro­cent­punt aan het ge­wij­zig­de pro­duc­tie­pro­ces. Er wordt 5 en 12 pro­cent­punt ge­won­nen dank­zij goed­ko­pe­re grond­stof­fen voor res­pec­tie­ve­lijk de ano­de en de ka­tho­de in de bat­te­rij en 7 pro­cent­punt op de in­te­gra­tie van de bat­te­rij in de wa­gen zelf. On­ge­veer de­zelf­de cij­fers re­sul­te­ren in de lan­ge­re af­stands­ran­ge. Ook de in­ves­te­ring in nieu­we bat­te­rij­en­fa­brie­ken moet la­ger lig­gen dan bij de con­cur­ren­ten. Te­sla gaat voor goed­ko­pe­re en min­der om­stre­den grond­stof­fen dan ko­balt, nik­kel en li­thi­um, maar voor­lo­pig kun­nen die nog niet vol­le­dig ge­ban­nen wor­den uit de bat­te­rij. Musk zei in­spi­ra­tie ge­von­den te heb­ben in de pa­pier­in­du­strie en de bot­te­la­rij­en om het pro­duc­tie­pro­ces van de bat­te­rij te op­ti­ma­li­se­ren. Een bat­te­rij­en­fa­briek lijkt daar ook wel wat op, met de ver­schil­len­de ma­te­ri­a­len die in rol­len op el­kaar ge­walst, ver­warmd en ge­droogd wor­den. Ver­vol­gens wor­den de sa­men­ge­pers­te plak­ken ver­sne­den en op­ge­rold tot klei­ne bat­te­rij­cel­len.

Vijf ki­lo­me­ter per kwh

Vol­gens be­re­ke­nin­gen van Bloom­berg kan Te­sla hier­door de prijs van een bat­te­rij ver­la­gen van 128 naar 56 dol­lar per kwh. Ter il­lu­stra­tie: in het du­re Mo­del S zit een bat­te­rij­en­pak­ket van 100 kwh, goed voor 12.800 dol­lar. Per kwh kan er on­ge­veer vijf ki­lo­me­ter ge­re­den wor­den. In het goed­ko­pe­re Mo­del 3 zit 40 kwh in het stan­daard­mo­del, in de pas ge­lan­ceer­de ID3 van Volks­wa­gen zit 45 kwh. Voor een pak­ket van 45 kwh zou de prijs dus van 5.760 dol­lar naar 2.520 dol­lar zak­ken. In eu­ro zou dat een bru­to­prijs van nog maar 2.200 eu­ro zijn voor het be­lang­rijk­ste en duur­ste on­der­deel van een elek­tri­sche au­to.

Daar­door zou een stan­daard elek­tri­sche wa­gen nog maar en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s duur­der zijn dan een tra­di­ti­o­ne­le mid­den­klas­se­wa­gen. Als we re­ke­ning hou­den met de la­ge­re on­der­houds­kos­te­nen de ver­hou­dings­ge­wijs la­ge­re kos­ten voor de elek­tri­ci­teit helt het plaat­je over en­ke­le ja­ren he­le­maal over naar elektrisch rij­den.

Vaak te op­ti­mis­tisch

Dat is ook de re­den waar­om Musk aan­kon­dig­de dat Te­sla over drie jaar een mo­del van cir­ca 25.000 dol­lar (21.600 eu­ro) op de markt wil bren­gen. Musk hint­te eer­der al op de komst van een hatch­back (gen­re VW Golf of Re­nault Me­ga­ne) voor de Eu­ro­pe­se en Azi­a­ti­sche markt. In 2023 moet die er zijn.

Het lan­ge tijd­slot dat Musk voor­op­stelt én zijn op­mer­king dat er nog veel werk op de plank ligt, zijn wel de ad­ders on­der het gras. Musk heeft de voor­bije ja­ren een in­druk­wek­kend par­cours af­ge­legd, maar hij durft de za­ken soms op­ti­mis­ti­scher voor te stel­len dan ze zijn. Zo moest een stan­daard­ver­sie van het Mo­del 3 35.000 dol­lar kos­ten, ter­wijl die ja­ren na de lan­ce­ring nog al­tijd 38.000 dol­lar kost.

Ook het au­to­noom rij­den van de wa­gens ligt ver ach­ter­op te­gen­over de plan­ning. Toch den­ken ana­lis­ten dat Te­sla met zijn nieu­we bat­te­rij tot vijf jaar voor­sprong be­houdt op de con­cur­ren­ten. Voor­al voor de Eu­ro­pe­se au­to­bou­wers die laat op de markt van elektrisch rij­den spron­gen en die geen van al­len in staat zijn om hun ei­gen bat­te­rij­en te pro­du­ce­ren, is het al­le hens aan dek om zich niet door Te­sla of de Azi­a­ti­sche spe­lers weg te la­ten spe­len. Een schra­le troost voor Eu­ro­pa is dat Te­sla een pro­duc­tie-een­heid voor zijn nieu­we bat­te­rij­en plant in de in aan­bouw zijn­de fa­briek bij Ber­lijn.

Te­sla gaat voor goed­ko­pe­re en min­der om­stre­den grond­stof­fen dan ko­balt, nik­kel en li­thi­um in zijn bat­te­rij­en

Wie moet zich voor de straf­rech­ter ver­ant­woor­den voor de frau­de met taxs­hel­ters bij film­huis Cor­san? Meer dan 1.300 dok­ters, no­ta­ris­sen, ad­vo­ca­ten­kan­to­ren en be­drij­ven in­ves­teer­den sa­men meer dan 200 mil­joen eu­ro in de films van Cor­san. Wat een bij­zon­der aan­trek­ke­lij­ke be­leg­ging leek (een be­las­ting­voor­deel plus 16pro­cent ren­de­ment), werd een nacht­mer­rie. Cor­san ging fail­liet en er leek spra­ke van op­lich­ting.

Het Ant­werp­se par­ket wil de drie kop­stuk­ken van Cor­san naar de cor­rec­ti­o­ne­le rechtbank ver­wij­zen op ver­den­king van een was­lijst straf­ba­re fei­ten. Paul Breuls, zijn echt­ge­no­te Ma­rie-Loui­se Van­thilt en zijn broer Jo Breuls moe­ten zich on­der meer ver­ant­woor­den voor het op­lich­ten van be­leg­gers, in­breu­ken op de pros­pec­tus­wet, frau­de met de taxs­hel­ter en vals­heid in ge­schrif­te.

Ex­tra aan­vals­lijn

Het par­ket vraagt de bui­ten­ver­vol­ging­stel­ling van de twee re­vi­so­ren, Chan­tal Joos en Fre­de­rik Wa­ge­mans. Hun kan­toor Ma­zars werd niet weer­hou­den in het straf­on­der­zoek. De ad­vo­ca­ten van de bur­ger­lij­ke par­tij­en, Phi­lip­pe Re­nier en Geert Lens­sens, zijn van plan om de raad­ka­mer te vra­gen de re­vi­so­ren tóch door te ver­wij­zen en de ten­las­te­leg­ging te ver­zwa­ren. Ze heb­ben af­ge­lo­pen week ook een ci­viel­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re op­ge­start in de­ze zaak, te­gen zo­wel de twee re­vi­so­ren als te­gen het kan­toor Ma­zars zelf.

In straf­za­ken wordt zo’n ci­viel­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re soms op­ge­start als ex­tra aan­vals­lijn, maar ook als vang­net. De re­de­ne­ring is dub­bel: par­tij­en die niet naar de straf­rech­ter ver­we­zen wor­den, kun­nen toch nog bur­ger­lijk aan­ge­val­len wor­den. En par­tij­en die op het straf­pro­ces zelf de dans ont­sprin­gen, kun­nen toch nog bur­ger­lijk ver­oor­deeld wor­den. De be­wijs­last is im­mers min­der streng.

Re­nier en Lens­sens lan­ce­ren de bur­ger­lij­ke pro­ce­du­re na­mens Brou­we­rij Haacht, een van de ge­du­peer­den in de af­fai­re. De brou­wer be­leg­de 1,2 mil­joen eu­ro in twee films van Cor­san. Het re­vi­so­ren­kan­toor Ma­zars is een mid­del­gro­te spe­ler en heeft on­der meer de re­tail­groep FNG, waar­van re­cent een groot deel om­viel, als klant. Door de re­vi­so­ren te vi­se­ren, kan Haacht mo­ge­lijk een ver­goe­ding krij­gen van hun ver­ze­ke­raars.

De bur­ger­lij­ke pro­ce­du­re in de zaak Cor­san moet hoe dan ook wach­ten tot er dui­de­lijk­heid is op straf­rech­te­lijk vlak. Va­n­och­tend wordt voor het Ant­werp­se ge­recht ach­ter ge­slo­ten deu­ren ge­de­bat­teerd over wie zich voor de straf­rech­ter moet ver­ant­woor­den.

Kei­zer Ka­rel

Cor­san was ja­ren­lang een naam als een klok in het taxs­hel­ter­we­reld­je. In de zo­mer van 2015 zet­te Cor­san Gent nog op stel­ten voor Em­per­or, een nooit af­ge­werk­te film over Kei­zer Ka­rel. De con­struc­tie be­gon toen al te kra­ken. De Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie (BBI) rook on­raad en deed een in­val. Sinds fe­bru­a­ri 2016 loopt een ge­rech­te­lijk on­der­zoek. Op 16 de­cem­ber 2016 ging Cor­san fail­liet. Daar­door raak­ten de in­ves­teer­ders meer dan 200 mil­joen eu­ro kwijt, bleek uit de vor­de­rin­gen bij de on­der­ne­mings­recht­bank.

De bur­ger­lij­ke pro­ce­du­re wordt in­ge­legd op vraag van Brou­we­rij Haacht, die 1,2 mil­joen eu­ro in­ves­teer­de

©

De bat­te­rij­en, ge­pro­du­ceerd in Ne­va­da, wor­den in Ca­li­for­nië in de wa­gens ge­mon­teerd. Paul Ku­ro­da/belga

©

Elon Musk: in­druk­wek­kend par­cours af­ge­legd, maar af en toe wat te op­ti­mis­tisch. belga

In 2015 film­de Cor­san in Gent nog Em­per­or, over Kei­zer Ka­rel. © dvh

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.