In ho­ge­re ver­snel­ling voor pu­blie­ke op­laad­pun­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (svw)

Eu­ro­pa legt de lid­sta­ten zwa- re in­span­nin­gen op te­gen 2020. Vlaan­de­ren en­ga­geert zich om te­gen dan vijf­dui­zend laad­pa­len voor elek­tri­sche voer­tui­gen te in­stal­le­ren, voor Ant­wer­pen moe­ten het er 272 zijn. De stad telt van­daag 117 laad­pa­len. Met ‘paal volgt wa­gen’ kan een be­zit­ter van een elek­tri­sche wa- gen een laad­paal vra­gen op het open­baar do­mein in zijn buurt. Dat kan al­leen als er echt geen an­de­re al­ter­na­tie­ven zijn. Ant­wer­pen be­gon een jaar ge­le­den met het sys­teem. In­tus­sen zijn er 41 aan­vra­gen in­ge­diend, waar­van er 29 vol­de­den aan de voor­waar­den en er drie al ef­fec- tief zijn ge­plaatst. Vol­gen­de maand ko­men er vier nieu­we bij, in ok­to­ber zes.

Ver­der staan er nog tien laad­pa­len op cen­tra­le open­ba­re plaat­sen in Ant­wer­pen. In de pu­blie­ke par­keer­ga­ra­ges zijn er 102 op­laad­pun­ten en in de buurt­par­kings vier. Dit na­jaar ko­men er twin­tig open­ba­re laad­pa­len bij, ver­spreid over de dis­tric­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.