Spaan­se ko­ning Ju­an Car­los had 4.786 min­na­res­sen in zes­tig jaar tijd

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - FRANK POOSEN

Hij heeft zijn naam écht niet ge­sto­len, Ju­an Car­los (79). Don Ju­an voor de vrien­den, maar voor­al voor zijn vrien­din­nen. Die wa­ren in to­taal met 4.786. Dat staat in een boek dat in sep­tem­ber ver­schijnt en is ge­schre­ven door een ge­pen­si­o­neer­de ko­lo­nel van het Spaan­se le­ger. Hij lijst net­jes al­le vrou­wen op die de Spaan­se ko­ning van heel dicht­bij heb­ben mo­gen ken­nen. Bij hen zit­ten ge­wo­ne meis­jes, ac­tri­ces, maar ook prin­ses­sen – on­der wie naar ver­luidt wij­len prin­ses Di­a­na.

Het klinkt als een rod­del­tje in een neven­ru­briek

b van de net iets te po­pu­lai­re pers, maar de bron­nen die ex-ko­lo­nel Ama­deo Mar­ti­nez Inglés heeft ge­raad­pleegd, zijn bit­te­re ernst. Ju­an Car­los I, el Rey de las Cin­co Mil Aman­tes is de ti­tel

van het boek. Of ver­taald: Ju­an Car­los I, de Ko­ning van de Vijf­dui­zend Min­na­res­sen. En daar is geen half woord van ge­lo­gen, de be­wij­zen staan er­in. In de vorm van een lijst­je, bij­een­ge­sprok­keld door spi­on­nen van ge­ne­ra­lis­si­mo Fran­co.

Ju­an Car­los is nu 79. Drie jaar ge­le­den deed hij troons­af­stand, en ook dat had al­les te ma­ken met zijn amou­reu­ze ap­pe­tijt. In 2015 kwam uit dat zijn fa­mi­lie, be­dien­den aan het hof en zelfs de Spaan­se ge­hei­me dienst zich van de ko­ning had­den af­ge­keerd. Re­den: hij zou heb­ben wil­len trou­wen met zijn maî­tres­se, de Duit­se prin­ses Cor­in­na zu Sayn-Witt­gen­stein. Hij was 66 toen hij een af­fai­re met haar be­gon. “Mijn pro­zac”, noem­de hij haar.

Vier lief­jes per week

Exact vijf­tig jaar eer­der be­gon het al­le­maal. María Ga­briela de Savoye, een Ita­li­aan­se prin­ses, was de al­ler­eer­ste die Ju­an Car­los in zijn bed kreeg. Hij was toen 16, zij 14. Van­af dan ging het snel. In zijn top­ja­ren had hij per week min­stens vier lief­jes, die hij op heel ge­re­gel­de tijd­stip­pen – vaak een paar keer per dag – be­dien­de, schrijft Mar­ti­nez Inglés. De au­teur ver­ge­lijkt de pres­ta­ties van de ko­ning in die pe­ri­o­de met die van een top­ac­teur in het ex­pli­cie­te gen­re.

Vol­gens de ko­lo­nel op rust kon hij er zelf niets aan doen. Het is een ziek­te, een seks­ver­sla­ving. Al is dat nooit me­disch vast­ge­steld. Maar zijn da­den spre­ken voor zich. Ju­an Car­los was niet erg kies­keu­rig. Ac­tri­ces, zan­ge­res­sen, prin­ses­sen, ge­wo­ne meis­jes die er niet al­tijd ra­vis­sant uit­za­gen. Het was een kwes­tie van lust­be­vre­di­ging.

Be­trapt op reis

Zijn hon­ger naar vle­se­lij­ke lief­de min­der­de er niet op toen hij in 1962 trouw­de met de Griek­se prin­ses So­fia. Zij bleef heel lang in het on­ge­wis­se over de es­ca­pa­des van haar man. Pas een paar maan­den na zijn kro­ning tot ko­ning, eind 1975, kwam ze er­ach­ter. Het ge­beur­de op een jacht­reis in To­le­do, waar Ju­an Car­los met een uit­ge­le­zen ge­zel­schap naar­toe was ge­gaan. Zijn vrouw hoef­de niet mee, zo had hij ge­zegd. Ze kon daar wei­nig doen. Al­le­maal man­nen, al dat ge­jaag. Maar So­fia wil­de hem ver­ras­sen en nam hun zoon Fe­li­pe – toen 12, nu ko­ning – mee. Toen ze aan­kwam in het chi­que ver­blijf waar het Spaan­se ge­zel­schap lo­geer­de, was er pa­niek te zien in de ogen van het per­so­neel. Waar de ko­ning was? Euh, in zijn ver­trek­ken. Waar dat was? Trap op, twee­de deur links. So­fia stoof de trap op en trok en­thou­si­ast de deur open. Daar zag ze haar man. Kron­ke-

lend tus­sen de la­kens, bo­ven­op een mooie vrouw die ze her­ken­de: de Spaan­se ac­tri­ce en zan­ge­res Sa­ra Mon­tiel. Sinds­dien heb­ben de twee een ver­stands­hu­we­lijk.

Vlaam­se doch­ter

Ju­an Car­los bleef het ene vrien­din­ne­tje met de an­de­re min­na­res af­wis­se­len. In to­taal wa­ren het er pre­cies 4.786, staat in het boek van ko­lo­nel Mar­ti­nez Inglés. Heel vaak kwam hij daar­bij niet in nes­ten. Maar toch zijn er hier en daar kin­de­ren van ge­ko­men, of is dat ver­moe­den toch heel sterk. Er is zelfs een Vlaam­se die denkt dat ze door hem is ver­wekt. Ingrid Sar­ti­au uit Krui­be­ke kwam een paar jaar ge­le­den in het nieuws om­dat ze vol­gens haar moe­der Li­li­a­ne het re­sul­taat was van een storm­ach­tig avon­tuur met Ju­an Car­los in de ja­ren zes­tig. Sar­ti­au vroeg een va­der­schaps­on­der­zoek, maar kreeg dat niet van het Spaan­se hoog­ge­rechts­hof.

De re­ge­ring had im­mers snel een wet er­door ge­drukt die Ju­an Car­los on­schend­baar maak­te. De aan­lei­ding was een ge­lijk­aar­di­ge eis voor een va­der­schaps­test een jaar eer­der. De toen 58-ja­ri­ge Ca­ta­laan Al­ber­to Salà be­weer­de een bui­ten­ech­te­lij­ke zoon van de ko­ning te zijn. De vrees was groot dat een in­wil­li­ging van die eis een doos van Pan­do­ra zou ope­nen. En dus werd een wet ge­stemd.

En ko­nin­gin So­fia? Die blijft. Het kop­pel is niet of­fi­ci­eel ge­schei­den, maar leeft wel apart. Al­leen als het echt moet, ver­to­nen ze zich nog sa­men. In 2012 wa­ren ze vijf­tig jaar ge­trouwd, maar ze vier­den dat niet. Hun laat­ste blijk van af­fec­tie da­teert van vier jaar ge­le­den, toen So­fia haar man ze­dig op de wang kus­te. De kus haal­de de voor­pa­gi­na van ál­le Spaan­se

kran­ten.

FOTO RR

Het nieu­we boek waar­in de lijst met vrou­wen staat.

FOTO ISOPIX

Een ze­di­ge kus op de wang: de laat­ste blijk van af­fec­tie tus­sen Ju­an Car­los en zijn echt­ge­no­te So­fia.

FOTO ISOPIX

Ju­an Car­los deed drie jaar ge­le­den troons­af­stand. Naar ver­luidt keer­de ie­der­een zich van hem af om­dat hij wil­de trou­wen met zijn maî­tres­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.