Help­per.be maakt thuis­hulp voor bu­ren toe­gan­ke­lij­ker

Ant­werps be­drijf lan­ceert si­te die hulp­be­hoe­ven­den en zorg­ver­le­ners met el­kaar ver­bindt

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - CHRISTOF WILLOCX

Bu­ren die op uw kin­de­ren pas­sen, uw zie­ke moe­der ge­zel­schap hou­den of bood­schap­pen doen. Het is van­af nu al­le­maal mo­ge­lijk dank­zij het Ant­werp­se be­drijf Help­per, dat flexi­be­le bu­ren­hulp mak­ke­lij­ker maakt dan ooit. Een buur die helpt, ver­dient 7 eu­ro net­to per uur.

Ant­wer­pe­naar François Gerard (35) richt­te Help­per – met dub­be­le p om­dat het gaat om hulp van par­ti­cu­lie­ren aan par­ti­cu­lie­ren – op na­dat zijn va­der ziek was ge­wor­den. “Mijn va­der kreeg de spier­ziek­te ALS. Onze fa­mi­lie pro­beert hem zo goed mo­ge­lijk op te van­gen, maar we heb­ben hier ook ex­ter­ne hulp voor no­dig. De be­staan­de thuis­zorg­dien­sten wa­ren meest­al geen op­tie om­dat die niet flexi­bel ge­noeg zijn”, zegt François Gerard.

“Ze kon­den in de voor­mid­dag bij­voor­beeld al­leen tus­sen 7 en 10u bij mijn va­der zijn, ter­wijl hij door zijn ziek­te tot 11u slaapt. We had­den ook geen in­spraak over de per­soon die mijn va­der kwam hel­pen. Ik be­dacht me dat er nog meer men­sen met zul­ke pro­ble­men moe­ten zit­ten. Daar­om zei ik mijn job als com­mer­ci­eel di­rec­teur bij een di­gi­taal agent­schap op om me vol­le­dig te con­cen­tre­ren op de uit­bouw van Help­per.”

Ant­wer­pen, Ede­gem en Mort­sel

Dat plat­form richt zich op al­ler­lei vor­men van thuis­hulp. “Het gaat on­der meer om men­sen ge­zel­schap hou­den, bood­schap­pen doen, ko­ken, voor huis­die­ren zor­gen of kin­de­ren af­ha­len van school. De per­soon die hulp no­dig heeft, kan een pro­fiel aan­ma­ken op onze web­si­te Help­per.be. Wij zoe­ken een thuis­hulp die op maxi­maal één ki­lo­me­ter woont van de per­soon die de hulp moet krij­gen.”

In de eer­ste test­fa­se re­gi­streer­de Help­per al 250 men­sen die thuis­hulp wil­len bie­den. “Het gaat om men­sen in de stad Ant­wer­pen, de dis­tric­ten, Ede­gem en Mort­sel. In ok­to­ber gaan we ook van start in Gent. Op lan­ge­re ter­mijn wil­len we ons sys­teem in heel Bel­gië in­voe­ren”, zegt Gerard. “De per­soon die hulp wil bie­den, moet ons zijn iden­ti­teits­kaart la­ten zien en via een ge­sprek aan­to­nen dat hij of zij vol­doen­de ge­mo­ti­veerd is. De per­soon die hulp aan­vraagt, moet de thuis­hulp die wij se­lec­te­ren ook zelf goed­keu­ren. Je krijgt dus niet een­der wie aan huis.”

Ont­bijt klaar­ma­ken

Ra­dia Naa­si (43) uit Ant­wer­pen is een van de eer­ste thuis­hul­pen die via Help­per aan de slag zijn ge­gaan. Ze houdt drie keer per week een ter­mi­naal zie­ke da­me in een rust­huis ge­zel­schap. “Ze wil nog ro­ken, maar haar fa­mi­lie heeft geen tijd om haar naar het ro­ker­slo­kaal of het ter­ras te be­ge­lei­den. Daar­om doe ik dat. We pra­ten in­tus­sen wat, waar­door ze min­der een­zaam is”, zegt Ra­dia.

“Ik wil via Help­per nog meer ou­de­re men­sen ge­zel­schap hou­den. In de hui­di­ge maat­schap­pij, waar­in veel jon­ge­re men­sen de he­le dag wer­ken, is een­zaam­heid bij ou­de­ren een groot pro­bleem.”

Ant­wer­pe­naar Louis Van­de­vorst ge­bruikt Help­per voor hulp aan zijn 91-ja­ri­ge moe­der. “Mijn zus is met va­kan­tie en we heb­ben twee da­gen per week ie­mand no­dig die haar ont­bijt klaar­maakt en helpt bij het aan­kle­den. Dank­zij Help­per heb­ben we die hulp te­gen een be­taal­ba­re prijs ge­von­den.”

Wie hulp aan­vraagt, be­taalt een een­ma­li­ge kost van 10 eu­ro om een goe­de hel­per te vin­den en daar­na 9,80 eu­ro per uur thuis­hulp. De thuis­hulp ver­dient een uur­loon van 7 eu­ro net­to. Help­per be­steedt de ove­ri­ge 2,80 eu­ro aan de ver­ze­ke­ring van de thuis­hulp, be­las­tin­gen en een pre­mie voor zich­zelf.

FO­TO JAN VAN DER PERRE

François Gerard (op de voor­grond) met de an­de­re me­de­wer­kers van Help­per.

FO­TO PATRICK DE ROO

Ra­sia Naa­si.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.