Bac­te­ri­ën her­stel­len scheur­tjes in be­ton

Aan­ne­mer ge­bruikt zelf­her­stel­lend ma­te­ri­aal voor wer­ken Oos­ter­weel

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - WERNER ROMMERS

Voor het eerst is in ons land ‘zelf­her­stel­lend’ be­ton ge­bruikt, en dat bij de voor­be­rei­den­de wer­ken aan de Ant­werp­se Oos­ter­weel­ver­bin­ding. “In het be­ton zit­ten kalk­pro­du­ce­ren­de bac­te­ri­ën die je in af­val van aard­ap­pe­len vindt en die even­tu­e­le scheur­tjes in het be­ton snel weer op­vul­len”, legt pro­fes­sor Ne­le De­be­lie (UGent) uit.

Het lijkt sci­en­ce­fic­ti­on, be­ton dat bij be­scha­di­gin­gen of scheu­ren zich­zelf weet te her­stel­len. “We wer­ken al en­ke­le ja­ren aan de­ze re­vo­lu­ti­o­nai­re tech­niek”, zegt pro­fes­sor Ne­le De­be­lie, ver­bon­den aan de Uni­ver­si­teit van Gent.“Heel con­creet ver­men­gen we tra­di­ti­o­ne­le ce­ment met bac­te­ri­ën die kalk­steen pro­du­ce­ren, denk aan de kalk die je na ver­loop van tijd in wa­ter­bui­zen vindt.”

De­ze bac­te­ri­ën wor­den ac­tief wan­neer het be­ton na ver­loop van tijd be­scha­digd raakt en de bac­te­ri­ën hier­door aan wa­ter of lucht wor­den bloot­ge­steld. “Ze vul­len de barst of scheur in het be­ton dan op met de kalk­steen die ze pro­du­ce­ren, waar­door het be­ton niet ver­der be­scha­digd ge­raakt.”

In Ant­wer­pen is nu voor het eerst in de prak­tijk de nieu­we soort zelf­her­stel­lend be­ton ge­bruikt, een pri­meur voor Bel­gië. “In het ka­der van de werk­zaam­he­den aan de Oos­ter­weel­ver­bin­ding wor­den er nieu­we ri­o­le­rin­gen ge­legd. De dak­plaat van een be­lang­rij­ke dienst­put voor de­ze ri­o­le­rin­gen is nu in dit zelf­her­stel­lend be­ton ge­go­ten”, legt Tim Van der Schoot van de Be­heers­maat­schap­pij Ant­wer­pen Mo­biel (BAM) uit.

Iets duur­der

“We ho­pen dat het er­voor zorgt dat we in de toe­komst min­der re­pa­ra­tie­wer­ken moe­ten uit­voe­ren en de le­vens­duur van onze bouw­wer­ken fors lan­ger wordt, wat een gro­te be­spa­ring zou op­le­ve­ren. Het is ook in­te­res­sant om­dat bij gro­te bouw­werk­zaam­he­den som­mi­ge plaat­sen heel moei­lijk be­reik­baar zijn voor in­spec­ties, waar­door be­scha­di­gin­gen niet al­tijd wor­den op­ge­merkt, of pas veel te laat.”

Het ‘zelf­he­len­de’ be­ton is wel duur­der dan ge­woon be­ton, zo’n 20%. “Al heb­ben we de kost­prijs al sterk kun­nen te­rug­drin­gen door de bac­te­rie te win­nen uit af­val van aard­ap­pe­len”, zegt pro­fes­sor De­be­lie.

Krij­gen we dan straks ook zelf­her­stel­len­de we­gen? Zo’n vaart loopt het (nog) niet. Of toch? “De mees­te we­gen in ons land zijn niet uit be­ton maar van as­falt ge­maakt”, zegt De­be­lie. “Er zijn van­daag wel al ex­pe­ri­men­ten gaan­de met ‘zelf­he­lend’ as­falt dat er­voor moet zor­gen dat we­gen veel min­der snel be­scha­digd ge­ra­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.