Po­li­tie­zo­ne frist ken­nis ver­keers­re­gels op via Fa­ce­book

Po­li­tie Geel-Laak­dal-Meer­hout lan­ceert cam­pag­ne ver­keers­re­gels op Fa­ce­book

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - HANS OTTEN

Het zat de voor­bije da­gen pro­mi­nent in het nieuws: zelfs au­to­mo­bi­lis­ten met ja­ren er­va­ring fa­len als het op de weg­co­de aan­komt. De po­li­tie­zo­ne Geel-Laak­dal-Meer­hout be­gint toe­val­lig net daar­rond met een cam­pag­ne die uw ken­nis moet hel­pen op­fris­sen.

Am­per één op de ze­ven Vla­min­gen zou vol­gens re­cent on­der­zoek van mo­bi­li­teits­or­ga­ni­sa­tie VAB sla­gen wan­neer ze van­daag een the­o­re­tisch rij­exa­men moe­ten af­leg­gen. Zélfs met ja­ren rij­er­va­ring op de tel­ler. Toch is het puur toe­val dat de po­li­tie­zo­ne Geel-Laak­dal-Meer­hout mid­den sep­tem­ber be­gint met een op­mer­ke­lij­ke sen­si­bi­li­se­rings­cam­pag­ne via Fa­ce­book om de ver­keers­re­gle­men­ten aan de hand van film­pjes even op te fris­sen. Daar­mee ver­sterkt de zo­ne de voor­trek­kers­rol in het ge­bruik van so­ci­a­le me­dia om in con­tact te tre­den met de in­wo­ners.

“We wer­ken hier al sinds het voor­jaar aan, maar wil­den ons project lie­ver niet tij­dens de zo­mer­va­kan­tie lan­ce­ren”, zegt korps­chef Dirk Van Aer­schot. “Dat het the­ma net nu erg in de me­dia aan­we­zig is, maakt onze cam­pag­ne na­tuur­lijk wel des te ac­tu­e­ler.”

On­ge­val­len

Het po­li­tie­korps merkt naar ei­gen zeg­gen zelf ook in de da­ge­lijk­se prak­tijk dat het met onze ken­nis van de weg­co­de eer­der droe­vig ge­steld is. “We stel­len bij ver­keers­over­tre­din­gen of on­ge­val­len heel dik­wijls vast dat de oor­zaak te zoe­ken is in het feit dat men­sen de weg­co­de niet toe­pas­sen om de een­vou­di­ge re­den dat ze die niet ken­nen. Die weg­co­de wordt ook als­maar in­ge­wik­kel­der, maar pro­ble­men doen zich bij­voor­beeld ook voor bij jon­ge fiet­sers. Zij mis­sen net als veel ou­de­re men­sen de ba­sis­ken­nis die ze pas op­doen wan- neer ze stu­de­ren voor hun rij­exa­mens. Daar­om moe­ten we daar drin­gend iets aan doen.”

Op de Fa­ce­book­pa­gi­na van de po­li­tie­zo­ne ver­schij­nen van mid­den sep­tem­ber tot eind dit jaar twee keer per week hel­de­re in­struc­tie­film­pjes over de ver­keers­re­gels. Daar­voor gaat het korps een sa­men­wer­king aan met de web­si­te gra­tis­rij­be­wijs­on­li­ne.be, die dit beeld­ma­te­ri­aal al lan­ger ge­bruikt. “We pro­be­ren daar­bij ook tel­kens een po­si­tief ge­sprek op gang te bren­gen over de weg­co­de, Zelfs over cru­ci­a­le ver­keers­re­gels over ze­bra­pa­den en fiets­sug­ges­tie­stro­ken, zo­als hier in hart­je Sint-Dimp­na, be­staan hard­nek­ki­ge mis­ver­stan­den.

DIRK VAN AER­SCHOT Zon­e­chef Geel-Laak­dal-Meer­hout zon­der te ver­val­len in ver­wij­ten of klach­ten over weg­in­fra­struc­tuur. We ho­pen met dit ex­pe­ri­ment ook onze vol­gers te over­tui­gen om bij aan­vang en na af­loop van onze cam­pag­ne een the­o­re­tisch proef­exa­men af te leg­gen. Op die ma­nier kun­nen ze voor zich­zelf na­gaan of door onze cam­pag­ne hun ken­nis van de weg­co­de ver­be­terd is”, zegt Dirk Van Aer­schot.

Want daar­over be­staan vol­gens hem nog al­tijd

erg hard­nek­ki­ge mis­ver­stan­den. “Pro­beer maar eens een dis­cus­sie te be­gin­nen over fiets­sug­ges­tie­stro­ken en fiets­pa­den, je ge­looft niet wat je te ho­ren krijgt”, zegt de zon­e­chef met een lach­je. “Ook over de voor­rangs­re­ge­ling voor voet­gan­gers en fiet­sers blij­ken in het ver­le­den fou­tie­ve vi­sies ver­spreid te zijn. Een voet­gan­ger denkt dat hij op een ze­bra­pad al­tijd voor­rang heeft, maar de weg­co­de zegt dat een be­stuur­der voor­rang moet ver­lé­nen. Dat wil zeg­gen dat je als voet­gan­ger niet zo­maar een ze­bra­pad mag over­lo­pen, maar eerst moet wach­ten tot je voor­rang krijgt. Fiet­sers heb­ben dan weer ner­gens voor­rang, be­hal­ve op een fiets­pad. Wat een fiets­pad is, staat heel dui­de­lijk om­schre­ven in de weg­co­de.” En dat is geen fiets­sug­ges­tie­strook ...

FO­TO HANS OTTEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.