14-ja­ri­ge die 11-ja­ri­ge mes op de keel zet­te naar in­stel­ling

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - (mkm, tlg)

Een jon­gen van am­per 14 jaar is naar een ge­slo­ten in­stel­ling ge­stuurd na­dat hij een 11-ja­rig jon­ge­tje uit Brug­ge vast­ge­bon­den, ge­sla­gen en met een mes be­dreigd had. De jon­gen duikt ook op in een vecht­film­pje waar­in hij een 12-ja­ri­ge mis­han­delt.

Het 11-ja­ri­ge slacht­of­fer leer­de de 14-ja­ri­ge A.D. en­ke­le we­ken ge­le­den ken­nen in de Brug­se buurt Tem­pel­hof. De laat­ste tijd kwa­men er wel va­ker klach­ten van over­last in de om­ge­ving van het lo­ka­le ska­te­park. “Mijn zoon had daar een vriend­je le­ren ken­nen bij wie hij op een avond mocht blij­ven sla­pen”, ver­telt de va­der van het slacht­of­fer.

Wat zijn zoon toen nog niet wist, was dat ook A.D. daar zou over­nach­ten. “Goed ken­de mijn zoon die jon­gen niet”, zegt zijn va­der. Hij be­greep er dan ook niets van toen A.D. hem ’s nachts plots wak­ker maak­te en erg agres­sief deed. “Het ge­beur­de toen zijn vriend uit de ka­mer was. Die 14-ja­ri­ge wil­de hem zo­ge­zegd har­der ma­ken. Eerst greep hij mijn zoon vast en wil­de hij hem dwin­gen de hond te mis­brui­ken. Mijn zoon wei­ger­de, waar­op hij een mes te­gen zijn keel kreeg. A.D. draai­de mijn zoon in een de­ken en bond vast hem met een riem. Toen schop­te en sloeg hij hem.”

Pas toen de vriend te­rug­keer­de, werd het slacht­of­fer los­ge­la­ten. De vol­gen­de och­tend ver­tel­de het jon­ge­tje al­les aan de fa­mi­lie van zijn ka­me­raad­je, die A.D. uit het huis heeft ge­zet.

De va­der van het slacht­of­fer stap­te naar de po­li­tie. Goed­ge­plaatste bron­nen be­ves­ti­gen dat A.D. werd op­ge­pakt en naar een ge­slo­ten in­stel­ling is ge­stuurd.

A.D. is al­ler­minst aan zijn proef­stuk toe. Hij duikt ook op in een vecht­film­pje dat sinds en­ke­le da­gen veel be­ke­ken wordt op In­st­agram. Daar­op is te zien hoe hij een 12-ja­ri­ge jon­gen hard­han­dig vast­grijpt en te­gen de grond smakt. Het in­ci­dent vond in de paas­va­kan­tie plaats.

FO­TO RR

Het film­pje op In­st­agram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.