Joy An­na Thi­ele­mans trekt voor Ne­der­land­se om­roep de we­reld rond

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - TOM DE LEUR, BEN­JA­MIN PRAET

Op de Vlaam­se te­le­vi­sie is Joy An­na Thi­ele­mans (25) al even niet meer te zien, maar ach­ter de scher­men is ze be­zig met een nieuw pro­gram­ma voor de Ne­der­land­se om­roep VPRO en een in­ter­na­ti­o­na­le reeks die en­kel on­li­ne te zien is. Voor bei­de pro­jec­ten reist de voor­ma­li­ge Thuis-ac­tri­ce de we­reld rond, waar ze als fer­vent rei­zi­ger wel­licht niet rou­wig om is.

Van 19 april 2017 is het

b ge­le­den dat Joy An­na Thi­ele­mans nog op een Vlaam­se zen­der te zien was. Ze was toen sa­men met Erik Van Looy, Jo­nas Geir­naert en Fai­sal Cha­tar te gast in Control Pe­dro, het pro­gram­ma op Vier waar­in Pe­dro Eli­as met zijn gas­ten de won­de­ren van het in­ter­net ont­dekt. Haar ve­le vol­gers op de so­ci­a­le me­dia – 134.000 via In­st­agram en 62.300 via Twit­ter – kon­den zien dat Joy An­na zich de voor­bije maan­den met een van haar gro­te pas­sies be­zig­hield: rei­zen.

Ze post­te on­langs fo­to’s van­uit Hong­kong en Ja­pan, waar ze in ju­ni nog haar “meest be­vre­di­gen­de, ge­luk­za­li­ge, ont­roe­ren­de en ver­lich­ten­de reis ooit” maak­te. Een paar da­gen ge­le­den vroeg Joy An­na haar vol­gers op so­ci­a­le me­dia nog om tips voor Ber­lijn, waar ze nog nooit was ge­weest en ze­ven da­gen zou ver­blij­ven.

Ca­me­ra­ploeg

Blijk­baar is Thi­ele­mans niet zo­maar op reis, want op één fo­to in de stra­ten van de Ja­pan­se hoofd­stad To­kio is ze met een ca­me­ra­ploeg op stap, vier man sterk. Na­vraag leert dat de voor­ma­li­ge Thuis-ac­tri­ce de we­reld rond­reist voor een nieuw pro­gram­ma van de Ne­der­land­se om­roep VPRO over jon­ge­ren en tech­no­lo­gie. Wan­neer dat pro­gram­ma pre­cies te zien is, is nog niet dui­de­lijk. De op­na­mes in Ber­lijn, waar Thi­ele­mans op dit mo­ment ver­blijft, ma­ken dan weer deel uit van een apart project: een “in­ter­na­ti­o­na­le web­se­rie” waar haar ma­na­ge­ment voor­lo­pig niet meer over kan ont­hul­len.

Voor wie zich af­vraagt waar­om ze in Ne­der­land een be­roep doen op Joy An­na Thi­ele­mans: zij is bij onze noor­der­bu­ren geen on­be­ken­de. Ze ver­bleef al een tijd in Am­ster­dam om voor te­le­vi­sie te wer­ken en was er on­der meer te zien in

Dut­ch Ri­di­cu­lou­s­ness, een MTV-pro­gram­ma waar­in be­ken­de gas­ten com­men­taar ge­ven op film­pjes van YouTu­be.

Joy An­ne Thi­ele­mans: niet al­leen voor haar ple­zier op reis.

FO­TO BFS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.