Ro­de Dui­vels wil­len te­gen Gi­bral­tar re­cords neer­zet­ten

spe­len on­der Ro­ber­to Mar­ti­nez zelfs te­gen voet­bal­dwer­gen met bes­te elf

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - LU­DO VANDEWALLE

Re­cord thuis­ze­ge van de Ro­de Dui­vels: 10-1 te­gen San Ma­ri­no (2001). Mees­te goals van een Bel­gië ooit in één wed­strijd: 4, Marc Van der Lin­den in Luxem­burg (1989). Slecht­ste re­sul­taat van Gi­bral­tar ooit: 0-7 te­gen Po­len (2014).

Mor­gen is de Me­mo­ri­al Van Damme maar de Dui­vels gaan van­avond in een uit­ver­kocht Scles­sin al op re­cord­jacht. In de mar­ge komt de WK-kwalificatie al­weer dich­ter­bij.

De Ro­de Dui­vels heb­ben nog acht pun­ten no­dig om in Rus­land te ge­ra­ken. Daar­van zijn er al zes bin­nen: van­avond in Luik te­gen Gi­bral­tar en de laat­ste wed­strijd thuis te­gen Cy­prus. Er zijn dus nog twee punt­jes no­dig. Win­nen zon­dag in Grie­ken­land be­te­kent de vir­tu­e­le kwalificatie.

Tot daar de fei­ten, nu de kol­der.

Eerst en voor­al: wij heb­ben niets te­gen Gi­bral­tar. Het Ma­du­ro­dam van het in­ter­na­ti­o­na­le voet­bal heeft zijn char­mes. Even groot als pak­weg Aar­schot of Ou­den­aar­de is het een klein, lief staat­je met 30.000 in­wo­ners in Span­je, maar on­der het be­wind van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

Op de land­kaart van het we­reld­voet­bal stelt Gi­bral­tar, pas in zijn eer­ste voor­ron­de voor een WK, niets voor. En met niets be­doe­len we echt niets. Ge­tui­ge de FIFA-rang­lijst: num­mer 206, als stra­lend mid­del­punt van ver­driet in het ge­zel­schap van Eritrea, So­ma­lië en Ton­ga.

Voor de spe­lers van Gi­bral­tar is voet­bal voor­al een aan­ge­naam tijd­ver­drijf. Hun eer­ste be­kom­mer­nis is hun be­roep: vis­ser, met­se­laar, ad­vo­caat, po­li­tie­agent of af­val­in­spec­teur. Voet­bal komt voor hen in het bes­te ge­val op de twee­de plaats, ook als ze óp het veld staan. Ui­terst ver­de­di­gend spel, zelfs als ze met 5-0 ach­ter de fei­ten zou­den moe­ten aan­lo­pen. Ze lo­pen al­tijd en nooit ach­ter de fei­ten aan. Ze schop­pen al eens een te­gen­stan­der om­ver. Niet uit bru­ta­li­teit, wel om­dat ze sim­pel­weg twee be­we­gin­gen te laat ko­men. On­be­hou­wen, pijn­lijk voor de ogen. Wat ons be­treft: af­schaf­fen de­ze wed­strij­den. Laat die su­per­klein­tjes on­der­ling uit­ma­ken wie bij de vol­gen­de WK- of EK-voor­ron­de

mag mee­doen met de gro­ten.

Doel­sal­do be­lang­rijk

Het er­ge is dat de FIFA dat niet van plan is. De we­reld­voet­bal­bond geeft toch nog zin aan de­ze wed­strij­den, want hij maak­te van het doel­sal­do het be­lang­rijk­ste cri­te­ri­um bij een ge­lijk aan­tal pun­ten. Met + 22 doen de Ro­de Dui­vels het daar stuk­ken be­ter dan de con­cur­ren­ten Grie­ken­land (+ 7) en Bosnië (+8), maar er hoeft echt niet veel te ge­beu­ren om Gi­bral­tar, als het er echt toe doet, met 15 goals om de oren te slaan. Dus prik ze maar bin­nen, Dui­vels. En breek en­ke­le van die re­cords, dan heb­ben al­vast de sta­tis­ti­ci er iets aan.

“Ik ga niet ex­pe­ri­men­te­ren, geen spra­ke van”, al­dus bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez. “Het is en blijft een kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd. We moe­ten dit ern­stig ne­men. Ook te­gen Gi­bral­tar gaat het om drie pun­ten. Dat zijn er even­veel als te­gen Grie­ken­land. We moe­ten be­gin­nen zo­als in Gi­bral­tar (daar scoor­de Ben­te­ke na 8 se­con­den, dat is zelfs een we­reld­re­cord, red.). Ik wil de juis­te fo­cus zien en ze moe­ten de goe­de mo­ti­va­tie to­nen. Het is een test voor ons­zelf om te to­nen hoe goed we kun­nen zijn. Dit is niet zo­maar een pe­ri­o­de. We zit­ten op het ein­de van een tur­bu­len­te trans­fer­pe­ri­o­de. Eens kij­ken hoe ze de fo­cus kun­nen hou­den.”

En de bonds­coach, hoe zit het met zijn fo­cus? Heeft hij Gi­bral­tar be­ke­ken? Wa­rem­pel ja.

“Gi­bral­tar speelt goed ge­or­ga­ni­seerd”, stel­de Mar­ti­nez tij­dens de in­ten­se scree­ning van de te­gen­stan­der vast. “Het speelt nu wat an­ders. Met veel en­thou­si­as­me en veel ener­gie. Gi­bral­tar wordt steeds be­ter en we kun­nen nie­mand on­der­schat­ten. Maar ik geef toe: we spe­len eer­der te­gen ons­zelf dan te­gen Gi­bral­tar.”

Daar­om stuurt Mar­ti­nez te­gen de elf voet­bal­dwer­gen zijn bes­te spe­lers het veld op. Eden Ha­zard speelt wel­licht zijn eer­ste of­fi­ci­ë­le match sinds zijn kuit­been­breuk die hij in ju­ni bij de Ro­de Dui­vels op­liep. Chad­li lijkt op rechts de voor­keur te krij­gen op Meu­nier. Chad­li speel­de zijn laat­ste wed­strijd al een maand ge­le­den, maar is aan­val­lend ster­ker. En als we naast de ze­ge van één ding ze­ker zijn, dan is het dat de Ro­de Dui­vels van­avond op de helft van Gi­bral­tar zul­len par­ke­ren.

FO­TO PHOTO NEWS

FO­TO PHOTO NEWS

Mer­tens heeft net ge­scoord bij de 0-6 in ok­to­ber te­gen Gi­bral­tar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.