Pro­test te­gen pri­va­ti­se­ring die nie­mand plant

Ac­tie ACOD oogst bij­na uit­slui­tend kri­tiek

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - BART MOERMAN

Ban­blik­sems al­om gis­te­ren voor de so­ci­a­lis­ti­sche spoor­bond ACOD. Die gaat sta­ken op 10 ok­to­ber te­gen een reeks re­ge­rings­maat­re­ge­len en zelfs een mo­ge­lij­ke pri­va­ti­se­ring van het spoor, hoe­wel die he­le­maal niet aan de or­de is. Van de veel­be­spro­ken mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning zal er die dins­dag in ok­to­ber nog geen spra­ke zijn: die moet het par­le­ment nog goed­keu­ren.

On­aan­vaard­baar, be­treu­rens­waar­dig, niet cor­rect, een zui­ver po­li­tie­ke sta­king... Het zijn maar en­ke­le van de ne­ga­tie­ve re­ac­ties die de so­ci­a­lis­ti­sche spoor­bond ACOD te beurt vie­len bij de aan­kon­di­ging van een spoor­sta­king op 10 ok­to­ber. Mis­schien wel de al­ler­laat­ste ‘ou­de stijl’: de re­ge­ring heeft een wet klaar over de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning. Het par­le­ment be­gint daar de ko­men­de we­ken over te pra­ten en hoopt dit zo snel mo­ge­lijk af te ron­den.

“De­ze sta­king be­wijst dat de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning no­dig is”, zegt mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit François Bellot. (MR). Ook vi­ce­pre­mier Alexan­der De Croo (Open Vld) sprak er schan­de over dat de rei­zi­ger nog maar eens wordt ge­gij­zeld.

Hoe zwaar de sta­king de rei­zi­gers zal tref­fen, was gis­te­ren nog niet dui­de­lijk. Het ACV, die an­de­mand

FRANÇOIS BELLOT

Mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit “Dit is niet cor­rect. De pre­mier heeft zelfs nog maar pas ge­zegd dat een pri­va­ti­se­ring he­le­maal niet aan de or­de is.”

re gro­te spoor­vak­bond, had het nieuws zelf maar via de me­dia moe­ten ver­ne­men. “Wij wa­ren met onze af­de­lin­gen aan het pra­ten over hoe wij gaan re­a­ge­ren op za­ken als de af­schaf­fing van de vas­te be­noe­ming”, zegt sec­tor­ver­ant­woor­de­lij­ke Luc Piens. “Wij be­slis­sen vol­gen­de week vrij­dag.”

Top­man Lu­do Sem­pels van ACOD-spoor zegt dat hij staakt te­gen de af­schaf­fing van de vas­te be­noe­ming, een aan­tal pen­si­oen­maat­re­ge­len en de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning. “De pri­va­ti­se­rings­plan­nen zijn de drup­pel die de em­mer doet over­lo­pen.”

Be­taal­sta­king

“Dit is niet cor­rect”, ful­mi­neert mi­nis­ter Bellot, die net als de pre­mier nog maar pas ge­zegd heeft dat een pri­va­ti­se­ring he­le­maal niet aan de or­de is. “Dat was en­kel maar een bal­lon­ne­tje van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Over­veldt”, zegt ook volks­ver­te­gen­woor­di­ger en N-VA-par­tij­ge­no­te Inez De Co­nin­ck. “Als­of ie- nu geld zou ge­ven voor de NMBS.”

Voor CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke is de sta­king een fout sig­naal, maar hij wijst ook naar Van Over­veldt: “Het is al­licht ook nut­tig om geen bal­lon­ne­tjes op te la­ten over een pri­va­ti­se­ring die er nooit komt.” Eer­der had ook NMBS-top­vrouw Sop­hie Du­t­ordoir op­ge­roe­pen voor­zich­tig te zijn met pri­va­ti­se­rings­idee­ën.

Al­leen Groen toon­de gis­te­ren enig be­grip voor de sta­kings­aan­kon­di­ging. De par­tij riep de vak­bond wel op om niet de rei­zi­gers te tref­fen, maar een be­taal­sta­king te or­ga­ni­se­ren. Maar dat is vol­gens de vak­bon­den wet­te­lijk on­mo­ge­lijk. Volks­ver­te­gen­woor­di­ger Ste­faan Van Hec­ke stelt dan ook voor daar ver­an­de­ring in te bren­gen.

Wie mor­gen?

Het was woens­dag de der­de dag op rij dat een so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond een he­te herfst be­loof­de. Eerst waar­schuw­de ABVV-voor­zit­ter Ru­dy De Leeuw hier­voor, daar­na liet de over­heids­vak­bond ACOD we­ten dat zijn ver­schil­len­de ge­le­din­gen ac­ties gaan voe­ren, en gis­te­ren kon­dig­de de spoor­bond zijn sta­king aan. An­de­re ACOD-af­de­lin­gen ma­ken de ko­men­de da­gen hun ac­ties be­kend, maar een spoor­sta­king is wel va­ker een goed ex­cuus om ook aan het sta­ken te gaan.

FO­TO BELGA

De so­ci­a­lis­ti­sche spoor­bond ACOD wil op 10 ok­to­ber sta­ken. Het ACV be­slist pas vol­gen­de vrij­dag of het zal mee­doen met de pro­test­ac­tie.

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.