Met hon­der­den spor­ten om Sam te her­den­ken

Sport­eve­ne­ment voor goed doel her­denkt Sam Moe­lants

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - SASKIA VAN GESTEL

VWat be­gon als een idee van vrien­din­nen van Sam Moe­lants, groei­de gis­te­ren uit tot een sport­eve­ne­ment waar meer dan vijf­hon­derd lo­pers, wan­de­laars en ska­ters aan deel­na­men. “Ik ben heel emo­ti­o­neel door de­ze mas­sa­le op­komst”, zegt El­ly Aer­nouts (51), de moe­der van Sam.

Sam Moe­lants kwam vo­rig jaar net voor haar 21ste ver­jaar­dag om het le­ven na een aan­rij­ding met een vracht­wa­gen in Ou­dTurn­hout. Gis­te­ren, op 30 augustus, zou ze 22 jaar zijn ge­wor­den en dat wil­den haar vrien­din­nen her­den­ken met een loop­eve­ne­ment. “Zo werd de Samathon ge­bo­ren. Sam ge­zegd dat ze wat aan het ver­dik­ken was”, zegt hij. “Daar­op is ze spe­ci­aal voor mij be­gin­nen te di­ë­ten en spor­ten. Ik kon dit zelf niet op­bren­gen, maar na haar dood ben ik in haar voet­spo­ren ge­tre­den, waar­door ik al 12 ki­lo ben af­ge­val­len. Het was echt een zwaar jaar, maar de Samathon maakt veel goed. Het is een ma­gi­sche 30 augustus, een dag om nooit meer te ver­ge­ten.”

Sam heeft en­ke­le ja­ren sta­ge ge­lo­pen bij De Wit­te Mol, het cen­trum voor men­sen met een han­di­cap. “Daar­om heb­ben we be­slo­ten om de op­brengst aan de Wit­te Mol te schen­ken”, zegt moe­der El­ly. “Vol­gend haar komt er ze­ker een twee­de edi­tie.” Na­dat ze vo­rig jaar “ge­we­ten­lo­ze die­ven” over de vloer had­den ge­kre­gen, zijn de or­ga­ni­sa­to­ren niet bij de pak­ken blij­ven neer­zit­ten: Frie­trock her­leeft van­daag op een nieu­we lo­ca­tie.

De acht­ste edi­tie van Frie­trock in Retie be­gon vo­rig jaar met een val­se noot: die­ven bra­ken de kas­sa­wa­gen open en brach­ten voor 1.600 eu­ro ver­nie­lin­gen aan. De da­ders wer­den in­tus­sen ge­pakt en ver­oor­deeld. “Toch kre­gen we tot van­daag geen cent te­rug­be­taald”, zegt In­ge Daems (37), die tot twee jaar ge­le­den fri­tuur Den Horst in Retie uit­baat­te. “Die gas­ten blij­ken al zo veel op hun kerf­stok te heb­ben dat ze geen geld meer heb­ben om ons nog te ver­goe­den.”

FO­TO'S RR, SVG

Sam Moe­lants (klei­ne fo­to), net geen 21, kwam vo­rig jaar om bij een ver­keers­on­ge­val in Oud-Turn­hout.

FO­TO'S SASKIA VAN GESTEL, RR

Bur­ge­mees­ter Kris Van Dij­ck speecht de Samathon op gang. Op de ach­ter­grond (in oran­je T-shirts) de moe­der van Sam en en­ke­le vrien­din­nen. Klei­ne fo­to: Sam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.