Ant­wer­pen be­taalt fir­ma’s om uit de fi­le te blij­ven

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - CHRISTOF WILLOCX

Het Ant­werp­se stads­be­stuur heeft gis­te­ren een op­mer­ke­lij­ke maat­re­gel aan­ge­kon­digd om de fi­les op de Ant­werp­se Ring te­rug te drin­gen. De ko­men­de maan­den gaat het trans­port­fir­ma’s fi­nan­ci­eel be­lo­nen als ze le­ge con­tai­ners niet te­rug­bren­gen naar de ha­ven, maar ze bui­ten het Ant­werp­se grond­ge­bied ach­ter­la­ten. De stad gaat hier­voor in zee met een soft­wa­re­be­drijf dat een spe­ci­a­le ap­pli­ca­tie heeft ont­wik­keld om dit mo­ge­lijk te ma­ken.

Trans­port­fir­ma’s die le­ge con­tai­ners niet te­rug­bren­gen naar Ant­wer­pen, krij­gen in de ko­men­de vier maan­den geld van de stad. Met die maat­re­gel wil ze de fi­les rond Ant­wer­pen gron­dig ver­klei­nen.

Het Ant­werp­se soft­wa­re­be­drijf Avan­ti­da lan­ceer­de vo­rig jaar de ap­pli­ca­tie De­pot X. “Daar­mee kun­nen we ver­mij­den dat trans­port­be­drij­ven met le­ge con­tai­ners in de fi­les be­lan­den”, zegt Luc De Clerck, al­ge­meen di­rec­teur van Avan­ti­da.

“Een trans­port­fir­ma die in de ha­ven een vol­le con­tai­ner komt op­ha­len om die naar pak­weg Vil­voor­de te ver­voe­ren, brengt die con­tai­ner daar­na te­rug naar Ant­wer­pen. De re­de­rij moet die con­tai­ner nu een­maal te­rug­heb­ben. Onze ap­pli­ca­tie zorgt er nu voor dat die rit met een le­ge con­tai­ner naar Ant­wer­pen niet meer no­dig is. De trans­port­fir­ma kan de con­tai­ner in dit voor­beeld af­zet­ten in Vil­voor­de of een buur­ge­meen­te”, legt De Clerck uit.

Het in­for­ma­ti­ca­sys­teem van Avan­ti­da is ge­kop­peld aan de sys­te­men van der­tien re­de­rij­en. “Daar­door zien we op wel­ke plaat­sen die re­de­rij­en con­tai­ners no­dig heb­ben om goe­de­ren te la­den. De be­drij­ven die de con­tai- ners vol moe­ten ste­ken, krij­gen ze dan bij­na voor hun deur aan­ge­bo- den, waar­door ze die le­ge con­tai­ners zelf niet meer in de Ant­werp­se ha­ven moe­ten gaan ha­len. Op die ma­nier wor­den er dus tel­kens twee rit­ten uit­ge­spaard.”

15 tot 30% te­rug­be­taald

Van­daag ge­brui­ken bij­na twee­hon­derd trans­port­fir­ma’s in Bel­gië de ap­pli­ca­tie De­pot X. Het Ant­werp­se stads­be­stuur wil dat aan­tal ver­ho­gen door de kos­ten voor trans­port­fir­ma’s te ver­lich­ten. Voor het ach­ter­la­ten van le­ge con­tai­ners be­taalt een trans­port­fir­ma tel­kens 10 tot 20 eu­ro aan de re­de­rij. De stad be­taalt de trans­port­fir­ma’s die in de ko­men­de drie à vier maan­den De­pot X ge­brui­ken, een deel van dat be­drag te­rug.

“Als een fir­ma de le­ge con­tai­ner bui­ten de Ant­werp­se Ring af­zet, krijgt ze van­af nu 30% van het be­drag te­rug­be­taald”, zegt de Ant­werp­se sche­pen van Mo­bi­li­teit Koen Ken­nis (N-VA). “Als ze de con­tai­ner wel nog in Ant­wer­pen af­zet maar dank­zij De­pot X min­stens één Schel­de­krui­sing ver­mijdt, krijgt ze 15% te­rug­be­taald.”

De stad maakt in eer­ste in­stan­tie 50.000 eu­ro vrij voor het ini­ti­a­tief. “We ge­ven die fi­nan­ci­ë­le steun om De­pot X aan be­kend­heid te la­ten win­nen. Hoe meer be­drij­ven de­ze ap­pli­ca­tie ge­brui­ken, hoe min­der groot de fi­les in Ant­wer­pen zul­len zijn. De ge­drags­wij­zi­ging van de trans­por­teurs zou in de ko­men­de drie maan­den zo’n vijf­dui­zend le­ge con­tai­ners van de Ant­werp­se Ring moe­ten ha­len”, zegt Ken­nis.

Luc De Clerck drukt zich nog am­bi­ti­eu­zer uit. “Om­dat de ene fir­ma de le­ge con­tai­ner niet meer naar Ant­wer­pen moet bren­gen en de an­de­re fir­ma die er niet meer moet ha­len, heb­ben we dub­be­le

LUC DE CLERCK Di­rec­teur Avan­ti­da “Met onze ap­pli­ca­tie ver­mij­den we de ko­men­de maan­den ze­ker tien­dui­zend rit­ten van vracht­wa­gens op de Ant­werp­se Ring.”

winst: ze­ker tien­dui­zend rit­ten uit­ge­spaard dus”, zegt De Clerck.

Trans­por­teco­no­men kri­tisch

Het is nog de vraag of de stad en De­pot X hun am­bi­ties kun­nen waar­ma­ken. Trans­por­teco­no­men Thier­ry Va­nels­lan­der en Chris­ta Sys, al­le­bei van Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen, heb­ben zo hun twij­fels. “Het ge­bruik van De­pot X kan ze­ker vracht­wa­gens van de Ant­werp­se Ring ha­len. Maar als de fi­les klei­ner wor­den, trekt dat an­de­re au­to’s aan. De vracht­wa­gens wor­den zo op ter­mijn ver­van­gen door au­to’s, waar­door de fi­les even lang blij­ven”, zeg­gen ze.

“De eni­ge struc­tu­re­le op­los­sing is de in­voe­ring van een ki­lo­me­ter­hef­fing voor au­to’s. Het moet dan wel om een ge­dif­fe­ren­ti­eer­de hef­fing gaan: au­to’s die tij­dens de spits­uren op de Ring rij­den, moe­ten een ho­ge­re hef­fing be­ta­len dan au­to’s in de dal­uren. Al­leen zo wor­den de fi­les klei­ner. En voorts moet er na­tuur­lijk wor­den in­ge­zet op een be­ter open­baar ver­voer. De spoor­sta­king van 10 ok­to­ber is op dat vlak een slech­te zaak.” Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (N-VA) kon­dig­de eer­der al aan dat hij een on­der­zoek naar re­ke­ning­rij­den voor al­le wa­gens wil voe­ren.

Koen Ken­nis is het niet he­le­maal eens met de kri­tiek van de trans­por­teco­no­men. “El­ke vracht­wa­gen die we van de Ring ha­len, is er een ge­won­nen. Het valt nog te be­zien of er dan meer au­to’s zul­len ko­men. Onze web­si­te Slim naar Ant­wer­pen wordt steeds meer be­zocht en heel veel men­sen we­ten in­tus­sen wel dat ze an­de­re ver­voers­mid­de­len moe­ten over­we­gen als ze naar Ant­wer­pen wil­len ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.