Wie zorgt voor af­koe­ling?

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Toen we Bart De We­ver in het be­gin van de week in­ter­view­den, wist hij nog niet dat de spoor­bon­den weer eens gaan sta­ken. Maar die sta­kings­aan­zeg­ging had hij niet no­dig om vlijm­scherp uit te ha­len naar de top van zo­wel de chris­te­lij­ke als de so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond. Toen de bon­den hun sta­king aan­kon­dig­den, had­den ze dit interview nog niet ge­le­zen. De uit­haal van De We­ver zal hen al­leen maar aan­moe­di­gen om met nog meer vuur ac­tie te voe­ren. De he­te herfst wordt el­ke dag he­ter. Wie of wat kan voor af­koe­ling zor­gen? Want die zal no­dig zijn om voor­uit te ge­ra­ken.

Bart De We­ver is uit­ge­rust te­rug­ge­ko­men van zijn reis naar de Sta­tes en zet in de­ze krant de kracht­lij­nen uit voor het vol­gen­de re­ge­rings­jaar. Aan de ene kant zal vol­gens hem de eco­no­mie be­ter draai­en dank­zij het be­leid van de re­ge­ring en zul­len er in­kom­sten wor­den ge­ge­ne­reerd uit de maat­re­ge­len van de tax shift en het zo­mer­ak­koord. Aan de an­de­re kant zul­len we ver­der moe­ten be­zui­ni­gen om de be­gro­ting op or­de te hou­den en niet te ver af te wij­ken van de Eu­ro­pe­se norm. Die be­zui­ni­gin­gen ziet De We­ver voor­al ge­beu­ren in de pen­si­oen­sec­tor en in de so­ci­a­le ze­ker­heid. In de pen­si­oe­nen moet dat vol­gens hem ook nog eens snel ge­beu­ren. El­ke dag dat je daar niets aan doet, loopt de re­ke­ning op. De kos­ten van de so­ci­a­le ze­ker­heid wor­den elk jaar van­zelf gro­ter. Dus ook daar moe­ten we in­grij­pen.

Re­ken­kun­dig klopt het al­le­maal. Het geld moet van er­gens ko­men. En een po­li­ti­cus die staat voor een li­be­raal eco­no­misch be­leid, moet dit soort in­gre­pen ver­de­di­gen. Maar ach­ter elk cij­fer zit­ten men­sen. En die wor­den in een sa­men­le­ving als de onze ver­te­gen­woor­digd door de vak­bon­den. Die moe­ten wa­ken over het so­ci­a­le wel­zijn van de werk­ne­mers, de werk­lo­zen en van men­sen die le­ven van een an­de­re uit­ke­ring. Die bon­den func­ti­o­ne­ren het best als ze over een zo groot mo­ge­lijk draag­vlak be­schik­ken. En dat slaan ze met de­ze spoor­sta­king com­pleet aan dig­ge­len.

De trein­rei­zi­ger zou hun bond­ge­noot moe­ten zijn in de strijd voor een so­ci­a­ler be­leid. De bon­den ma­ken er hun vij­and van, ge­dre­ven als ze zijn door een machts­strijd met de po­li­tiek, veel meer dan door een op­rech­te be­zorgd­heid voor de men­sen.

De­ze sta­king zal die men­sen geen stap voor­uit hel­pen, net zo­als de uit­val van De We­ver naar de bon­den de be­zui­ni­gin­gen niet ge­mak­ke­lij­ker zal ma­ken. Elec­to­raal ge­spro­ken kan het hem wat op­le­ve­ren, en zijn er­ger­nis is zeer be­grij­pe­lijk. Maar het is al­le­maal olie op het vuur van de so­ci­a­le strijd. De aan­val­len, de sta­kin­gen, het is al­le­maal tijd­ver­lies op onze weg naar een her­vor­ming van de pen­si­oe­nen en een de­ge­lij­ke en be­taal­ba­re so­ci­a­le ze­ker­heid. Het is de hoog­ste tijd voor over­leg en ge­zond ver­stand. Wie komt het eerst uit zijn loop­graaf?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.