“Laad­paal aan­vra­gen? Eerst moest ik au­to ko­pen”

Ant­wer­pe­naar Frederik Saen klaagt “on­lo­gi­sche re­gels” aan

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - SACHA VAN WIELE

Vlaan­de­ren wil te­gen 2020 vijf­dui­zend pu­blie­ke laad­pa­len voor elek­tri­sche wa­gens in­stal­le­ren. Het Ant­werp­se aan­deel be­draagt 272 laad­pa­len. Maar het is al­les­be­hal­ve sim­pel om zelf een laad­paal aan te vra­gen, zo klaagt Frederik Saen van Ant­wer­pen-Lin­ker­oe­ver aan.

Met de komst van de la­ge- emis­sie­zo­ne (LEZ) in Ant­wer­pen deed Frederik Saen zijn ver­vui­len­de die­sel van de hand. Over en­ke­le ja­ren zou hij er de LEZ niet meer mee in mo­gen. Hij schaf­te zich een Mit­su­bis­hi Out­lan­der aan: een hy­bri­de 4x4 en de eni­ge au­to van het ge­zin. Om­dat Saen niet over een op­rit be­schikt om een laad­paal te plaat­sen, deed hij een aan­vraag bij de stad voor een op­laad­punt op het open­baar do­mein.

Met ‘paal volgt wa­gen’ be­schikt Ant­wer­pen over een sys­teem voor in­wo­ners die een laad­paal in hun buurt wil­len. “Ik deed die aan­vraag nog voor ik mijn nieu­we wa­gen kocht”, zegt Saen. “Ik wou we­ten hoe groot de kans was dat ik ef­fec­tief zo’n op­laad­punt in mijn straat zou krij­gen. Maar het ant­woord was ont­nuch­te­rend: voor ze de aan­vraag kon­den be­han­de­len, moest ik eerst aan­to­nen dat ik al zo’n wa­gen had ge­kocht. Toch een gek­ke ma­nier van wer­ken. Ver­ge­lijk het met het ko­pen van een grond om er iets op te bou­wen, waar­bij je pas na de aan­koop weet of het wel om bouw­grond gaat. Bo­ven­dien gin­gen ze mijn straat heraan­leg­gen,

KOEN KEN­NIS (N-VA)

dus leek het mij het ide­a­le mo­ment om met­een zo’n op­laad­paal te plaat­sen.”

On­haal­ba­re voor­waar­den

On­danks de on­ze­ker­heid nam Saen het ri­si­co en kocht hij de hy­bri­de wa­gen. De laad­paal komt er ook, maar daar­mee zijn nog niet al­le pro­ble­men op­ge­lost.

Als aan­vra­ger hoort Frederik Saen zich twee jaar te en­ga­ge­ren voor de­ze laad­paal en een mi­ni­mum aan stroom af te ne­men. “Maar zelfs als ik er el­ke dag mijn au­to zou op­la­den, kom ik nog niet aan dat mi­ni­mum”, zegt hij. “Bo­ven­dien komt de paal ach­ter mijn hoek, om­dat dit vol­gens de stad stra­te­gisch be­ter is. Het zou ook nog vier maan­den du­ren voor hij er uit­ein­de­lijk staat, want het sche­pen­col­le­ge moet het ver­keers­re­gle­ment aan­pas­sen en niet al­leen de laad­paal plaat­sen, maar ook de par­keer­plek groen schil­de­ren.”

“Ik en­ga­geer mij voor de laad­paal, schaf mij een hy­bri­de wa­gen aan en ik be­taal ei­gen­lijk de­ze laad­paal af. Zo’n laad­paal voor mijn deur is dan on­mo­ge­lijk? Dat snap ik niet. On­der­tus­sen be­help ik mij door mijn wa­gen op te la­den via een stroom­ka­bel uit mijn kel­der­gat. Wat ik ei­gen­lijk re­de­lijk ge­vaar­lijk vind.”

Een al­ter­na­tief op Lin­ker­oe­ver heeft hij niet, want er is al­leen op het Frederik van Ee­den­plein één pu­blie­ke laad­paal. Saen zegt geen spijt te heb­ben van zijn hy­bri­de wa­gen, maar de ma­nier waar­op Ant­wer­pen hier­mee om­gaat, vindt hij wel frus­tre­rend. “Ik ge­loof noch­tans in het be­lang van zul­ke au­to’s. In Noor­we­gen groei­de het aan­deel elek­tri­sche wa­gens van 2 naar 40% en dat dank­zij de im­men­se in­span­nin­gen in het plaat­sen van pu­blie­ke laad­pa­len.”

Sche­pen van Mo­bi­li­teit

Geen pri­vé­par­keer­plaats

Ant­werps mo­bi­li­teits­sche­pen Koen Ken­nis (N-VA) ver­de­digt zijn be­leid rond laad­pa­len. Al geeft hij aan dat het re­gle­ment rond ‘paal volgt wa­gen’, dat nu een jaar be­staat, nog ge­ë­va­lu­eerd zal wor­den. “Mis­schien is een of­fer­te voor een elek­tri­sche wa­gen vol­doen­de om al een on­der­zoek te star­ten voor de plaat­sing van een laad­paal, in plaats van een daad­wer­ke­lijk aan­koop­be­wijs”, zegt Ken­nis. “Maar het is niet de be­doe­ling dat wie zich zo’n wa­gen aan­schaft, ook au­to­ma­tisch een laad­paal voor de deur krijgt.”

“Het prin­ci­pe is dat men­sen een laad­punt aan­bren­gen in hun ga­ra­ge of aan hun op­rit. Als dat niet mo­ge­lijk is, ko­men de buurt­par­kings, pu­blie­ke par­kings of zelfs huur­ga­ra­ges aan bod. Als nu écht blijkt dat dit al­le­maal niet mo­ge­lijk is, kan een laad­paal met bij­pas­sen­de par­keer­plaats wor­den over­wo­gen. Maar die zal dan cen­traal in een wijk ko­men en niet voor de deur van de be­zit­ter van de elek­tri­sche wa­gen”, zegt Ken­nis. “Als we dit zou­den doen, dan pri­va­ti­se­ren we ei­gen­lijk de par­keer­plaat­sen op het pu­blie­ke ter­rein voor ei­ge­naars van elek­tri­sche wa­gens. Daar wil ik niet in mee­gaan.”

FO­TO DIRK KERSTENS

Frederik Saen be­helpt zich met een stroom­ka­bel via zijn kel­der­gat om zijn hy­bri­de wa­gen op te la­den. “Uit­ein­de­lijk krijg ik wel een laad­paal, maar die komt om de hoek.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.