Min­der vluch­te­lin­gen: 120 men­sen ver­lie­zen hun job

Sub­si­dies Vlaams Agent­schap In­te­gra­tie wor­den niet ver­lengd

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - HANNES CATTEBEKE

De ko­men­de maan­den zul­len er tot 120 ont­sla­gen val­len bij het Vlaams Agent­schap In­te­gra­tie. De tij­de­lij­ke sub­si­dies wor­den stop­ge­zet. “Door de da­ling in de asiel­stroom zijn er ui­ter­aard min­der mid­de­len en per­so­neel no­dig”, zegt mi­nis­ter van In­bur­ge­ring Lies­beth Ho­mans (N-VA).

De acht ont­sla­gen vo­ri­ge maand bij het Vlaams Agent­schap In­te­gra­tie zijn maar het top­je van de ijs­berg. Het agent­schap over­koe­pelt, met uit­zon­de­ring van Gent en Ant­wer­pen, al­le re­gi­o­na­le in­te­gra­tie­cen­tra waar nieuw­ko­mers te­recht kun­nen voor hun in­bur­ge­ringstra­ject. Van­daag wer­ken er 780 men­sen.

Door de asiel­cri­sis die twee jaar ge­le­den be­gon, kre­gen de cen­tra plots veel meer cli­ën­ten over de vloer. De ex­tra 11,1 mil­joen eu­ro die de Vlaam­se re­ge­ring toen vrij­maak­te, werd bij­na vol­le­dig be­steed aan ex­tra leer­krach­ten en tra­ject­be­ge­lei­ders.

“Zij wis­ten dat ze aan­ge­wor­ven wer­den met tij­de­lij­ke sub­si­dies”, zegt de woord­voer­ster van het agent­schap. “Maar ze heb­ben wel een con­tract van on­be­paal­de duur. Door de plot­se da­ling van het aan­tal asiel­zoe­kers wor­den wij als werk­ge­ver ge­con­fron­teerd met een zeer ver­ve­len­de zaak.”

Vra­gen over cri­te­ria

Vak­bon­den en di­rec­tie zijn mo­men­teel aan het on­der­han­de­len over de cri­te­ria die zul­len wor­den ge­bruikt om on­ge­veer 120 leer­krach­ten en tra­ject­be­ge­lei­ders te ont­slaan. Dat zul­len niet nood­za­ke­lijk de laatst aan­ge­wor­ve­nen zijn. “We be­kij­ken hoe hard we ie­mand no­dig heb­ben. Een leer­kracht die Ara­bisch spreekt, is bij­voor­beeld zeld­zaam en zal dus wel­licht niet wor­den af­ge­dankt.”

Het agent­schap be­na­drukt dat het aan­tal werk­ne­mers hoe dan ook el­ke maand wordt ge­mo­ni­t­ord in func­tie van het aan­tal nieuw­ko­mers. “Als we mor­gen mer­ken dat er meer men­sen hier ko­men wo­nen, kun­nen we al­tijd bij­stu­ren.”

Mi­nis­ter van In­bur­ge­ring Lies­beth Ho­mans (N-VA) heeft mo­men­teel geen plan­nen om de sub­si­dies te ver­len­gen. “Nu er een da­ling is in de asiel­stroom, zijn er ui­ter­aard min­der mid­de­len en per­so­neel no­dig. De mid­de­len wor­den af­ge­stemd op de no­den.”

Ook bij In­gent en de vzw At­las, de in­te­gra­tie­cen­tra van Gent en Ant­wer­pen, zijn ze be­gon­nen met de af­bouw van per­so­neel.

FO­TO HOLLANDSE HOOGTE/TON TOEMEN

Twee jaar ge­le­den in­ves­teer­de de Vlaam­se re­ge­ring 11,1 mil­joen eu­ro in tij­de­lij­ke aan­wer­vin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.