Ho­re­ca dicht Avond­klok Eén knuf­fel­con­tact Ver­plicht thuis­werk Geen kerst­mark­ten Kan schok­the­ra­pie het vi­rus stop­pen?

Een uit­gangs­ver­bod tus­sen mid­der­nacht en 5 uur ’s och­tends, de ho­re­ca op slot en am­per nog so­ci­a­le con­tac­ten: schok­the­ra­pie om het woe­ke­ren­de co­ro­na­vi­rus te tem­men en een lock­down te ver­mij­den.

De Standaard - - Vooran - Jan­Fre­de­rik Ab­be­loos

2­-9

Zo­als ver­wacht scha­kel­den de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen in Bel­gië vrij­dag en­ke­le ver­snel­lin­gen ho­ger in de strijd te­gen de coronacris­is. Dit na al­weer een dag van alar­me­ren­de cij­fers. Het aan­tal be­smet­tin­gen en zie­ken­huis­op­na­mes ver­dub­belt nu we­ke­lijks. ‘De ver­sprei­ding van het vi­rus blijft ver­snel­len, on­danks eer­de­re maat­re­ge­len’, zo schets­te Alexan­der De Croo (Open VLD) de si­tu­a­tie na af­loop van het Overlegcom­ité.

Het aan­tal co­ron­a­pa­ti­ën­ten op in­ten­sie­ve zorg ligt van­daag 2,5 keer ho­ger dan ein­de maart, toen het land in een lock­down was tij­dens de eer­ste golf. ‘Ik denk dat we de ko­men­de da­gen de cij­fers zul­len zien blij­ven stij­gen’, al­dus de pre­mier. Het is be­lang­rijk om daar­voor te waar­schu­wen.’

Streng­ste pak­ket

Een bat­te­rij maat­re­ge­len, die van­af maan­dag in­gaan, moet het tij ke­ren en ver­mij­den dat het land op­nieuw in lock­down gaat, met ge­slo­ten scho­len en slechts be­perk­te be­we­gings­vrij­heid. Het Overlegcom­ité koos daar­toe voor het streng­ste pak­ket dat op ta­fel lag (zie in­zet). Zo slui­ten res­tau­rants en ca­fés van­af maan­dag, komt er een ver­bod op de ver­koop van al­co­hol van­af 20 uur en zelfs een uit­gaans­ver­bod tus­sen mid­der­nacht en 5 uur ’s och­tends. Te­le­werk wordt de norm en ie­der­een mag nog slechts één nauw con­tact on­der­hou­den bui­ten het ei­gen huis­hou­den.

‘Som­mi­gen zul­len dat on­recht­vaar­dig vin­den, maar het vi­rus treft ons op een bij­zon­der har­de ma­nier,’ zei De Croo. ‘De ko­men­de we­ken wor­den zeer moei­lijk, maar als we er­ger wil­len voor­ko­men, moe­ten we nu ac­tie on­der­ne­men.’

Twist­punt ho­re­ca

Toch be­reik­ten de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen bin­nen het Overlegcom­ité maar moei­lijk een con­sen­sus. Het groot­ste twist­punt was de ho­re­ca. Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Jam­bon (N-VA) en Vlaams mi­nis­ter van Eco­no­mie Hil­de Cre­vits (CD&V) wil­den, zo­als De Stan­daard vrij­dag al schreef, dat ca­fés en res­tau­rants toch nog (be­perkt) zou­den kun­nen open­blij­ven.

Uit­ein­de­lijk bleek dat een ver­lo­ren strijd, voor­al om­dat de fe­de­ra­le re­ge­ring wil­de door­zet­ten, met mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Frank Van­den­brou­c­ke (SP.A) en pre­mier De Croo als am­bas­sa­deurs van de stren­ge lijn. Dat in de loop van de dag de Luik­se zie­ken­hui­zen zei­den bin­nen 72 uur vol te zit­ten, toon­de aan hoe pe­ni­bel de si­tu­a­tie is. ‘Als de sneeuw­bal een la­wi­ne wordt en in­beukt op de zie­ken­hui­zen en art­sen­prak­tijk, dan zit­ten we in een ver­schrik­ke­lij­ke si­tu­a­tie’, al­dus Van­den­brou­c­ke.

Er werd wel af­ge­spro­ken om de slui­ting van de ho­re­ca, die in prin­ci­pe een maand geldt, al na twee we­ken te eva­lu­e­ren. Er komt ook een nieuw steun­pak­ket voor de sec­tor. Des­al­niet­te­min sprak Mat­thi­as De Ca­lu­we, ceo van Ho­re­ca Vlaan­de­ren, gis­te­ren van een ‘git­zwar­te vrij­dag’. ‘Dit is een dolk in het hart’. Jam­bon be­greep die kri­tiek: ‘We be­slis­sen dit ze­ker niet om­dat de ho­re­ca niet zijn best zou doen. Maar ca­fés en res­tau­rants zijn nu een­maal plaat­sen waar veel con­tac­ten plaats­vin­den.’

Nog geen ba­ro­me­ter

Op­val­lend: de lang­ver­wach­te co­ro­na­ba­ro­me­ter werd vrij­dag al­weer niet voor­ge­steld, hoe­wel er een ak­koord is over de drem­pel­waar­den. Zo­als ver­wacht plaat­sen die Bel­gië met­een op ni­veau 4, het al­ler­hoog­ste alarm­ni­veau voor­al­eer een re­gel­rech­te lock­down volgt.

Pas vol­gen­de vrij­dag wordt al­les ge­fi­na­li­seerd. Cor­o­na­com­mis­sa­ris Pe­dro Fa­con moet on­der­tus­sen de be­staan­de pro­to­col­len met de cul­tuur- en sport­sec­tor her­be­kij­ken, waar no­dig aan­pas­sen en in­pas­sen in de ba­ro­me­ter. In af­wach­ting blij­ven de hui­di­ge pro­to­col­len van kracht. Voor ac­ti­vi­tei­ten die niet on­der die pro­to­col­len val­len, wordt het maxi­mum aan­tal men­sen be­perkt tot 40, zo­als ook voor de kof­fie­ta­fels geldt.

Laat­ste sal­vo

De be­trok­ken re­ge­rin­gen be­sef­fen dat ze vrij­dag het laat­ste sal­vo maat­re­ge­len heb­ben af­ge­vuurd, voor de lock­down lonkt. De Croo re­kent er­op dat het vol­staat. ‘We heb­ben in maart en april be­we­zen wat wij Bel­gen kun­nen. Ik ben er ze­ker van dat we dat al­le­maal sa­men op­nieuw kun­nen. Zon­der ge­zond­heid geen vrij­heid, geen ge­luk of geen le­ven. We zet­ten een stap te­rug om daar­na ster­ker en al­le­maal sa­men te­rug een stap voor­uit te kun­nen zet­ten.’

‘We gaan el­kaar min­der mo­gen vast­pak­ken, maar we gaan el­kaar niet los­la­ten’, be­sloot Van­den­brou­c­ke.

‘We gaan el­kaar min­der mo­gen vast­pak­ken, maar we gaan el­kaar niet los­la­ten’

Frank Van­den­brou­c­ke Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid

©

Pre­mier Alexan­der De Croo stelt de maat­re­ge­len voor. ‘De ko­men­de we­ken wor­den zeer moei­lijk, maar als we er­ger wil­len voor­ko­men, moe­ten we nu ac­tie on­der­ne­men.’ Step­ha­nie Le­cocq/reu­ters

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.