Corona heeft kloof tus­sen rijk en arm nog ver­groot

De Standaard - - Economie - Johan Ras­king

Het erg­ste leed op on­ze ar­beids­markt lijkt ge­le­den. Eind au­gus­tus ston­den zo­wat 200.000 werk­ne­mers ge­par­keerd in het stel­sel van tij­de­lij­ke werk­loos­heid. Dat is min­der dan 5 pro­cent van de werk­ge­le­gen­heid in de pri­vé­sec­tor. Wat een ver­schil met de eer­ste week van april. Toen, in vol­le lock­down, wa­ren er 1,2 mil­joen tij­de­lijk werk­lo­zen. Eén werk­ne­mer op de drie zat toen thuis.

De her­in­ne­ring aan die cri­sis­da­gen uit het voor­jaar is aan het ver­va­gen. Maar wie het nieuw­ste co­vidrap­port van de In­ter­na­ti­o­na­le Ar­beids­or­ga­ni­sa­tie (IAO) leest, weet met­een weer hoe ver­woes­tend de im­pact van de pan­de­mie op de werk­ge­le­gen­heid was en nog steeds is.

De IAO heeft be­re­kend dat er in het twee­de kwar­taal, van april tot ju­ni, we­reld­wijd 17 pro­cent min­der werk­uren zijn ge­pres­teerd dan in de­zelf­de pe­ri­o­de van vo­rig jaar. Voor het bij­na af­ge­lo­pen der­de kwar­taal, van ju­li tot sep­tem­ber, maakt de IAO ge­wag van een ver­lies van 12 pro­cent werk­uren. Als u dat in ver­lo­ren (vol­tijd­se) jobs wilt om­re­ke­nen: 1 pro­cent staat voor zo­wat 28 mil­joen jobs.

In Pe­ru ging 55 pro­cent van de werk­uren ver­lo­ren, in Zwit­ser­land am­per 2 pro­cent

Het rap­port toont gro­te ver­schil­len aan tus­sen de rij­ke in­du­strie­lan­den en de ar­me ont­wik­ke­lings­lan­den. In WestEu­ro­pa was er in het twee­de kwar­taal een ver­lies van werk­vo­lu­me van zo’n 14 pro­cent, in Cen­traal-Ame­ri­ka was dat 35 pro­cent, meer dan het dub­be­le. Het con­trast tus­sen bei­de we­reld­de­len is ex­treem. Pe­ru te­kent voor de ab­so­lu­te piek van ver­lo­ren werk­uren (-55 pro­cent), ter­wijl het in Zwit­ser­land om am­per -2 pro­cent ging.

Daar zijn ver­kla­rin­gen voor. In de in­du­strie­lan­den maak­ten veel be­drij­ven ge­bruik van de (tech­no­lo­gi­sche) mo­ge­lijk­he­den om hun per­so­neel te la­ten te­le­wer­ken. In Eu­ro­pa is er ook veel meer over­heid­ste­werk­stel­ling, die geen ge­vaar liep door corona.

De­zelf­de kloof zien we ook in de IAO-ta­bel­len over het in­ko­mens­ver­lies dat de werk­ne­mers heb­ben ge­le­den. Glo­baal gaat het, voor de eer­ste drie kwar­ta­len sa­men, over ruim 10 pro­cent, om­ge­re­kend zo’n 3.500 mil­jard dol­lar. Ook hier spant Zuid-Ame­ri­ka de kroon, met tot 19 pro­cent in­ko­mens­te­rug­val.

An­ders dan in de mees­te Zuid-Ame­ri­kaan­se lan­den heb­ben de over­he­den in de in­du­strie­lan­den zwaar uit­ge­pakt met uit­ke­rin­gen of pre­mies, om het in­ko­mens­ver­lies van hun bur­gers op te van­gen. Die po­li­tiek was niet lou­ter so­ci­aal ge­ïn­spi­reerd. Er zat ook een eco­no­mi­sche lo­gi­ca ach­ter, want de koop­kracht van de be­vol­king op peil hou­den, hielp de bin­nen­land­se con­sump­tie te on­der­steu­nen. Dat bleek een es­sen­ti­ë­le steun­maat­re­gel voor de lo­ka­le han­dels­sec­tor.

Die aan­pak heeft ge­loond, want het IAO-rap­port toont een dui­de­lij­ke cor­re­la­tie: hoe uit­ge­brei­der de sti­mu­le­rings­pak­ket­ten, hoe klei­ner het ver­lies in werk­vo­lu­me en in­ko­men.

Nog een be­lang­rij­ke vast­stel­ling: in het ‘Noor­den’ is de of­fi­ci­ë­le werk­loos­heid ge­ste­gen, maar in het ‘Zui­den’ is in de eer­ste plaats de (on­be­taal­de) in­ac­ti­vi­teits­graad toe­ge­no­men. Wie er zijn job in het in­for­me­le cir­cuit ver­loor, kon niet te­rug­val­len op een werk­loos­heids­uit­ke­ring.

In ‘De Gro­te Markt’ duikt de eco­no­mie­re­dac­tie da­ge­lijks in een op­mer­ke­lij­ke be­we­ging in de eco­no­mi­sche we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.