Be­weg­wij­ze­ring nieu­we ring­weg stuurt ie­der­een dwars door dorps­kern

In­wo­ners stel­len zich vra­gen bij be­perk­te be­weg­wij­ze­ring nieu­we ring­weg

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - ED­DY MEULEMANS

Het door­gaand ver­keer in een wij­de boog rond de Markt lei­den, dat is het doel van de nieu­we ring rond Retie. Toch blij­ken van­daag nog heel wat au­to’s en vracht­wa­gens dwars door de dorps­kern te rij­den. “Om­dat de be­weg­wij­ze­ring niet deugt”, vin­den ve­le in­wo­ners.

“Als je van­uit Dessel, Geel of Kas­ter­lee ons dorp na­dert en naar Turn­hout wil rij­den, word je ner­gens naar de ring ge­leid”, zegt Gust Go­ris (57) uit de School­straat in Retie. “Op de bor­den en pij­len naar de ring staan al­leen de E34 en Arendonk aan­ge­ge­ven. Bij ons in het dorp lijkt het wel als­of al­le we­gen naar Arendonk lei­den.”

De nieu­we rand­weg R18, die vo­rig jaar met gro­te trom werd in­ge­hul­digd, schiet vol­gens de wak­ke­re bur­ger zijn doel voor­bij om­dat au­to­be­stuur­ders on­vol­doen­de ‘ge­sti­mu­leerd’ wor­den om de ring te ne­men. “Wie van Dessel naar Turn­hout rijdt en niet vaak in Retie komt, rijdt aan de af­slag naar de ring spon­taan recht­door: dwars door het dorps­cen­trum. Pas mid­den in het dorp, op de Markt, staan de pij­len naar Turn­hout of Geel. Dat is vreemd: we heb­ben nu een ech­te ring­weg hier in Retie, maar vol­gens de bor­den is die al­leen be­doeld voor het ver­keer naar de E34 en naar Arendonk.”

Niet per­fect

Ook sche­pen van Ver­keer Luc Jans­sens (NR) geeft toe dat de be­weg­wij­ze­ring niet per­fect is. “Ge­re­geld krijg ik te­le­foon­tjes en mails van men­sen die zich vra­gen stel­len bij de be­perk­te sig­na­li­sa­tie op en rond de R18”, be­kent hij. “Al­leen kun­nen we er zelf niets aan ver­an­de­ren om­dat de R18 en ook al­le in­vals­we­gen naar Retie ei­gen­dom zijn van het Vlaams Ge­west, al heb­ben wij er des­tijds wel fel op aan­ge­dron­gen om meer ge­meen­ten aan te dui­den op de bor­den: be­hal­ve Arendonk wil­den wij ook Turn­hout, Oud-Turn­hout en Geel aan­ge­ven.”

Gil­les Van Goet­hem, woord­voer­der van het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) van het Vlaams Ge­west be­na­drukt dat de op­bouw van de sig­na­li­sa­tie wel de­ge­lijk ge­beur­de in sa­men­spraak en met goed­keu­ring van de ge­meen­te­raad van Retie. “We kun­nen on­mo­ge­lijk tien ge­meen­ten op een bord zet­ten”, zegt hij. “Dat zou de dui­de­lijk­heid ze­ker niet ten goe­de ko­men. Au­to­be­stuur­ders heb­ben in het voor­bij­rij­den ook niet de tijd om al die na­men te le­zen. Zelf wil­den we de sig­na­li­sa­tie het liefst nóg een­vou­di­ger ma­ken door slechts twee ver­schil­len­de rich­tin­gen aan te ge­ven: recht­door rich­ting cen­trum en links­af (via de ring, red.) rich­ting E34. Op ver­zoek van het ge­meen­te­be­stuur heb­ben we nog een ex­tra pijl naar Arendonk aan­ge­bracht.”

Sprei­ding door­gaand ver­keer

Dat de hui­di­ge (be­perk­te) be­weg­wij­ze­ring een sprei­ding van het door­gaand ver­keer over de ring en de Markt in de hand werkt, is vol­gens AWV geen be­wus­te stra­te­gie en ze­ker ook niet de be­doe­ling. “Het doel van de R18 is on­dub­bel­zin­nig: zo veel mo­ge­lijk au­to’s en vracht­wa­gens naar de ring lei­den en weg­hou­den uit het cen­trum”, zegt Van Goet­hem. “We we­ten dat dit voor­lo­pig nog niet per­fect ver­loopt, maar dat ver­be­tert in de toe­komst ze­ker. Zo zijn we vol­op be­zig met een stu­die om de kruis­pun­ten met de in­vals­we­gen zo­da­nig in te rich­ten dat het door­gaand ver­keer van­zelf de ring wordt op­ge­stuurd. De uit­voe­ring er­van is nog niet voor mor­gen, wel­licht pas over drie of vier jaar.”

FO­TO ED­DY MEULEMANS

FO­TO ED­DY MEULEMANS

Wie van­uit Dessel Retie bin­nen­rijdt, krijgt slechts een be­perkt keu­ze­aan­bod op de bor­den: recht­door naar het cen­trum of links­af (op de ring) naar Arendonk en de E34.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.