Con­tro­ver­si­eel slacht­huis werkt voort na Of­fer­feest

On­ver­doofd slach­ten in Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (svw)

In het slacht­huis in de Lan­ge Lo­broeks­traat in Ant­wer­pen zal ook na het Of­fer­feest wor­den ge­slacht. Het Fe­de­raal Agent­schap voor de Vei­lig­heid van de Voed­sel­ke­ten (FAVV) gaf woens­dag groen licht voor de in­stal­la­tie.

Het Ant­werp­se slacht­huis krijgt op­nieuw een er­ken­ning en zal tot aan het Of­fer­feest in 2018 wor­den ge­bruikt. “Na het Of­fer­feest ge­brui­ken we de in­stal­la­tie nog op vrij­dag, za­ter­dag en zon­dag”, zegt Ali Kad­dou­ri van het bur­ger­plat­form Of­fer­feest Ant­wer­pen. “Daar­door zijn we een per­ma­nent er­kend slacht­huis en moe­ten we de he­le pro­ce­du­re niet door­lo­pen voor de er­ken­ning. Vol­gend jaar kun­nen we zo zor­ge­lo­zer uit­kij­ken naar het Of­fer­feest.”

Kad­dou­ri ver­wacht dat er om de drie maan­den zal wor­den ge­slacht. “Dat kan op vraag van par­ti­cu­lie­ren en been­hou­wers.”

De er­ken­ning die het slacht­huis vo­rig jaar kreeg, was ver­val­len om­dat er na het Of­fer­feest niet lan­ger werd ge­slacht. Gaia he­kelt der­ge­lij­ke pop-up­slacht­hui­zen en stap­te naar de recht­bank om­dat het FAVV vol­gens de die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie jaar­lijks on­te­recht ver­gun­nin­gen af­le­vert aan tij­de­lij­ke slacht­hui­zen voor on­ver­doofd slach­ten. Gaia bracht voor­al het Ant­werp­se slacht­huis in de Lan­ge Lo­broeks­traat on­der de aan­dacht. De­ze week oor­deel­de de rech­ter even­wel dat hij geen al­ge­meen oor­deel kan vel­len en niet pre­ven­tief kan be­slis­sen over ver­gun­nin­gen.

Via sms ver­wit­tigd

Dit jaar be­gint het Of­fer­feest op 1 sep­tem­ber, mor­gen. Om cha­o­ti­sche si­tu­a­ties aan het slacht­huis te voor­ko­men, krij­gen de ge­lo­vi­gen een sms met het tijd­stip waar­op hun schaap wordt ge­slacht en ze het dier kun­nen af­ha­len.

Het bur­ger­plat­form heeft het slacht­huis vo­rig jaar op­ge­richt als re­ac­tie op het Vlaam­se ver­bod op on­ver­doofd slach­ten op tij­de­lij­ke slacht­vloe­ren. Vol­gens de Ant­werp­se mos­lims was er daar­door niet vol­doen­de ca­pa­ci­teit om een dier on­ver­doofd te slach­ten.

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Net als vo­rig jaar zul­len mos­lims ook nu hun schaap kun­nen op­ha­len in het Ant­werp­se slacht­huis in de Lan­ge Lo­broeks­traat. Voort­aan wor­den ze via sms ver­wit­tigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.